Do: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m. st. Warszawy

Wnioski
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu tzw. Serka Bielańskiego

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski do ww. planu miejscowego.

Zieleń

1. Wnioskujemy o ograniczenie zabudowy w obszarze planu do rozproszonej z min. 50% udziałem powierzchni czynnej biologicznie. Zachowanie dużego udziału zieleni ma tu szczególne znaczenie z racji lokalizacji w sąsiedztwie głównego węzła drogowego i pobliskiej trasy AK z intensywnym ruchem samochodowym. Duży udział zieleni stworzyłby enklawę wspomagającą regenerację i wymianę skażonego ulicznego powietrza. Taka enklawa byłaby formą rekompensaty za utracony osiedlowy zieleniec, który został zabudowany (wysokokubaturowa inwestycja Kaliope po zachodniej stronie ul. Żeromskiego).

2. Uwzględnić nasadzenia szpalerów drzew uzupełnionych krzewami wzdłuż wszystkich dróg w obszarze planu.

3. Nakazać nasadzenia zieleni na dachach wszystkich budynków w obszarze planu o wysokości do 30 metrów włącznie.

Funkcje społeczne

4. Uwzględnienie funkcji edukacyjno-kulturalnych (kino, dzielnicowy dom kultury, świetlica) oraz społecznych i stymulujących aktywność mieszkańców. Proponujemy lokalizację w pobliżu stacji metra lokalnego centrum aktywności o różnorodnych funkcjach, z pomieszczeniami różnego typu dostępnymi dla mieszkańców i ich grup, podobnego do CAL przy ul.Paca na Grochowie. Obiekt powinien posiadać salę widowiskową, salę konferencyjną, kilka mniejszych sal spotkań, zaplecze gastronomiczne. Obiekt powinien pełnić także funkcję centrum ekologicznego dla potrzeb działalności edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej na rzecz ochrony środowiska i przyrody, wraz z organizacją imprez, spotkań, projekcji filmów, przedstawień teatralnych, wystaw plastycznych czy fotograficznych itp. (Aby przybliżyć nieco ten postulat dodajemy na końcu parę zdjęć z Impact Hub'u w Pradze)

5. Uwzględnić ławki i stoły rozmieszczone przy ciągach pieszych w liczbie nie mniejszej niż 20 miejsc siedzących na każde 100 metrów ciągu pieszego lub 10 miejsc na każde 100 m2 powierzchni strefy pieszej, placu lub parku.

6. Przewidzieć co najmniej jeden ogródek z wyposażeniem do zabawy dla dzieci.

Funkcje transportowe

7. Obszar pełni bardzo istotne funkcje transportowe, lecz niestety nie został do nich odpowiednio przystosowany [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Nowy plan jest okazją do naprawienia błędów popełnionych w tym zakresie. Należy przewidzieć maksymalne przybliżenie przystanków autobusowych do stacji metra w celu skrócenia czasu przesiadek i poprawy atrakcyjności transportu publicznego (przesiadki „drzwi w drzwi”).

Obecne odległości między przystankami a metrem rzędu 50-100 metrów powodują znaczne straty czasu i uciążliwości, co zniechęca do transportu publicznego.

Dojazd autobusów nie musi odbywać się po dodatkowej jezdni, może to być strefa piesza z dopuszczonym wjazdem jedynie dla autobusów (ang. shared space). Rozwiązania tego typu występują powszechnie w miastach Zachodniej Europy. Na zdjęciu niewielki dworzec autobusowy w strefie pieszej w centrum Lemgo (Nadrenia Północna - Westfalia).

8. Przewidzieć lokalizację dużego parkingu rowerowego w postaci odrębnego budynku bezpośrednio przy stacji metra w celu wsparcia transportu intermodalnego i zachęty do dojazdów na rowerze do metra. Parking powinien mieścić min. 300 rowerów (z możliwością łatwego powiększenia) i oferować kontrolę dostępu, monitoring i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

9. W przypadku lokalizacji innych funkcji (usługi, edukacja, handel, kino itp.) nałożyć obowiązek wykonania miejsc postojowych dla rowerów w liczbie 3 na każde 100 m2 powierzchni z możliwością rozszerzenia w miarę wzrostu popytu. Połowa miejsc postojowych powinna być zadaszona i monitorowana.

10. Nałożyć obowiązek stosowania stojaków typu odwrócone U.

11. Rozważyć przeniesienie planowanego przystanku tramwaju przy Zabłocińskiej w kier. Centrum przed skrzyżowanie na podstawie analizy dostępności, czasów i dystansów dojścia, sprawności tramwaju itp.

Geometria dróg

12. Na odcinkach ulic klasy L i D objętych planem nakazać stosowanie fizycznych środków uspokojenia ruchu (wyniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości chodników, szykany w jezdni, naprzemienne parkowanie, zakaz stosowania zatok przystankowych, przystanki półwyspowe).

13. Nakazać stosowanie minimalnych szerokości pasów ruchu i promieni łuków na wszystkich drogach w obszarze planu.

14. Uwzględnić wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Marymoncką w sąsiedztwie ul. Chlewińskiej.

15. Uwzględnić zwężenie ul. Marymonckiej do maksymalnie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, bez żadnych pasów do skrętu.

16. Uwzględnić zwężenie ul. Żeromskiego do jednego, ew. maksymalnie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, bez żadnych pasów do skrętu.

17. Nakazać zachowanie ciągłości chodników przecinanych przez wszystkie zjazdy.

Ruch pieszy

18. Na obszarze planu odbywa się wyjątkowo intensywny ruch pieszy, który nadal będzie wzrastał. Wymaga to starannej analizy pod kątem poprawy wygody, optymalizacji tras, poszerzenia chodników.

19. Skorygować położenie przejść dla pieszych w poprzek ulic Żeromskiego i Marymonckiej w południowym narożniku obszaru planu do przebiegu optymalnego dla pieszych tzn. skracającego drogę dojścia pieszych do przystanków i przejścia przez poszczególne jezdnie. Dopuścić przejścia dla pieszych maksymalnie poszerzone i w razie potrzeby skośne. Np. przejście dla pieszych przez ul. Żeromskiego powinno być prostopadłe do tej ulicy, a nie równoległe do ul. Marymonckiej, gdyż wydłuża to bardzo uczęszczaną trasę pieszą i skłania do skracania drogi na skos i zachowań niebezpiecznych.

Preferowane przez pieszych trasy przejścia można było zaobserwować podczas remontu nawierzchni, kiedy znikło z niej oznakowanie poziome. Piesi chodzą najkrótszą drogą i nie należy pozbawiać ich tej możliwości, aby dogodzić zmotoryzowanym.

Inny objaw skracania drogi pieszych przez ul Żeromskiego to wydeptany narożnik na tym zdjęciu.

Również położenie przejść przez jezdnie ul. Marymonckiej dostosowano do potrzeb motoryzacji lekceważąc wygodę pieszych. Można to skorygować np. tak jak wskazują zielone linie.

20. Zapewnić możliwość kontynuacji ruchu pieszego i rowerowego z ul. Opatowskiej na zachód, w stronę budynku na wzniesieniu w północnym narożniku skrzyżowania ul, Marymonckiej z ul. Zabłocińską. O konieczności takiego skomunikowania świadczy istniejący od lat i intensywnie używany przedept. Przejście i przejazd rowerowy przez Zabłocińską w osi Opatowskiej powinno być wyniesione na progu płytowym.

21. Nakazać wykonanie przez budynki otaczające stację metra przejść w poziomie terenu w ciągach komunikacyjnych ruchu pieszego istniejących obecnie oraz łączących stację metra najkrótszą drogą z wszystkimi przejściami dla pieszych przez ulice otaczające południowy budynek stacji metra.

22. Dopuścić lokalizację podziemnego połączenia pieszo-rowerowego z tzw. Dołkiem Słodowieckim pod ul.Marymoncką. Połączenie takie o łagodnym nachyleniu może być wygodną i atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza po przedłużeniu w podobny sposób do stawów Brustmana pod ul. Kolektorską.

Inne

23. Całkowicie zakazać stosowania na obszarze objętym planem kostki bauma oraz nawierzchni z elementów fazowanych.

24. Nakazać na kondygnacji parteru wszystkich budynków w obszarze planu jedynie dostępne publicznie funkcje usług, handlu, kultury itp., z zakazem umieszczania na tej kondygnacji biur, mieszkań, garaży itp.

25. Przy doborze materiałów stosowanych w przyszłym zagospodarowaniu obszaru nakazać uwzględnianie pogłębionej oceny ich wpływu na środowisko LCA (Life Cycle Assessment), w konsekwencji zakazać stosowania materiałów o wysokich negatywnych miarach LCA takich jak np. PCV.

26. Nakazać podłączenie obiektów powstających w obszarze planu do miejskiej sieci cieplnej – wprowadzić zakaz stosowania kotłowni opalanych gazem, olejem i innymi paliwami.

27. Zakazać stosowania jednorazowych naczyń i sztućców w obiektach gastronomii w obszarze planu.

Ponadto w odniesieniu do funkcji transportowych, ruchu pieszego i geometrii dróg zawracamy uwagę, że Strategia Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 nakazuje m.in:
- usprawnienie funkcjonowania węzłów przesiadkowych;
- zachęcanie do korzystania z transportu publicznego;
- ograniczenie kosztów wynikających ze strat czasu użytkowników systemu transportowego;
- rozlokowanie przystanków bardziej przyjazne dla pasażera (z uwzględnieniem optymalnego dojścia).
Te oraz szereg innych wymogów zawartych w Strategii powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tego i innych planów miejscowych.

[Zdjęcia dodane na użytek publikacji.]

Praski Impact Hub

Jako przykład obiektu mogącego powstać przy Słodowcu przedstawiamy kilka zdjęć z Impact Hub Praha w Pradze.

Jedna z małych sal spotkań na ok. 10 osób, wyposażona w ekran LCD.

Tak wygląda z zewnątrz. Salki takie wynajmuje się na godziny.

Wejście do sali zbiorczej, stolika z informacją nie da się przeoczyć.

Po prawej znajduje się nieduży bar.

Ażurowa ściana między barem a salą zbiorczą służy też jako regał z książkami.

W sali zbiorczej znajduje się kilkanaście stolików, przy których można skorzystać z wifi, poczytać, popisać czy cicho porozmawiać.

Kalendarz rezerwacji poszczególnych pomieszczeń.

Impact Hub został pomyślany jako miejsce spotkań różnych środowisk, współpracy grup i jednostek, inkubacji przedsiębiorczości. Koszty jego funkcjonowania pokrywa się ze składek członkowskich i opłat za korzystanie z usług. Przywołujemy ten przykład nie jako wzór do dokładnego naśladowania, lecz dla zilustrowania spełnianych funkcji. O powstanie na Bielanach centrum aktywności lokalnej warto zabiegać już dziś, nie czekając na opracowanie mpzp Serka Bielańskiego.

Zobacz też

Planistyczne perypetie nadpsutego Serka [zobacz >>>]