Do: Inżynier Ruchu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do spotkania 11 marca 2013 r. w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego projektu układu drogowego związanego z budową zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Kasprzaka / ul. Ordona / al. Prymasa Tysiąclecia, opracowanego przez Pracownię Projektową K-D, przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Na skrzyżowaniu z ul. Prymasa Tysiąclecia zaprojektowany nowy przejazd dla rowerzystów kończy się w „wąskim gardle”, które już obecnie jest miejscem konfliktowym. Jednocześnie zabiera szerokość przejścia dla pieszych, którego wykorzystanie prawdopodobnie wzrośnie po oddaniu do użytku projektowanego zespołu mieszkaniowo-usługowego. Wnosimy o zwężenie wlotu ul. Kasprzaka w kierunku wschodnim (za al. Prymasa Tysiąclecia) z 4 do 3 pasów ruchu (a być może nawet 2, zgodnie z liczbą pasów ruchu na wprost przed skrzyżowaniem) i wprowadzenie przejazdu rowerowego w odzyskaną w ten sposób przestrzeń. Przejazd rowerowy należy przeprowadzić po północnej stronie podpór estakady, co pozwoli zachować istniejącą szerokość chodnika i przejścia dla pieszych, a jednocześnie poprawi widoczność rowerzystów wjeżdżających na przejazd dla rowerów. Szerzej problemy związane z brakiem miejsca dla pieszych i rowerzystów w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia opisaliśmy wraz z dokumentacją zdjęciową w piśmie z 17 maja 2011 r. [zobacz >>>] Inżynier Ruchu przekazał wówczas nasze postulaty do Zarządu Dróg Miejskich, a na przeszkodzie ich realizacji zgodnie z pismem znak ZDM-ZUWD/G/MMW/-0717-201-2-11 stanął jedynie brak środków finansowych.

Zaprojektowany przejazd dla rowerów ma zostać wykrojony z istniejącego przejścia (na zdjęciu po lewej) i trafiać w wąskie gardło pod murem oporowym.

Tymczasem do dyspozycji jest sporo niewykorzystywanej przestrzeni w przedłużeniu na wprost pasa do skrętu w prawo. Na zjeździe też niepotrzebne są 4 pasy ruchu.

2. Projektowane na ul. Kasprzaka pas do skrętu w prawo oraz pas włączenia w nową ulicę lokalną wiążą się z wycinką szpaleru zieleni po południowej stronie ul. Kasprzaka. Jest to niekorzystne zarówno ze względu na ochronę środowiska (hałas, zanieczyszczenie powietrza) jak i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (zmniejszenie odległości od jezdni klasy GP). Wnosimy o rezygnację z budowy tych pasów, ewentualnie wyznaczenie ich kosztem istniejącego prawego pasa ruchu. Alternatywnym rozwiązaniem może być poszerzenie jezdni w stronę pasa dzielącego (sugeruje się równoczesne zmniejszenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m) lub rezygnacja ze zjazdu z ul. Kasprzaka i zapewnienie obsługi projektowanego zespołu mieszkaniowo-usługowego z ul. Ordona, która jest drogą niższej klasy i jako taką lepiej przystosowaną do obsługi terenu przyległego.

3. Wnosimy o zaprojektowanie projektowanych dróg dojazdowych z wyniesionym tarczami skrzyżowań.

Należy zauważyć, że obecnie ciąg Kasprzaka – Prymasa Tysiąclecia wykorzystywany jest w dużej mierze dla tranzytu, dla którego wkrótce otwarta zostanie droga S-2 na odcinku Konotopa – Puławska. Należy już obecnie projektować ograniczenie przepustowości ul. Kasprzaka, by zapobiec powstaniu ruchu wzbudzonego i wykorzystywaniu uwolnionej przepustowości do celów dojazdów samochodem osobowym do centrum.