ROW-07-0007-03

Do: Pan Mirosław Kazubek, Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich.

Dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich.

Szanowny Panie!

26 stycznia tego roku odbyło się w ZDM z Pana udziałem spotkanie poświęcone ruchowi rowerowemu i pieszemu przy remontowanych estakadach bielańskich. Wyraził Pan na nim publicznie (w obecności Pełnomocnika Stanisława Plewaki, radnych Bielan i Żoliborza, dziennikarzy i rowerzystów), że ZDM podejmie działania zmierzające do opracowania koncepcji docelowego przebiegu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich. Przebieg ten wymaga bowiem zmian, na co zwracamy uwagę od ponad dwóch lat, począwszy od pisma skierowanego do ZDM w lutym 2005 r. [zobacz >>>]

Rok temu, w piśmie ZDM/DIIM/138/554/2006 z 12.07.06 (odpowiedzi na pismo BDiK BD/D/5540/4889/1193/06) deklarował Pan, że sprawa budowy ścieżki rowerowej przebiegającej pod estakadami może zostać rozwiązana w najbliższym czasie. wrzutnia.zm.org.pl/rowerowe/ZDM2BDiK_estakady_oznak.pdf

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyczerpujących informacji na temat stanu zapowiedzianych prac i umożliwienie zapoznania się z dokumentacją projektową celem wniesienia do niej uwag. Prace remontowe na estakadach bielańskich posuwają się bardzo sprawnie, więc kwestia wypracowania koncepcji docelowego przebiegu tras dla pozostałych rodzajów ruchu, a następnie wykonania projektu, staje się coraz bardziej pilna. Na pewno zdaje Pan sobie z tego sprawę znając doskonale specyfikę procesu inwestycyjnego z licznymi utrudnieniami i ograniczeniami. Prace nad budową zmodernizowanych dróg rowerowych i ciągów pieszych powinny się rozpocząć w miarę możliwości jeszcze w trakcie remontu estakad lub niezwłocznie po opuszczeniu placu budowy przez firmę Skanska.

Liczymy na poważne i pilne potraktowanie tej sprawy i wyciągnięcie wniosków z opóźnień, jakie na wstępnym etapie remontu estakad spowodowało zaniedbanie kwestii ruchu rowerowego i konieczność pośpiesznego uzupełniania projektu tymczasowej organizacji ruchu o trasy objazdowe dla cyklistów [zobacz >>>].

Jak zawsze deklarujemy pełną współpracę w wypracowywaniu rozwiązań optymalnych dla transportu rowerowego.

Do wiadomości:

Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

ZDM/DIPI/554/1527/07

Warszawa, dnia 21.09.2007

Do: Zielone Mazowsze

Dotyczy: pisma ROW-07-0007-03

W odpowiedzi na pismo znak ROW-07-0007-03 dotyczące docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy Estakadach Bielańskich oraz w nawiązaniu do pisma ZDM/DIIM/138/554/2006 Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie wyjaśnia:

- 18.12.2006 r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej (zakres: projekt budowlany i projekt wykonawczy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawomocne pozwolenie na budowę) dla „Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą oraz zapewnienie miejsc postojowych przy Wisłostradzie". Materiałem wyjściowym dla w/w postępowania był „Projekt koncepcyjny połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc postojowych przy Wisłostradzie" wykonany przez firmę Biuro Prac Inżynierskich we wrześniu 2006 r.

- W dniu 13.02.2007 r. została podpisana umowa z Biurem Projektów "METROPROJEKT" na wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą - zakres opracowania obejmuje również ścieżkę rowerową. Termin realizacji umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - 13.02.2008 r.

- W dniu 14.05.2007 r. Wykonawca złożył wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Delegaturze BAPP w Dzielnicy Bielany. Niewydanie decyzji do dnia dzisiejszego przez Delegaturę BAPP w Dzielnicy Bielany może skutkować przesunięciem terminu końcowego uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- W dniu 28.05.2007 r. Wykonawca złożył wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w BOŚ.

Mirosław Kazubek,
Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich.

Zobacz też

Poprzednie pismo ZDM [zobacz >>>]

Kolejne pismo [zobacz >>>]