Pismo w/s utworzenia przystanków autobusowych na ul. Słowackiego nad trasą AK

DO: Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

Szanowny Panie!

Nasze stowarzyszenie od długiego czasu występowało w imieniu mieszkańców z postulatem utworzenia przystanków autobusowych na ul. Słowackiego nad trasą AK. ZTM zapewniał o swoim poparciu dla takiego udogodnienia tłumacząc początkowo, że na przeszkodzie stoi brak zgody Inżyniera Ruchu. 27 maja 2005 r. pismem IR/F/797/05 Inżynier Ruchu wyraził zgodę na uruchomienie postulowanych przystanków. [zobacz >>>]

Miesiąc temu ponownie wystąpiliśmy w tej sprawie do ZTM uzyskując odpowiedź jak w załączeniu, z której nie wynika niestety nic konkretnego. Co więcej – mamy uzasadnione podejrzenia, że wspomniany projekt stałej organizacji ruchu po uruchomieniu stacji Słodowiec może nie zawierać postulowanych przystanków i tym samym spowodować dalsze opóźnienie i dodatkowe koszty ich uruchomienia, co uważamy za szkodliwe i sprzeczne z interesem społecznym. Aby temu zapobiec zwracamy się do BDiK jako organu nadrzędnego dla obu podmiotów: ZTM i ZDM.

W interesie społecznym mieszkańców Bielan, Żoliborza i innych dzielnic korzystających z komunikacji publicznej w omawiany miejscu wnosimy o:

1. Podjęcie interwencji, aby postulowane przystanki autobusowe na ul. Słowackiego nad trasą AK powstały niezwłocznie. Naszym zdaniem związane z tym zmiany są na tyle drobne, że nie trzeba ich odkładać do uruchomienia stacji Słodowiec.

2. Wyjaśnienie, czy faktycznie i dlaczego dochodzi do opisanej w piśmie sytuacji ignorowania przez ZDM wniosku ZTM o skorygowanie organizacji ruchu. Jeśli zarzut się potwierdzi, kto odpowiada za takie (sprzeczne z interesem społecznym) traktowanie obowiązków ZDM i jakie działania zapobiegawcze zostaną podjęte, by zapobiec takim sytuacjom.

3. Wyjaśnienie, czy ZTM faktycznie nie może samodzielnie wykonać lub zlecić projektu organizacji ruchu w przedmiotowej sprawie. Budzi to nasze wątpliwości. O ile do zatwierdzania projektów powołany jest Wydział Inżyniera Ruchu, o tyle ich sporządzanie leży w kompetencjach każdej osoby posiadającej stosowne uprawnienia projektowe. Nie wydaje nam się, by zaniechanie przez ZTM tej sprawy na ponad rok było usprawiedliwione obiektywnymi przyczynami.

4. Zapewnienie na przyszłość, aby instytucje podległe Biuru Drogownictwa i Komunikacji sprawniej współpracowały przy realizacji słusznych postulatów poprawy układu transportowego w interesie społeczeństwa, które łoży na ich funkcjonowanie ze swoich podatków. Z przytoczonego pisma można odnieść przykre wrażenie, że działają w zupełnym oderwaniu i wbrew celom, do których je powołano.

Do wiadomości:

1. Rada Dzielnicy Bielany

2. Rada Dzielnicy Żoliborz

Ciąg dalszy nastąpił

... po 9 miesiącach [zobacz >>>]