Pismo ZM do Zarządu Dróg Miejskich

Proszę o wykorzystanie okazji odnawiania oznakowania poziomego do korekty przebiegu 50-metrowego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Belwederskiej na północ od skrzyżowania z Dolną.

Schemat postulowanego rozwiązania (żródło podkładu: Targeo.pl).

Obecnie ścieżka rozdziela chodnik na dwie wąskie części, z czego w praktyce wykorzystywana jest tylko jedna, nie wystarczająca do obsługi ruchu pieszego na tym odcinku. Piesi nie korzystają z chodnika wzdłuż miejsc parkingowych, jako że prowadzi on bliżej jezdni i urywa się po kilkudziesięciu metrach. Sytuacja ta prowadzi do konfliktów między rowerzystami i pieszymi, jako że ci drudzy - nie mieszcząc się na chodniku, dodatkowo zwężonym przez słupki od strony parkingu przy sklepie - zmuszeni są korzystać z drogi dla rowerów. Problem ten można rozwiązać poprzez korektę przebiegu drogi dla rowerów i przybliżenie jej do miejsc parkingowych, z zachowaniem obowiązujących standardów, czyli półmetrowej skrajni i promieni łuków nie mniejszych niż 17m.

Aby uniknąć niespójności oznakowania, docelowo dostosowana powinna zostać również nawierzchnia, jednak w pierwszej kolejności wskazane jest działanie doraźne poprzez korektę oznakowania poziomego.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.