Pismo ZTM/PP3-605-2/56/2-06/DK

Odpowiadając na Pańskie wystąpienie dotyczące autobusowych linii przyspieszonych i ekspresowych Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, ze stale otrzymuje liczne wystąpienia od lokalnych władz samorządowych, instytucji, firm, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji społecznych, a także indywidualnych pasażerów, postulujące uruchamianie na trasach tych linii kolejne, pomijane dotychczas przystanki. W zgłaszanych postulatach domi­nuje stwierdzenie, że uruchomienie jednego przystanku nie wpłynie w sposób istotny na funkcjonowanie linii. Wydaje się jednak, ze realizacja jednego postulatu powinna pociągać za sobą spełnienie wszystkich zgłoszonych, gdyż nie możemy stosować zasady podziału pa­sażerów na lepszych i gorszych. W rezultacie spełnianie tego typu postulatów prowadzi do spowalniania linii przyspieszonych i ekspresowych, a w szczególnych przypadkach nawet do przekształcenia ich w linie zwykle. Wówczas otrzymujemy protesty pasażerów (np. Pańskie wystąpienie) podróżujących na długich trasach, którym czas jazdy oraz czas oczekiwania na przystankach wydłużył się.

Ze względu na sprzeczność zgłaszanych postulatów, każda decyzja o uruchomieniu dodatkowego przystanku na trasie linii przyspieszonej i ekspresowej jest poprzedzona szcze­gółową analizą uwzględniającą takie czynniki jak: poziom obsługi danego przystanku w do­tychczasowym układzie komunikacyjnym i możliwość zrealizowania podróży innymi liniami, napełnienie danej linii i wykorzystanie przystanków, wpływ uruchomienia wnioskowanego przystanku na parametry techniczno - eksploatacyjne linii której postulat dotyczy, zagospo­darowanie przestrzenne rejonu obsługiwanego przez dany przystanek, charakter i liczba wy­stąpień w tej samej sprawie. Na przykład dodanie przystanków przy pl. Na Rozdrożu na tra­sach linii E-1 i E-2 było postulowane praktycznie od czasu uruchomienia tych linii (w 1991 r.). W 2002 r. przystanki te uruchomiliśmy na okres próbny. W tym okresie przeprowadziliśmy szczegółowe pomiary, które wykazały bardzo duże wykorzystanie tych przystanków przez pasażerów wspomnianych linii. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o utrzymaniu tych przy­stanków na trasach linii E-1 i E-2 na stale.

Przesłana przez Pana lista przystanków proponowanych do likwidacji na trasach linii przyspieszonych i ekspresowych zawiera m.in.:

- przystanki obsługujące obiekty będące celem wielu podróży, charakteryzujące się dużą wymiana pasażerów - PARK PRASKI (dojazdy do zoo, szpitala, urzędu dzielnicy, katedry), PARK MOCZYDŁO (dojazdy do szpitala i domów pomocy społecznej), HALA KOPIN­SKA (dojazdy do urzędu skarbowego obsługującego dzielnicę Bemowo i do hali targo­wej);

- przystanki zlokalizowane w wielkich osiedlach mieszkaniowych, charakteryzujące się dużą wymiana pasażerów - przystanki na ul. Gagarina, przy ul. Konarskiego;

- przystanki uruchomione na skutek licznych wystąpień, szczególnie osób starszych i inwa­lidów - ANIELEWICZA, REDUTA WOLSKA;

- przystanki uruchomione na skutek wystąpień instytucji w związku z powstaniem w pobli­żu ich nowych siedzib będących celem wielu podróży pasażerów - KSIĘCIA TROJDENA (nowe obiekty Akademii Medycznej), WIERTNICZA (siedziba telewizji TVN);

- przystanki o mniejszym wykorzystaniu przez pasażerów (propozycja ich likwidacji na trasach linii przyspieszonych i ekspresowych została zaopiniowana negatywnie przez władze samorządowe) - DYWIZJONU 303;

- przystanki funkcjonujące w węzłach przesiadkowych, ułatwiające dokonywanie przesia­dek - PL. ZAWISZY (2 pary na trasie linii 436), PL. BANKOWY i METRO RATUSZ;

- przystanki funkcjonujące na trasach niektórych linii przyspieszonych (o uruchomienie ich na trasach pozostałych linii przyspieszonych otrzymujemy wiele wystąpień pasażerów) - MIĘDZYNARODOWA;

- przystanki funkcjonujące na końcowych odcinkach tras linii przyspieszonych, tj. w zasa­dzie zgodnie z funkcja tych linii - KINO OCHOTA, JÓRSKIEGO;

- przystanki funkcjonujące na prośbę zakładu pracy na trasie jednej linii przyspieszonej tylko w wybranych kursach - EC ŻERAŃ;

- przystanki na trasach linii przyspieszonych. zlikwidowane ze względu na minimalne wyko­rzystanie przez pasażerów (likwidacja ta spowodowała wystąpienia protestacyjne wnio­skodawców ich uruchomienia) - BUDZYŃSKIEJ-TYLICKIEJ.

W przeszłości linia pospieszna F została przekształcona w linię przyspieszona 518, a następnie w linię zwykłą 125 na skutek licznych wystąpień pasażerów postulujących uruchomienie na jej trasie praktycznie wszystkich pomijanych przystanków. Przewidujemy więc, ze obecnie przywrócenie kursowania na tej trasie linii przyspieszonej wywołałoby kolejne wystąpienia pasażerów postulujące przywrócenie funkcjonowania przystanków zlikwidowa­nych. Nie wykluczamy jednak przeprowadzenia szczegółowej analizy tej propozycji.

Ponadto nadmieniamy, ze przystanki KAROLKOWA na trasach linii przyspieszonych obecnie funkcjonują jako warunkowe (,,na żądanie”).

Uwzględniając zatem sprzeczność otrzymywanych postulatów dotyczących zarówno uruchamiania na trasach linii przyspieszonych i ekspresowych przystanków dodatkowych, jak tez likwidacji przystanków już funkcjonujących, planujemy zlecić specjalistycznej firmie ze­wnętrznej wykonanie opracowania zasad optymalizacji funkcjonowania autobusowych linii przyspieszonych i ekspresowych. Na realizację tego opracowania w czerwcu br., na przeło­mie lipca i sierpnia br. oraz we wrześniu br. zostały ogłoszone 3 przetargi. W pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty, w dwóch kolejnych zgłosił się jeden oferent, który za­proponował kwotę znacznie wyższa od zakładanej - przetargi zostały unieważnione. Mini­malne zainteresowanie potencjalnych oferentów (firm i instytucji naukowo-badawczych profesjonalnie zajmujących się tematyką komunikacyjną) świadczy o dużym zakresie opracowa­nia oraz nietypowym charakterze zagadnienia, dotychczas nie będącego przedmiotem roz­ważań w naszym kraju. W 2007 r. planujemy po raz kolejny powtórzyć przetarg na wykona­nie tego opracowania. Rozważymy również przeprowadzenie na ten temat badań ankieto­wych wśród pasażerów.

Mamy nadzieję, że zarówno opracowanie wykonane w oparciu o kompleksowe dane pomiarowe przez niezależnych ekspertów, badania ankietowe, jak tez inne propozycje (w tym cenny materiał otrzymany od Państwa), pozwolą na określenie przyszłego kształtu kate­gorii linii przyspieszonych i ekspresowych w układzie komunikacyjnym miasta.