SRN/08/0421/01/MJ-MS

Do: Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy.

Dotyczy: Zagospodarowania terenu wokół stacji metra na Bielanach oraz konsultacji społecznych docelowego układu komunikacyjnego.

Szanowny Panie!

Nasze pismo z dnia 16 X 2007 r. [zobacz >>>] zawierało pilny postulat włączenia społeczeństwa w proces konsultacji docelowego zagospodarowania otoczenia stacji metra powstających na Bielanach, aby uniknąć błędów popełnionych przy ul. Słowackiego i w innych miejscach.

W odpowiedzi udzielonej przez Pana Zastępcę (pismo BD-KS/WW/0117-128/6509/07 [zobacz >>>]) kwestia ta została zignorowana. Żadna z miejskich instytucji (ZTM, Metro czy urząd dzielnicy) nie przejawia też jak dotąd zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych docelowego układu komunikacyjnego, mimo znacznego zaawansowania prac i ryzyka popełnienia kolejnych szkodliwych i kosztownych błędów.

Zauważamy pierwszy niepokojący symptom w postaci braku chodników łączących płd. wyjścia ze stacji Słodowiec z dwoma pobliskimi przystankami autobusowymi. Prosimy o pilne wyjaśnienie, z czego wynika brak tak istotnego połączenia, i interwencję w celu niezwłocznego wykonania takich połączeń przed otwarciem stacji.

Brak chodnika łączącego stację z przystankiem przy ul. Żeromskiego

Brak chodnika łączącego stację z przystankiem przy ul. Marymonckiej

Wnosimy ponownie o upublicznienie w internecie następujących materiałów:

1. projektów odtwarzanych jezdni, chodników i położenia przystanków w pobliżu stacji Metra Marymont (pętla Włościańska), Słodowiec i kolejnych, aż do Huty włącznie;

2. projektów lub rozważanych wariantów zmian tras i rozkładów linii autobusowych i tramwajowych przewidywanych do wdrożenia po uruchomieniu stacji Słodowiec i kolejnych.

Podejmowanie ustaleń w powyższych kwestiach bez udziału społeczeństwa stwarza uzasadnione zagrożenie powstania kolejnych rozwiązań niedostosowanych do potrzeb niezmotoryzowanych, rozwiązań niewygodnych, niebezpiecznych i wymagających kosztownych korekt w przyszłości. Liczymy, że Biuro Drogownictwa i Komunikacji zechce temu zapobiec, wyciągając wnioski z wcześniejszych doświadczeń i mając na względzie interes społeczny, strategiczne cele Miasta i własne deklaracje.

Prosimy o sprawne podjęcie działań i poinformowanie nas o ich efektach.

Do wiadomości: Rada Dzielnicy Bielany

Dalszy ciąg sprawy

[zobacz >>>]