Poniżej przedstawiamy ciąg dalszy sporu o przekształcenie pasa autobusowego przed Galerią Centrum w pas autobusowo-rowerowy. Od ponad roku wszyscy są za, poza Inżynierem Ruchu, który twierdzi że wszyscy są przeciw. Jako najnowsze uzasadnienie otrzymaliśmy kopię pisma policji, która stwierdza, że dopuszczanie ruchu rowerowego w ogóle jest niebezpieczne.

Inżynier Ruchu do ZM

W związku z Państwa wystąpieniem z dnia 15.04.2009r. (pismo SRN/09/0435/07/MS) dotyczącym pasów autobusowych na ul. Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska - Rondo Dmowskiego, przekazuję w załączeniu stanowisko Wydziału Ruchu Drogowego KSP odnośnie Państwa postulatu dopuszczenia ruchu rowerowego na pasie autobusowym na ul. Marszałkowskiej na odcinku Al. Jerozolimskie - ul. Świętokrzyska (jezdnia wschodnia). WRD KSP zwraca uwagę na mogące wystąpić zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu, które najdotkliwiej mogą odczuć rowerzyści jako najsłabszy uczestnik ruchu. Opinia ta jest zgodna z opinia Zarządu Transportu Miejskiego oraz moim stanowiskiem wyrażonym we wcześniejszej korespondencji. Zgodnie z wcześniejszą informacją, wystąpiłem do Zarządu Transportu Miejskiego o przygotowanie stosownego wniosku dla wyznaczenia pasa autobusowego na jezdni zachodniej przedmiotowego odcinka ul. Marszałkowskiej, z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

Załączniki: kopie pism WRD KSP oraz ZTM

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
Janusz Galas

Zał. 1 - Pismo Komendy Stołecznej Policji

Odpowiadając na pismo BD-IR-TO-AZY-0562-38-7-09 z dnia 27 lipca 2009 r. uprzejmie informuję, że Wydział Ruchu Drogowego KSP popiera stanowisko zawarte w korespondencji ZTM/PP2-6042/5/2-08/BK Zarządu Transponu Miejskiego.

Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, polegającej na dopuszczeniu ruchu rowerów na ciągu ul. Marszałkowskiej na odcinku Al. Jerozolimskie - ul. Świętokrzyska w Warszawie spowoduje we wskazanym rejonie zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Częstotliwość podjazdów i wyjazdów autobusów na przystanki znajdujące się na wysokości Galerii Centrum w naszej ocenie może skutkować częstymi kolizjami i wypadkami w ruchu drogowym, pomiędzy rowerzystami i innymi uczestnikami ruchu.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji
nadkom. Krzysztof Bujnowski

Zał. 2 - Pismo ZTM (fragment)

(...)

Nadmienimy, że ruch innych pojazdów (w tym rowerów) po pasie autobusowym może być dopuszczony gdy:
- nie stworzy to dodatkowego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;
- nie spowoduje utrudnień w ruchu pojazdów komunikacji autobusowej;

Naszym zdaniem, dopuszczenie ruchu rowerowego na ww. pasie uwarunkowane jest jego szerokością nie mniej jak 4,5m. W przypadku węższego pasa, odbywający się po nim jednoczesny ruch autobusowy i rowerowy może stwarzać potencjalne zagrożenie i być przyczyną groźnej w skutkach kolizji rowerzysty z autobusem.

Koordynator Działalności Przewozowej ZTM
Andrzej Franków

ZM do Inżyniera Ruchu (SRN/09/0435/09/MS)

Szanowny Panie --

Nawiązując do pisma BD-IR-IO-AZY-0562-38-9-09, zwracam uwagę że załączone pisma ZTM i Policji w żaden sposób nie potwierdzają opinii, że dopuszczenie ruchu rowerowego na ok. sześciometrowym pasie autobusowym na odcinku Al. Jerozolimskie – Świętokrzyska ulicy Marszałkowskiej pogorszy bezpieczeństwo ruchu. Pismo policji zdaje się odnosić do sytuacji, w której ruch rowerowy jest całkowicie zakazany na ulicy (mowa jest o dopuszczenie ruchu rowerów na ciągu ul. Marszałkowskiej w ogóle, a nie na pasie dla autobusów). Niezależnie od tego, otwarcie popiera ono stanowisko ZTM, które zawiera jedynie deklarację oczywistej prawdy, że ruch drogowy stwarza ryzyko wypadku. Nie ma w nim żadnego stwierdzenia potwierdzającego opinię, że w omawianym przypadku jazda rowerów środkiem dwunastometrowej drogi między pasem dla autobusów a pasami dla samochodów jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż jazda pasem dla autobusów. Omawiany odcinek spełnia warunki, jakie wg ZTM powinien spełniać pas autobusowo-rowerowy: ma on ponad 4,5m szerokości i zgodnie z danymi przedstawionymi przez ZDM [zobacz >>>] nie będzie utrudniał ruchu autobusów.

Tym samym ponawiamy po raz kolejny wniosek o przekwalifikowanie rzeczonego pasa na pas autobusowo-rowerowy lub przedstawienie danych (nie opinii) potwierdzających, że jazda środkiem jezdni jest rozwiązaniem bezpieczniejszym dla rowerzysty niż jazda prawym pasem. Zwracamy uwagę, że jazda wzdłuż pojazdów stojących i włączających się do ruchu (w tym autobusów) jest domyślnym rozwiązaniem ruchu rowerowego, który ma obowiązek odbywać się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni, czyli w Warszawie niemal wszędzie wzdłuż miejsc parkingowych i zatok autobusowych.