Jedno posiedzenie, trzy uchwały

Po posiedzeniu z udziałem dyrektorów i wiceprezydenta, dzisiejsze posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu odbyło się w gronie organizacji społecznych i poświęcone było doprecyzowaniu wspólnego stanowiska. W efekcie udało się podjąć trzy uchwały: w sprawie koncepcji przebudowy placu Narutowicza, remontu ulicy Miodowej i Placu Krasińskich oraz w sprawie planowanych przez ZDM na 2016 rok remontów jezdni i chodników. Poniżej przedstawiamy dwie pierwsze z nich.

Odnośnie ulicy Miodowej, Komisja podtrzymała wcześniejsze uwagi, doprecyzowując jedynie oczekiwania względem placu Krasińskich, jako że miasto nie zdecydowało się na formułę konkursu architektonicznego.

W przypadku placu Narutowicza, Komisja odniosła się do projektu wytycznych do konkursu, w których zapisano m.in. obowiązek zachowania sześciopasmowej ulicy o funkcji przelotowej w poprzek placu, co uniemożliwiłoby wytyczenie sensownej infrastruktury rowerowej...

...nie wspominając o wdrożeniu takich rozwiązań jak ostatnio prezentowane przez ZM [zobacz >>>].

Dla równowagi, wytyczne wskazywały na potrzebę spowolnienia ruchu pieszego i tramwajowego.

Uchwała KDS ds. Transportu ws. remontu ulicy Miodowej i placu Krasińskich

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja pochwala przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. wyglądu i funkcji ulicy Miodowej po przebudowie.

2. Komisja podtrzymuje uwagi szczegółowe odnośnie ulicy Miodowej sformułowane w stanowisku z 15 lipca 2015 r. [zobacz >>>] Zdaniem Komisji są one możliwe do uwzględnienia w obu wariantach przedstawionych do konsultacji.

3. Komisja wnosi następujące uwagi nt. przedstawionych do konsultacji rozwiązań na placu Krasińskich:

a. Podobnie jak w przypadku Miodowej, wskazane jest zastosowanie jednego poziomu nawierzchni (jezdni i chodnika) w przekroju ulicy.

b. Rozwiązanie docelowe powinno uwzględniać elementy obu wariantów, tj. zarówno wyspę dzielącą z nowym przejściem dla pieszych (w przypadku nieuwzględnienia poprzedniej uwagi) jak i pasy rowerowe.

c. W ramach przebudowy powinien zostać ograniczony rozmiar skrzyżowania z ulicą Długą poprzez zwężenie obu wlotów ulicy Długiej do 6 metrów, tak by możliwe było poprowadzenie przejść dla pieszych wokół skrzyżowania w liniach chodników.

d. Pasy rowerowe powinny posiadać gładką nawierzchnię, również w przypadku wyboru kamiennej nawierzchni jezdni. Wskazane jest również ich połączenie z planowanymi pasami rowerowymi na ul. Bonifraterskiej.

e. Pas rowerowy w kierunku Muranowskiej powinien płynnie przechodzić w prawy pas ruchu ogólnego, a pas samochodowy w lewy pas ruchu ogólnego. Takie rozwiązanie wskazuje kierowcom jadącym lewym pasem, że w przypadku chęci zmiany pasa na prawy, powinni zwrócić uwagę, czy nie zajeżdżają drogi rowerzyście jadącemu na wprost. Przedstawione w wariancie 1 zakończenie pasa naprowadza ruch samochodowy na tor jazdy rowerzysty, co pogarsza warunki ruchu rowerowego oraz zwiększa ryzyko wypadków.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki

Uchwała KDS ds. Transportu ws. koncepcji przebudowy pl. Narutowicza

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje: Komisja wnosi następujące uwagi do projektu Karty programowej koncepcji przebudowy placu Narutowicza:

1. Przebudowa placu powinna być rozpatrywana w kontekście docelowego kształtu ulicy Grójeckiej, który powinien umożliwiać stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej (pozbawionej np. nadmiernego hałasu) i realizować cele określone w dokumentach strategicznych miasta (por. uzasadnienie do uchwały KDS z 25 czerwca 2014 r. w sprawie doraźnej zmiany organizacji ruchu na Grójeckiej [zobacz >>>]). Podczas gdy w karcie programowej zawarto wskazówki w tym kierunku, nie sformułowano warunków, które zapewniłyby ich osiągnięcie. Część warunków dotyczących układu komunikacyjnego (w szczególności zachowanie istniejącego przekroju jezdni) jest z kolei sprzeczna ze wskazanymi funkcjami docelowymi placu.

2. Cel opracowania powinien zawierać punkty określone w „Zakresie merytorycznym” oraz jednoznacznie wskazywać na potrzebę ograniczenia przelotowego ruchu samochodowego.

3. W zakresie merytorycznym/przestrzennym należy podkreślić potrzebę koordynacji prac dotyczących placu Narutowicza z planami dotyczącymi przebudowy ulicy Grójeckiej w celu wygospodarowania przestrzeni na infrastrukturę rowerową (docelowo po obu stronach Grójeckiej).

4. Zakres przestrzenny powinien obejmować odcinek od ul. Mochnackiego (włącznie) do ul. Niemcewicza (bez skrzyżowania), tak by dostępna była przestrzeń na zmianę przekroju ulicy przed i za placem (np. poprzez zakończenie jednego pasa skrętem w ul. Mochnackiego, a drugiego końcowym przystankiem autobusowym.

5. W założeniach dotyczących komunikacji należy zrezygnować z punktu mówiącego o wprowadzeniu „rozwiązań spowalniających ruch pieszych i tramwajów”.

6. W obowiązujących wytycznych konkursowych dotyczących komunikacji należy:

  a. doprecyzować „ważną rolę” komunikacyjną ulicy jako dotyczącą jedynie komunikacji zbiorowej. Komunikację samochodową obsługują sąsiednie ulice: Aleje Jerozolimskie i Raszyńska (obwodnica śródmiejska),

  b. wskazać na potrzebę ograniczenia klasy ulicy do zbiorczej,

  c. zastąpić punkt dotyczący zachowania istniejącego przekroju jezdni obowiązkiem ograniczenia przekroju jezdni do nie więcej niż 2 pasy ruchu ogólnego (po jednym w każdym kierunku) plus ewentualne pasy rowerowe,

  d. wskazać na potrzebę dostosowania torowiska tramwajowego do ruchu autobusowego i pojazdów uprzywilejowanych,

  e. zobowiązać do zapewnienia obustronnego dojścia do przystanków.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki