Do: Prezydent Warszawy za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski do ww. planu miejscowego. Jeśli nie wskazano inaczej, poniższe wnioski dotyczą całego obszaru objętego w/w planem.

Zabudowa

1. Wprowadzenie zakazu wznoszenia nowych obiektów budowlanych (w tym dogęszczania zabudowy mieszkaniowej).

2. Wprowadzenie zakazu budowy parkingów kosztem zieleni i trawników. Tworzenie miejsc postojowych powinno się odbywać kosztem zwężania jezdni, w tym przekształcania ulic dwukierunkowych w jednokierunkowe (oddanie jednego z pasów ruchu pod parkowanie).

Zieleń

3. Zachowanie wszystkich dotychczasowych obszarów pełniących funkcję zieleni (parki, trawniki, krzewy).

4. Uwzględnienie nasadzenia szpalerów drzew uzupełnionych krzewami wzdłuż wszystkich dróg w obszarze planu.

Wygoda i bezpieczeństwo ruchu pieszego

5. Na obszarze planu odbywa się wyjątkowo intensywny ruch pieszy. Występuje wiele źródeł i celów podróży pieszych, w tym m.in. szkoły, przedszkola, biblioteki, tereny zabaw i rekreacji, przychodnia, co generuje znaczący ruch dzieci, osób starszych i niesprawnych ruchowo. Wymaga to starannej analizy pod kątem poprawy wygody i bezpieczeństwa pieszych. Osiągnięciu ich mogą służyć m.in. następujące środki.

6. Wprowadzenie obowiązku wytyczenia dodatkowych naziemnych przejść dla pieszych dla uzyskania kompletu czterech przejść przez wszystkie ramiona skrzyżowań następujących ulic: Duracza / Magiera, Perzyńskiego z drogami osiedlowymi przy posesji nr 3 (poczta, biblioteka nr 43), Perzyńskiego / Staffa, Perzyńskiego / Nałkowskiej, Żeromskiego / Lisowska, Żeromskiego / Fontany, Jarzębskiego / Staffa, dwa przejścia przez ul. Duracza na obu krańcach parku Herberta w celu skomunikowania dwóch parków leżących po obu stronach ulicy. W ostatnim przypadku obok należy wytyczyć przejazdy rowerowe z uwagi na ruch rowerowy przez parki.

W takich warunkach przechodzi się przez ul. Duracza z parku Olszyna do parku Herberta.

7. Wprowadzenie obowiązku przeciwdziałania parkowaniu na chodnikach, jeżeli skutkuje ono zawężeniem chodników do szerokości mniejszej niż 2 metry.

8. Przeciwdziałanie to, oprócz stosowania fizycznych barier, powinno polegać na wyznaczaniu miejsc postojowych na jezdni, w przypadku ulic klasy D z jednoczesnym wprowadzeniem strefy zamieszkania.

9. W pozostałych przypadkach objąć ulice klas D i L strefowym ograniczeniem prędkości tempo 30.

10. Wprowadzenie obowiązku wykonania azylów dla pieszych w każdym przypadku przejścia dla pieszych przez ulicę jednojezdniową o łącznej liczbie pasów ruchu większej niż dwa.

11. Wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania na obszarze objętym planem kostki bauma oraz nawierzchni z elementów fazowanych dla remontowanych i nowotworzonych ciągów pieszych. Elementy fazowane znacząco pogarszają komfort chodzenia, powodują hałas przy toczeniu, absorbują zanieczyszczenia, śnieg i lód, szkodzą estetyce.

12. Wprowadzenie nakazu zachowania ciągłości remontowanych i nowotworzonych chodników przecinanych przez wszystkie zjazdy.

Transport rowerowy

13. Wprowadzenie obowiązku dopuszczenia ruchu rowerowego w obu kierunkach na wszystkich ulicach jednokierunkowych w obszarze planu (obecnych i powstających w przyszłości). Uzasadnienie: Ruch rowerów "pod prąd" (kontraruch) na zasadach ogólnych lub w formie tzw. kontrapasu jest tanim rozwiązaniem ułatwiającym podróże rowerzystom, co zachęcają do korzystania z tego środku transportu, oraz zwiększającym bezpieczeństwo ruchu poprzez zmuszanie kierowców do większej ostrożności na ulicach jednokierunkowych. Masowo stosuje się je w Belgii, Niemczech, Francji czy Holandii. Warto zwrócić uwagę, że w tegorocznym warszawskim budżecie partycypacyjnym wśród zwycięskich projektów znalazło się wiele propozycji pasów i kontrapasów rowerowych. Jest to więc rozwiązanie wysoce pożądane przez społeczeństwo.

14. Wprowadzenie nakazu likwidacji drogi dla rowerów w ciągu ul. Perzyńskiego i zastąpienia jej jednokierunkowymi pasami rowerowymi po obu stronach ulicy przy jednoczesnym ograniczeniu parkowania na jezdni lub poboczu. Uzasadnienie: W/w droga dla rowerów nie została zakończona i mimo upływu 10 lat od wstrzymania robót nie uzyskała wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie. Stwierdzono na niej niezgodności z prawem, istotne odstępstwa od projektu (potwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wadliwe lub niepełne oznakowanie i zagrożenia bezpieczeństwa. Inwestor nie zamierza kontynuować budowy tej drogi rowerowej i zamierza ją zlikwidować. Burmistrz Bielan pismem z 3 lipca 2012 r. (znak UD-III-WOŚ.433.14.2.2012.AMI) poinformował Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy (dot. pisma BD-IR-IO-7211.1.2012 PKO/3 z 26 czerwca 2012 r. ), że „nie jest możliwa kontynuacja modernizacji ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego. Dzielnica Bielany zamierza przystosować istniejącą na tej trasie nawierzchnie do ciągu pieszego.” W/w ciąg ulic pełni bardzo ważną rolę w relacjach międzydzielnicowych, łączy się z jednej strony z ul. Podleśną (obsługa osiedli Ruda i Potok), z drugiej zaś z ul. Obrońców Tobruku (połączenie z Wolą i Bemowem). Wymaga więc pilnej poprawy warunków ruchu rowerowego, co najszybciej i najtaniej można osiągnąć w zaproponowany wyżej sposób.

15. Wprowadzenie nakazu wytyczenia pasów rowerowych na jezdni ulic Żeromskiego i Jarzębskiego, gdzie brakuje obecnie jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Pozwoli to uzyskać konieczną poprawę warunków ruchu rowerowego najmniejszym kosztem i najszybciej.

16. Dopuszczenie ruchu rowerów w parkach z jednoczesnym priorytetem ruchu pieszego.

Transport publiczny

17. Wprowadzenie obowiązku zabudowy zatok autobusowych w następujących miejscach: Perzyńskiego vis a vis posesji nr 3, Żeromskiego / Perzyńskiego (obie), Broniewskiego / Jarzębskiego.

18. Wprowadzenie zakazu stosowania w przyszłości zatok autobusowych przy dwóch pasach w kierunku ruchu autobusu.

19. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia przez inwestora/projektanta planowanej zatoki autobusowej przy jednym pasie w kierunku ruchu autobusu. Uzasadnienie musi uwzględniać natężenia ruchu pieszego i potoków pasażerów, otoczenie przystanku, bezpieczeństwo itp., a nie tylko przepustowość jezdni i miarodajne natężenie ruchu. Uzasadnienie: zatoki autobusowe szykanują ruch autobusów, znacząco pogarszają warunki ruchu pieszego i wymiany pasażerów, bezpieczeństwa pieszych i pasażerów, podnoszą koszty utrzymania. Wiele miast Zachodniej Europy odchodzi od zatok lub wręcz zakazuje ich stosowania w obszarach zabudowanych.

20. Dopuszczenie możliwości lokalizacji linii tramwajowej w ul. Jarzębskiego. Trasa AWF - Piaski mogłaby uzupełnić sieć powiązań komunikacji publicznej, przede wszystkim jako element linii dowozowych do metra i jednocześnie wzmocnienia komunikacji na słabiej obsługiwanych relacjach poprzecznych względem dominujących relacji radialnych (metro, Żeromskiego, Broniewskiego, Marymoncka).

Geometria dróg

21. Wprowadzenie nakazu stosowania na odcinkach ulic klasy L i D objętych planem fizycznych środków uspokojenia ruchu (wyniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości chodników, szykany w jezdni, naprzemienne parkowanie, zakaz stosowania zatok przystankowych, przystanki półwyspowe).

22. Wprowadzenie nakazu stosowania minimalnych szerokości pasów ruchu na wszystkich drogach w obszarze planu.

23. Wprowadzenie nakazu redukcji promieni łuków do minimalnych wymaganych prawem na wszystkich drogach w obszarze planu.

24. Wprowadzenie nakazu redukcji szerokości zjazdów publicznych i prywatnych do minimalnych wymaganych prawem na wszystkich drogach w obszarze planu.

Zawracamy uwagę, że w/w wnioski dotyczące funkcji transportowych, ruchu pieszego i geometrii dróg znajdują pełne uzasadnienie w zapisach Strategii Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 r., które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tego i innych planów miejscowych.

Stowarzyszenie wyraża gotowość udziału przy formułowaniu zapisów planu i gotowe jest uściślić na piśmie swoje stanowisko w poszczególnych kwestiach.

P.S. od redakcji

27 października Urząd Dzielnicy zorganizował dla mieszkańców spotkanie konsultacyjne dotyczące w/w planu. Trzeba to pochwalić, jedyne co budzi zastrzeżenia, to późny termin - na trzy dni przed terminem zgłaszania uwag.

Poważniejszy zarzut można postawić Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego, które jako załącznik do ogłoszenia o zbieraniu wniosków do planu zamieściło fragment mapy tak mało czytelny, że nie da się na nim odczytać nazwy żadnej z ulic. Nie mówiąc o precyzyjnych granicach obszaru czy funkcjach poszczególnych działek.

Czyżby przygotowanie porządnej (najlepiej zwektoryzowanej) mapy przekraczało możliwości stolicy Polski? Trudno uznać to za przejaw poważnego traktowania zarówno procedur planistycznych jak i obywateli chcących brać w nich aktywny udział.

Przytoczony fragment mapy pochodzi z pliku bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=1020782&fName=2314_uch_zal.pdf