SRN/08/0445/01/MS

Do: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

W związku z napływającymi do nas skargami, prosimy o sprawdzenie niedawno oddanego do użytku odcinka ulicy Poleczki pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, zwracając przy tym szczególną uwagę na:

oznakowanie poziome na odcinkach jednokierunkowych ścieżki;

lokalizację przycisków na przejazdach dla rowerzystów (muszą się one znajdować po prawej stronie przejazdu, zgodnie z obowiązującym w Polsce ruchem prawostronnym; istotne jest aby też znajdowały się w zasięgu ręki rowerzysty, czyli nie zmuszały do zjeżdżania ze ścieżki);

zachowanie skrajni poziomej o szerokości min. 20 cm po obu stronach ścieżki rowerowej;

zachowanie skrajni pionowej o wysokości min. 2,5 m nad ścieżką rowerową oraz chodnikiem – w tym szczególnie wysokości sygnalizacji świetlnej;

nieprzekraczanie przez uskoki na przejeździe rowerowym wysokości 1 cm – dotyczy to całej szerokości ścieżki;

nieprzekraczania przez uskoki na przejściu dla pieszych wysokości 2 cm – dotyczy to całej szerokości przejścia;

brak przeszkód na ścieżce (w tym słupów oświetlenia, sygnalizacji, itp.);

wysokość przycisków dla pieszych i rowerzystów;

zaoblenia krawędzi wygrodzeń;

lokalizację latarni na przystankach autobusowych (w obrębie przystanku żadne obiekty nie mogą się znajdować bliżej niż 1,5 m od krawężnika, gdyż utrudniają one wymianę pasażerów, w tym zwłaszcza osób z wózkami i na wózkach);

sposób wykonania obniżeń na przejściach dla pieszych, w tym zwłaszcza na przejściu przez Osmańską, gdzie na przejściu gromadzi się woda;

sposób montażu studzienek, w tym zwłaszcza na skrzyżowaniu Poleczki/Osmańska: na środku skrzyżowania umieszczono właz studzienki, który wystaje nad nawierzchnię i ma luźną pokrywę. Przejeżdżające pojazdy wywołują powstawanie hałasu na tej przeszkodzie, 6 do 8 dB więcej, niż gdyby jej nie było lub była we właściwym stanie technicznym.

Prosimy o podanie w odpowiedzi zakresu przeprowadzenia kontroli (odcinka, strony ulicy, przejść i przejazdów itp.) oraz wykazu naprawionych nieprawidłowości.

Do wiadomości:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji.