Do: Biuro Polityki Mobilności i Transportu.

W nawiązaniu do przesłanego [3 kwietnia 2017 r.] projektu zmian organizacji ruchu na ul. Słowackiego przekazuję poniżej uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze:

1. Największą wadą projektu jest brak rozwiązania ruchu rowerowego po północnej stronie ulicy w rejonie Urzędu Dzielnicy i domu handlowego Merkury. Właśnie na tym brakującym odcinku zlokalizowana jest większość celów podróży przy Słowackiego. Efektem pominięcia tego odcinka będzie nasilanie się ruchu rowerów na chodniku i konfliktów z pieszymi. Widzimy dwa możliwe rozwiązania tego problemu:

a. budowa drogi dla rowerów za torowiskiem, co wymagałoby przesadzenia żywopłotu na odcinku Cieszkowskiego - Merkury bliżej torowiska, tak jak jest on zlokalizowany na sąsiednich odcinkach. Powinno to przy okazji lepiej chronić przed hałasem. Obok DDR pozostałoby ok. 3,5 m chodnika wolnego od przeszkód. DDR prowadziłaby od Cieszkowskiego do ślepego zakończenia Kątowej i do przejazdu obok nowego przejścia przez Słowackiego (przynajmniej przez torowisko, tak by dało się na nią zjechać z jezdni ul. Słowackiego jadąc od strony placu Wilsona.

b. wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów po stronie północnej jezdni, co między Suzina a Filarecką wymagałoby zwężenia pasów ruchu z 3,7 m i 4,0 m do 2x3,1 m, ewentualnie do 2x3,25 m i pasa postojowego z 5,0 m do 4,7 m.

2. Po południowej stronie ulicy problematyczne jest prowadzenie DDR po zewnętrznej stronie chodnika, co wiąże się ze słabą widocznością na przejazdach dla rowerzystów. W szczególności dotyczy to nowoprojektowanego przejazdu przez wlot ul. Hanki Czaki. Należy zweryfikować pola (trójkąty) widoczności na skrzyżowaniu i zastosować środki zaradcze, np.:

- prowadzenie drogi dla rowerów bliżej jezdni na odcinku od Popiełuszki do przejazdu przez Hanki Czaki;

- zamiana ul. Hanki Czaki w jednokierunkową;

- zwężenie wlotu Hanki Czaki;

- wyniesienie przejścia i przejazdu przez Hanki Czaki;

- zastosowanie lustra drogowego.

Lokalizacja przejazdu przez ul. Czaki.

3. W przypadku modernizacji istniejącej drogi dla rowerów należy rozważyć zmianę jej lokalizacji, tak by znajdowała się bliżej jezdni niż chodnik.

4. Zarówno na projektowanym jak i modernizowanym odcinku drogi dla rowerów należy zastosować promienie łuków minimum 20 m.

Przykładowe załamanie przebiegu drogi dla rowerów bez wyłukowania.

5. Postulujemy zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu na wlocie ul. Toeplitza.

6. Proponujemy zwęzić pasy ruchu do 3,0-3,25 m, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych (poszerzyć azyle lub "półwyspy"), tak by skrócić czas przebywania pieszego w strefie kolizji i ułatwić pokonywanie jezdni.