Pismo BD/SP/0561-02/07

Szanowni Państwo,

Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęła skarga Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" na działanie Zarządu Dróg Miejskich oraz Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy

skierowana do Prezydenta m.st. Warszawy oraz udzielającego odpowiedzi Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwoju Komunikacji Rowerowej

z dnia 5 lutego 2007, podpisana przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Aleksandra Buczyńskiego [zobacz >>>],

z dnia 16 lutego 2007 pismo uzupełniające, podpisane przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Wojciecha Szymalskiego [zobacz >>>]

Skarga wniesiona została na działanie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, polegające na stosowaniu bądź żądaniu stosowania jako nawierzchni nowobudowanych, nowoprojektowanych oraz remontowanych dróg rowerowych na terenie m.st. Warszawy kostki Bauma zamiast asfaltu

Równiez w piśmie

z dnia 8 lutego 2007 r. (ZM-07-0232-01-MC) zawierającym podobne treści lecz skierowanym w innym trybie – bo do Zarządu Dróg Miejskich czyli skarżonego w wy ej wymienionych pismach – podpisanym przez panów Marcinów Czajkowskiego i Jackowskiego, w tym Sekretarza Stowarzyszenia, zawarta jest argumentacja za stosowaniem asfaltu, a nie kostki betonowej.

Po zapoznaniu się z przedłożoną treścią pism i argumentacją stwierdzam, że tryb skargi wybrany przez wnoszącego merytoryczną sprawę wyboru nawierzchni dla dróg rowerowych jest nieuzasadniony, chociaż ze względów skuteczności - być może celowy. W szczególności zarzut skierowany wobec Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nie został nawet uprawdopodobniony, co zresztą sami skarżący przyznają: Inżynier Ruchu twierdzi, że wymogu takiego nie stawia.

Fakt stosowania powszechnego stosowania kostki betonowej w Warszawie do budowy dróg rowerowych jest bezdyskusyjny. Niewątpliwie też kostka betonowa jest legalnym materiałem do budowy ciągów pieszo-rowerowych czy rowerowych. Nie zachodzi zatem kwestia stosowania surowca nieodpowiedniego - lecz w opinii skarżących: gorszego.

Również oceny dotyczące kosztu budowy nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltu są znacznie rozbieżne w zależności od stosowanych wymogów konstrukcji nawierzchni.

W tej sytuacji należy zarzuty postawione wobec Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich uchylić w całości. Co więcej, skierowanej skargi do wiadomości do mediów wskazuje, że nie jest to typowa skarga lecz element skądinąd pożytecznej kampanii.

Jednocześnie uznaję za potrzebne ustosunkowanie się do dodatkowych wniosków nr 2 i 3 zawartych w treści skargi.

Przedstawiona przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze argumentacja i kampania medialna sprzyjały sprecyzowaniu opinii właściwych jednostek organizacyjnych Miasta. Spowodowały również podjęcie tematu przez radnych, w postaci zgłoszonych interpelacji.

Prezydent m.st. Warszawy 1 marca br. poinformowała, że poleciła przygotowanie wytycznych dla projektowania ścieżek rowerowych w Warszawie. Integralną częścią Wytycznych będzie zalecenie stosowania nawierzchni asfaltowych, zamiast obecnie powszechnie stosowanych nawierzchni z kostki betonowej.

Oprócz tego Prezydent Warszawy zwróci się do podległych jednostek organizacyjnych o uwzględnienie powyższego zalecenia przy projektowaniu kolejnych ścieżek rowerowych. Projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej zastępującego nieobowiązującą - bowiem nie ogłoszoną prawidłowo - choć pożyteczną i stosowaną Uchwałę nr 188/C/96 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 25 czerwca 1996 r. - został przeze mnie przygotowany. Projekt zarządza budowę dróg rowerowych z zasady w nawierzchni asfaltowej a odstępstwo od tej zasady wymaga odrębnego uzgodnienia przez Pełnomocnika Prezydenta.

Wejście w życie proponowanego Zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy oznaczać będzie formalny wymóg działania zgodnego z określonymi w nim warunkami.

Na zakończenie chciałbym wyrazić Stowarzyszeniu podziękowanie za pobudzenie dyskusji w tej ważnej sprawie. Przyjęcie stanowiska, że możliwe jest stosowania asfaltu niebarwionego pozwoliło wybrnąć z myślowej pułapki w jakiej tkwiły jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.

Działając jako pierwsza instancja informuję, że na udzieloną odpowiedź służy prawo odwołania do Prezydent m.st. Warszawy.

Z poważaniem

mgr Stanisław J. Plewako
Pełnomocnik Prezydenta

Do wiadomości

1. Pan Jarosław Jóźwiak p.o. Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy

2. Pan Witold Nowakowski p.o. Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Biura Organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy