ZDM/DZWD/0717/Skarga//Ż/2/07

Do: Zielone Mazowsze

Warszawa dn. 19.09.2007 r.

Dotyczy: skargi w sprawie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marymonckiej.

W odpowiedzi na skargę nr ROW-07-0015-01 z dn. 30.08.2007 r. [zobacz >>>] skierowaną do Prezydenta Warszawy, otrzymaną za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego przy piśmie nr BD­SP/0561-03/07 z dn. 4.09.2007 r. dotyczącą ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marymonckiej, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje:

1.Ulica Marymoncka, odc: Słowiańska-Podleśna / strona wschodnia. Wprowadzono projektem organizacji ruchu tymczasowo, z uwagi na nienormatywną szerokość, ciąg pieszo-rowerowy na istniejącym chodniku o nawierzchni z płyt betonowych 35x35 cm.

2. Z uwagi na liczne interwencje mieszkańców korzystających z chodnika, a skarżących się na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, Zarząd Drog Miejskich podjął pilne wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z płyt na kostkę betonową w istniejącej geometrii. Powyższe roboty nie były ujęte w planie 2007 r. a ich wykonanie wymusiła sytuacja w terenie.

3. Ruch rowerowy na ul. Marymonckiej został, zgodnie z projektem budowlanym, usytuowany po zachodniej stronie i w chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy na jego wdrożenie / informacja została umieszczona na stronie internetowej ZDM.

4. Zarządzenie nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 25.04.2007 r. w sprawie Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej w § 2 mówi o projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg, gdzie należy uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego.

p.o. Naczelnik Wydziału Dróg
Grażyna Lendzion

Do wiadomości:

1.Urząd m. st. Warszawy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2.Pan Witold Nowakowski, p.o. Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Urzędu m. st. Warszawy

ROW-07-0015-02

Do: Pan Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

Warszawa, 10.10.2007 r.

dotyczy: pisma ZDM ZDM/DZWD/0717/Skarga/Ż/2/07 z 19.09.2007 r. (dalej Pisma) – odp. na pismo Pełnomocnika SP/0561-03/07 z 4.09.07

Szanowny Panie!

Do Stowarzyszenia Zielone Mazowsze wpłynęło w/w pismo dotyczące naszej skargi z 30.08.br. Opinię na temat zawartych tam wyjaśnień, których nie sposób uznać za satysfakcjonujące, przekazujemy Panu jako reprezentującemu Organ właściwy dla podjęcia dalszych kroków. Odnosząc się do kolejnych punktów w/w Pisma trzeba zauważyć, co następuje.

Punkt 1. – Stanowi przywołanie oczywistych faktów nic nie wnoszących do sprawy.

Punkt 2. – Dobrze wiemy, jak ZDM traktuje postulaty poprawy bezpieczeństwa na drogach rowerowych i ich przejazdach przez jezdnie. Na skorygowanie wadliwego oznakowania czy legalizację przejazdów nie można się doczekać latami (np. Okopowa i Słomińskiego przy rondzie Babka czy brak przejazdu przez al. Prymasa w ciągu ul Górczewskiej). Wielokroć zgłaszane postulaty są permanentnie ignorowane, nawet gdy dotyczą (jak w/w przykłady) miejsc o najwyższym ryzyku zagrożenia życia i zdrowia rowerzysty. I oto dowiadujemy się, że ZDM z powodu rzekomego „zagrożenia bezpieczeństwa” zdecydował o przeprowadzeniu poza kolejnością wymiany 500 metrów nawierzchni chodnika, który był może dość stary, ale wcale nie odbiegał swym stanem od większości innych stołecznych chodników. Jest to tłumaczenie całkowicie niewiarygodne. Trudno uwierzyć w „liczne interwencje” inne niż związane z niewystarczającą szerokością, sprzyjającą kolizjom pieszych i rowerzystów, a tego zagrożenia remont nie wyeliminował!

W związku z tym wnosimy o wystąpienie przez Prezydenta do ZDM o pełne udokumentowanie tej argumentacji w postaci
- odnotowanych zgłoszeń „licznych interwencji” (data, pełna treść, organ przyjmujący);
- protokołów czy notatek z wizji w terenie potwierdzających konieczność omawianego remontu (zdjęcia, opisy typów i skali uszkodzeń itp.);
- dokładnego wytłumaczenia podstaw, na jakich zakwalifikowano ów remont jako tak nie cierpiący zwłoki, że sfinansowano go poza planem budżetowym na 2007 r., zwłaszcza na tle innych potrzeb, których skalę wszyscy doskonale znamy (jak choćby fatalny stan nawierzchni dróg dla rowerów, o których naprawę nie można się ZDM doprosić).

Jeśli ZDM nie udzieli takich odpowiednio wyczerpujących i rzetelnych wyjaśnień, będzie to dawać podstawę do potraktowania Pisma jako poświadczenia nieprawdy przez urzędnika, wprowadzenia w błąd organu nadrzędnego, a także nieracjonalnego i niekontrolowanego gospodarowania środkami publicznymi oraz użycia ich w sposób niezgodny z interesem społecznym, a więc działania na szkodę tego interesu.

Punkt 3. – Usytuowanie projektowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej po zachodniej stronie wcale nie wyklucza potrzeby istnienia alternatywnego ciągu po stronie wschodniej. Wręcz przeciwnie – taki równoległy ciąg jest potrzebny jako wygodny łącznik do ul. Opatowskiej (i dalej przez Kolektorską na Żoliborz), do obsługi osiedla przy Zabłocińckiej i terenów rekreacyjnych (stawy Kellera i mający wkrótce powstać park w tzw. Dołku Słodowieckim). Za obustronnym prowadzeniem ruchu rowerowego przemawia też wysoka klasa funkcjonalna ulicy (G z drogą wojewódzką) i znaczna odległość między skrzyżowaniami z ul. Podleśną i z ul. Żeromskiego. Ul. Marymoncka będzie pełnić funkcję trasy głównej również dla ruchu rowerowego, co odnotowano w aktualnym Studium UiKZP.

Ignorowanie tych uwarunkowań w oczywisty sposób dyskwalifikuje ZDM i świadczy o braku właściwego nastawienia do transportu rowerowego. Każdą okazję należy wykorzystywać do poprawy warunków tego transportu, a nie szukać pretekstów do zaniechań. Jeżeli urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich nie chcą lub nie potrafią przyswoić wymogów płynących wprost z obowiązującej strategii rozwoju naszego miasta i innych dokumentów planistycznych, a także z Zarządzenia nr 380/2007, to mamy nadzieję na podjęcie przez Prezydenta Miasta właściwych działań motywujących kadrę ZDM albo zmian personalnych.

Punkt 4. – Nie do końca rozumiemy sens tego punktu, czyżby autorka zmierzała do tego, że Remont chodnika w pasie drogi publicznej nie kwalifikuje się jako „inwestycja drogowa” czy „modernizacja drogi”. Może należy przypomnieć p. naczelnik definicję zawartą w Art. 4. p. 1 Ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych/.../. Wydaje się, że ten punkt nic nie wnosi do sprawy.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w pełni podtrzymuje zarzuty i wnioski zawarte w skardze z 30.08.br. Pismo ZDM, jak wskazujemy wyżej, potwierdza zasadność skargi i tym bardziej pozwala liczyć na wnikliwe i stanowcze jej potraktowanie. Zwracamy przy tym uwagę, że reakcja Prezydenta Miasta może i powinna odnieść skutek nie tylko w tej konkretnym przypadku, ale też wpłynąć na działania Zarządu Dróg Miejskich w innych podobnych sprawach. Dlatego reakcja Prezydenta jest jak najbardziej pożądana. Zaniedbania ZDM trwają stanowczo zbyt długo, a kontynuacja tego stanu siłą rzeczy obciąża także organy nadrzędne, w tym Prezydenta m. st. Warszawy.

Ciąg dalszy nastąpił

[zobacz >>>]