ZTM/PA2-647/29/2-09/DK

Warszawa, 2009-05-29

Do: Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie zmian w układzie linii autobusowych na Bielanach, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że konsultacje projektów zmian w układzie linii komunikacyjnych prowadzone poprzez środki masowego przekazu takie jak prasa czy internet mają na celu umożliwienie jak największej grupie pasażerów (obecnych jak i tych, których chcemy pozyskać) zapoznanie się z planami ZTM oraz zachęcenie do wyrażenia swojej opinii. Sygnały, które napływają od pasażerów, dostarczają informacji o potencjalnych słabszych punktach projektów zmian oraz identyfikują grupy pasażerów, które planowane zmiany w układzie komunikacyjnym mogą odbierać jako niekorzystne. Ponadto opinie napływające od pasażerów wskazują na problemy, których rozwiązanie może być wskazane, a nie zostały one ujęte w projekcie (np. nie mieliśmy wiedzy o potrzebie połączenia pomiędzy danym osiedlem a np. szkołą czy przychodnią zdrowia ze względu na rejonizację czy inne uwarunkowania lokalne).

Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu konsultacji społecznych jako miarodajnej oceny postrzegania zmian przez pasażerów. Trzeba pamiętać, ze uczestnicy konsultacji społecznych prowadzonych w środkach masowego przekazu nie są grupą reprezentatywną, ponieważ m.in.:

 • wypowiadają się głównie niezadowoleni (jest to ogólna prawidłowość);
 • występują masowe akcje sprzeciwu lub poparcia dla określonej sprawy, które zafałszowują ogólną informację o postrzeganiu zmian;
 • informacje o planowanych zmianach docierają do tych, którzy czytają wybrane tytuły prasowe, odwiedzają stronę internetową ZTM, podróżują wybranymi liniami (czytają komunikaty), komunikacją miejską się interesują;
 • pasażerowie są niekiedy niedoinformowani - np. protestują przeciwko kasacji linii „X", bo nie doczytali, że dostają linię „Y" w analogicznej relacji, a kursującą częściej.

W związku z powyższym konsultacje społeczne projektów zmian w układzie komunikacyjnym traktujemy poglądowo, natomiast zbieranie miarodajnych opinii dotyczących satysfakcji naszych klientów prowadzimy drogą pomiarów reprezentatywnych wykonywanych przez wyspecjalizowane firmy badawcze.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków i postulatów pasażerów najczęściej zgłaszanych w związku z wprowadzeniem zmian w układzie linii autobusowych na Bielanach i Żoliborzu związanych z wydłużeniem linii metra do stacji Młociny (wraz ze sposobem ich rozwiązania):

 • zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla Piaski ze Szpitalem Bielańskim

  W związku ze skróceniem trasy linii 121 do odcinka: Gwiaździsta - Chomiczówka, spowodowanym wprowadzeniem na odcinek: Sokratesa - pi. Wilsona kursującej z wyższą częstotliwością linii 114, połączenie osiedla Piaski ze Szpitalem Bielańskim zamierzaliśmy zrealizować za pomocą linii 103, która ma zostać skierowana ulicami: Galla Anonima - Jarzębskiego - al. Zjednoczenia - Marymoncką. Na przeszkodzie stanął brak przystanków autobusowych w al. Zjednoczenia i na ul. Galla Anonima. W 2008 r. zorganizowaliśmy w tej sprawie komisje w terenie z udziałem przedstawicieli Inżyniera Ruchu, ZDM, Dzielnicy Bielany i MZA, na których określono możliwość wyznaczenia brakujących przystanków. ZTM przygotował stosowne projekty organizacji ruchu i przeprowadził długotrwałą procedurę ich uzgodnienia. Obecnie zatwierdzone już przez Inżyniera Ruchu projekty przekazaliśmy do zarządców ulic celem ich realizacji w terenie. Przewidujemy, że zmiana trasy linii 103 będzie mogła nastąpić latem br.

 • poprawa połączeń poszczególnych osiedli z nowym ratuszem dzielnicy Bielany i Urzędem Skarbowym Warszawa-Bielany

  W celu realizacji tych postulatów zaplanowaliśmy uruchomienie na terenie Bielan lokalnej linii o charakterze socjalnym, zapewniającej te połączenia. Nowa linia wymaga jednak zaangażowania dodatkowego taboru, który musi zostać pozyskany z innych linii. Latem br. planujemy uruchomienie takiej linii łączącej Cmentarz Północny, Młociny, Wrzeciono, Urząd Skarbowy, nowy ratusz, Piaski z Żoliborzem. Linia ta miałaby kursować w dni powszednie ramowo w godzinach pracy urzędów, przychodni zdrowia i szkół dziennych.

 • zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla Wrzeciono ze stacją metra Młociny

  To połączenie planujemy zrealizować za pomocą wspomnianej linii 103, którą latem br. zamierzamy skierować trasą: ...al. Zjednoczenia - Marymoncką - Przy Agorze - Kasprowicza -Metro Młociny.

 • zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla Wrzeciono z targowiskiem Wolumen

  To połączenie planujemy zrealizować za pomocą wspomnianej linii lokalnej o charakterze socjalnym.

 • zapewnienie bezpośredniego połączenia centralnej części Bielan z Brama Główną Cmentarza Północnego

  To połączenie również planujemy zrealizować za pomocą wspomnianej linii lokalnej o charakterze socjalnym.

 • poprawa skomunikowania Cmentarza Północnego z linią metra

  Planujemy skierować linię 409 do stacji metra Młociny, uzyskując jeden węzeł przesiadkowy z linii metra do linii podstawowo obsługujących Cmentarz Północny (701 i 409).

 • zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla Młociny (przy UKSW) z centralną częścią Bielan

  To połączenie także planujemy zrealizować za pomocą wspomnianej linii lokalnej o charakterze socjalnym.

 • poprawa połączenia Bielan z Wolą

  Planujemy skierowanie wspomnianej linii 103 ulicami: ...Powązkowską - Tatarską - Jana Ostroroga - Płocką..., kreując nowy korytarz dla komunikacji zbiorowej między dzielnicami Bielany i Wola. Podobnie jak w przypadku odcinka trasy na Bielanach, zmiana ta uwarunkowana jest możliwością uruchomienia dodatkowych przystanków. Także w tym przypadku obecnie oczekujemy na realizację w terenie przez ZDM stosownych projektów organizacji ruchu, które wykonaliśmy i dla których przeprowadziliśmy stosowną procedurę uzgodnieniowo-zatwierdzającą. Chcielibyśmy również uruchomić połączenie Bielan z Wolą przez ciąg ulic: Obrońców Tobruku - Księcia Bolesława. W tym przypadku oczekujemy na stanowisko zarządcy tych ulic - Urzędu Dzielnicy Bemowo w sprawie możliwości wykonania brakujących przystanków i wdrożenia innych niezbędnych zmian w organizacji ruchu (np. likwidacja progów zwalniających).

 • poprawa dojazdu do specjalistycznych przychodni zdrowia na Bielanach i Żoliborzu: przy ul. Kleczewskiej. przy ul. Kochowskiego. przy ul. Szajnochy

  Zakładamy, że ten dojazd poprawi wspomniana linia lokalna o charakterze socjalnym.

 • skomunikowanie linii 197 z linia metra

  Zorganizowana przez nas w 2008 r. komisja w terenie z udziałem przedstawicieli Inżyniera Ruchu, ZDM, Dzielnicy Bielany i MZA wykazała brak możliwości wyznaczenia przystanku linii 197 przy ul. Kasprowicza w kierunku ul. Marymonckiej. Wywyższenie terenu pomiędzy jezdnią a chodnikiem i biegnąca bezpośrednio pod nim infrastruktura podziemna nie pozwalają na niezbędną niwelację i wykonanie wysepki dla pasażerów. Występuje także kolizja z wieloma drzewami. Z kolei wzajemna lokalizacja wszystkich skrzyżowań (w tym z jezdniami lokalnymi) uniemożliwia umiejscowienie przystanku w sposób spełniający warunki bezpieczeństwa ruchu. W tej sytuacji rozważaliśmy korektę trasy linii 197. Ograniczone parametry jezdni łączących dwie jezdnie ul. Kasprowicza w rejonie północnego pawilonu stacji metra Słodowiec nie pozwalają na wytrasowanie jej z przejazdem ulicami: Podczaszyńskiego - Kasprowicza - zawrotka - Kasprowicza - Podczaszyńskiego, z wykorzystaniem przystanków Podczaszyńskiego 01 i 02 (na ul. Kasprowicza). Analizowany był też wariant skierowania linii 197 ulicami: Perzyńskiego - Żeromskiego - Duracza - Kasprowicza - Podczaszyńskiego. Jednak brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego / Duracza czyniłby taki przejazd niebezpiecznym, a oczekujący na skręt autobus blokowałby ruch o dużym natężeniu w relacji na wprost. W związku z powyższym obecnie planujemy skierowanie linii 197 ulicami: ...Podleśną - Marymoncką - al. Zjednoczenia - Żeromskiego - Perzyńskiego..., co będzie jedyną możliwością skomunikowania tej linii z metrem przy zachowaniu jej dotychczasowej funkcji i zapewnianych przez nią relacji. Linia 197 skomunikuje też osiedle Ruda i część osiedla Piaski z nowym ratuszem dzielnicy Bielany.

 • przywrócenie na Żoliborz i Bielany linii 520

  Po wydłużeniu linii metra do pl. Wilsona linia 520 na północnym odcinku trasy zaczęła charakteryzować się nierównomiernym wykorzystaniem przez pasażerów: bardzo dużym między Chomiczówką i pi. Wilsona oraz kontrastującym z nim niewielkim na odcinku przebiegającym wzdłuż linii metra (ul. Mickiewicza - ul. Andersa). Coraz większa liczba pasażerów podróżujących linią 520 z Bielan do Centrum zaczęła przesiadać się na pi. Wilsona do metra, gdyż czas podróży z wykorzystaniem metra - nawet pomimo konieczności dokonania przesiadki - jest zasadniczo krótszy, niż przy kontynuacji podróży utykającym w korku autobusem. Uwzględniając te uwarunkowania celowe stało się zastąpienie linii 520 na odcinku: pi. Wilsona - Chomiczówką linią o wyższej częstotliwości, kursującą z wyższą regularnością (na krótszej trasie) - funkcję tę spełnia linia 114. Linia 520 została natomiast skierowana do obsługi ul. Górczewskiej, gdzie zwiększająca się liczba pasażerów przy braku komunikacji szynowej uzasadniała pilną poprawę oferty przewozowej w komunikacji autobusowej. Należy dodać, że aktualnie relację: Żoliborz - ul. Mickiewicza - ul. Andersa - Śródmieście realizuje autobusowa linia zastępcza Z-3, która notuje niską frekwencję. Przywrócenie kursowania linii 520 na Bielany i Żoliborz uważamy zatem obecnie za nieuzasadnione.

 • przywrócenie na Trakt Królewski linii 122

  Obsługa połączenia Bielan i Żoliborza z Traktem Królewskim jedną linią (116) o wysokiej częstotliwości jest bardziej regularna. Pasażerowie krócej oczekują na przystankach, a poszczególne kursy są bardziej równomiernie wykorzystane. Również linia 122 po zmianie trasy cechuje się wyższą regularnością kursowania, korzystniej realizując połączenia głównie o charakterze lokalnym. Dojazd z ul. Powązkowskiej na Trakt Królewski zapewnia linia 180. Zatem połączenie przystanków Przasnyska, Sady Żoliborskie i Popiełuszki z Traktem Królewskim z przesiadką do linii 116 należy obecnie uznać za wystarczające.

 • przywrócenie linii 701 / 708 do pi. Wilsona lub skierowanie do metra Marymont

  Linie 701 i 708 w porozumieniu z urzędami gmin: Łomianki (701) oraz Izabelin (708) zostały skierowane do stacji metra Młociny w celu zapewnienia najkrótszego dojazdu do najbliższej stacji metra. Dla mieszkańców terenów podmiejskich dojeżdżających do centrum Warszawy czas podróży z wykorzystaniem na jak najdłuższym odcinku metrem jest najkrótszy. Należy dodać, że Urząd Dzielnicy Żoliborz oczekuje maksymalnego ograniczenia liczby linii kończących trasy na pi. Wilsona, a przepustowość pętli Metro Marymont została już wykorzystana przez linie obecnie kończące na niej trasy. Do linii 701 i 708 z Żoliborza i Bielan można dojechać metrem, wieloma liniami tramwajowymi lub autobusowymi. Obecne przebiegi tras linii 701 i 708 uznajemy zatem za optymalne.

Powyższe zestawienie nie uwzględnia wystąpień o charakterze globalnych protestów przeciw jakimkolwiek zmianom (np. akcja protestacyjna na Żoliborzu z masowym zbieraniem podpisów w proteście przeciwko zmianom), czy też postulatów dotyczących uruchomienia połączeń de facto już funkcjonujących lub planowanych do uruchomienia, jednakże - ze względu na uwarunkowania funkcjonalne i infrastrukturalne - w nieco inny sposób (np. powtarzające się wystąpienia dotyczące uruchomienia linii okrężnej na Bielanach czy linii lokalnej na Żoliborzu).

Na stronie internetowej ZTM zamierzamy niedługo przedstawić informację o wspomnianych korektach w układzie linii autobusowych na Żoliborzu i Bielanach, planowanych do wprowadzenia latem br. Będą one stanowić uzupełnienie i rozszerzenie projektu zmian związanych z wydłużeniem linii metra do Młocin, wprowadzanych etapowo w końcu 2008 r. i na początku 2009 r. Podkreślamy, że opóźnienie we wprowadzeniu korekt uzupełniających w stosunku do głównego zakresu zmian jest spowodowane przede wszystkim długą procedurą związaną z wyznaczeniem brakujących przystanków, jak też koniecznością pozyskania taboru dla nowej linii lokalnej. Mamy nadzieję, że tak ostatecznie ukształtowany układ linii autobusowych na Żoliborzu i Bielanach będzie można uznać za optymalny z punktu widzenia większości pasażerów i przy uwzględnieniu posiadanych możliwości taborowych.

Andrzej Franków
Koordynator Działalności Przewozowej ZTM

Do wiadomości:
1. Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2. ZTM: NI

[Wytłuszczenia od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/ztm/ztm_info_bielany_0905.pdf ]

Od redakcji

Szczegółową ocenę propozycji i poglądów ZTM pozostawiamy zainteresowanym czytelnikom. Oprócz konkretnych tras w piśmie pojawiają się istotne ogólniejsze kwestie i na nie szczególnie warto zwrócić uwagę.

Poczekajmy, aż będzie za późno

Jeśli w korzystnym poprowadzeniu linii 197 jak najbliżej stacji metra Słodowiec przeszkadzają ograniczone parametry jezdni łączących dwie jezdnie ul. Kasprowicza w rejonie północnego pawilonu, to pytamy, co robiły miejskie jednostki odpowiedzialne za drogi i transport w momencie zatwierdzania projektu tych jezdni? Przecież łącznik w osi ul. Makuszyńskiego powstał razem ze stacją! Jego parametry można było bez przeszkód dostosować do wymagań. Czy urzędnicy przeoczyli dość oczywistą potrzebę doprowadzenia autobusów do stacji tak jak i ułatwienie dostępu pieszym [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]?

Dlaczego BDIK ignoruje zgłaszane od dawna sygnały na temat zagospodarowania terenu wokół metra na Bielanach? Nasze pismo z 16 X 2007 r. [zobacz >>>] zawierało pilny postulat włączenia społeczeństwa w proces konsultacji, aby uniknąć błędów popełnionych przy ul. Słowackiego i w innych miejscach. W odpowiedzi udzielonej przez z-cę dyrektora BDIK [zobacz >>>] kwestia ta została zignorowana.

Kolejnym pismem [zobacz >>>] rok temu przypomnieliśmy o sprawie dyrektorowi BDIK prosząc o upublicznienie w internecie projektów odtwarzanych jezdni, chodników i położenia przystanków w pobliżu stacji metra oraz rozważanych wariantów zmian tras linii autobusowych po uruchomieniu kolejnych stacji. Ten wniosek również trafił w próżnię. A teraz czytamy, że w tym czy innym miejscu coś uniemożliwia umiejscowienie przystanku. Czy ciągnąca się latami budowa metra nie dawała dość czasu, by przemyśleć i przygotować przystanki w odpowiedni sposób? Czy nie na tym powinien się bardziej skupić Zarząd Transportu Miejskiego zamiast nadzorować inwestycje drogowe (np. ul. Kasprowicza)? Kiedy miejskie instytucje dojdą wreszcie do wniosku, że dyskusja o skomunikowaniu stacji metra z najbliższą poprzeczną linią autobusową powinna się toczyć rok PRZED, a nie rok PO otwarciu tej stacji?

Na ostatnie pismo z serii okolic bielańskiego metra [zobacz >>>] odpowiedzi jak dotąd nie mamy...

Autobusy na spokojnie

Bardzo niepokojąco brzmi zapowiedź likwidacji progów spowalniających na ul. Obrońców Tobruku. Skąd taka konieczność? Przecież istnieje wiele przykładów [zobacz >>>], które dowodzą, że da się pogodzić ruch autobusów z uspokojeniem ruchu.

Mamy nadzieję, że ZTM zrewiduje swoje stanowisko i nie przyczyni się do wzrostu zagrożenia na ulicy oddzielającej park i plac zabaw od powiększających się osiedli, a przy tym wąskiej i z ograniczeniami widoczności.

Podniesiony przejazd przez ul. Obrońców Tobruku to jeden z niewielu wzorców godnych naśladowania, często przez nas zachwalany [zobacz >>>]. Takie rozwiązania należy powielać, a nie likwidować!

O komunikacji na Bielanach zobacz też

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]