Ostatnie, lipcowe pismo w sprawie stojaków na ulicach miejskich [zobacz >>>] przyniosło dwojakie skutki. Z jednej strony zaczęto wreszcie stawiać stojaki przy drogach miejskich: m.in. na Marszałkowskiej i przy placu Trzech Krzyży. Jest to znaczący sukces i krok do przodu w zapewnianiu warunków zachęcających do podróżowania rowerem po mieście. Z drugiej strony jednak odrzucono nasz wniosek o rozwiązanie systemowe w postaci pełnienia przez stojaki funkcji słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu, co pozwoliłoby uniknąć w przyszłości kolejnych żenujących stojakowych epopei [zobacz >>>] [zobacz >>>], równocześnie zapewniając miejsca do parkowania rowerów przy wszystkich ulicach miejskich. Zdecydowano się za to na stawianie stojaków w sposób pogarszający warunki ruchu pieszego.

Pismo ZM/11/0453/07/MS

Do Jarosława Joźwiaka, zastępcy dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy.

Nawiązując do pisma ZDM-ZTBR-SST-5547-5-4-11 (w załączniku), zwracamy uwagę, iż wszystkie argumenty podane przez ZDM przeciwko pełnieniu przez stojaki rowerowe funkcji słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu są nieprawdziwe lub naciągane (szczegóły poniżej). Tym samym wnosimy ponownie o wdrożenie w mieście polityki zastępowania części słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu stojakami dla rowerów.

Po pierwsze, przykłady z innych miast z całego kontynentu (zdjęcia z Wiednia, Dublina, Londynu, Paryża... i Warszawy przesyłaliśmy w poprzednim piśmie) dobitnie pokazują, że rzekome zagrożenie stwarzane przez ustawianie stojaków rowerowych w odległości 0,5m od krawędzi jezdni jest nieprawdą. Parkowanie rowerów przy krawędzi jezdni nie stanowi większego zagrożenia aniżeli parkowanie w ten sposób samochodów. Jedno i drugie nakazuje kodeks drogowy.

Zwracamy przy tym uwagę, że w piśmie ZDM nie podano żadnych argumentów uzasadniających rzekome zagrożenie bezpieczeństwa, podczas gdy powyższe przykłady jasno przemawiają przeciwko takowemu. Dla dalszego podkreślenia absurdalnej natury sugestii ZDM co do niebezpieczeństwa rzekomo wynikającego z parkowania rowerów zgodnie z przepisami, przytaczamy kolejne przykłady prawidłowo i bezpiecznie ustawionych stojaków rowerowych – tym razem z polskich miast: Wrocławia, Lublina, Łodzi, Szczecina... i Warszawy. Stojaki ustawiane w odległości 0,5m od krawędzi jezdni, chociażby w Wilanowie, nie stwarzają żadnego zagrożenia, umożliwiają zaś unikania zbędnych wydatków na dublujące się słupki i stojaki.

(Wrocław)

(Lublin)

(Łódź)

(Szczecin)

(Wilanów)

Należy też zauważyć, że nieraz stosowanym rozwiązaniem jest ustawianie stojaków rowerów na jezdni (np. we Francji, w Skandynawii czy Irlandii), co dowodzi absurdalności odsuwania stojaków od krawędzi jezdni na środek chodnika.

Po drugie, zapis w warszawskich standardach rowerowych, podobnie jak wiele innych zapisów, stanowi przeniesienie na prawo lokalne zapisów prawa krajowego. Prawo krajowe zakazuje umieszczania obiektów drogowych w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni. Nie zakazuje jednak parkowania w takiej odległości, a wręcz je nakazuje. Dozwolone jest również parkowanie rowerów przy słupach i znakach drogowych, które umieszczane są właśnie w odległości 0,5m. Jedynym warunkiem parkowania jest pozostawienie min. 1,5m chodnika wolnego dla pieszych. Warunek ten łatwiej jest spełnić, gdy stojaki są ustawiane zamiast słupków. Gdy ustawiane są za słupkami, niepotrzebnie zajmują część chodnika przeznaczoną dla pieszych. Wreszcie, autor Standardów, dr Andrzej Brzeziński, potwierdził w rozmowie na konferencji organizowanej przez Urząd Miasta z okazji tegorocznego Europejskiego Dnia bez Samochodu, że w zamyśle autorów standardów minimalna bezpieczna odległość stojaka od jezdni jest tożsama z przepisowym 0,5 metra.

Po trzecie, §54 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne..., tak jak całe rozporządzenie, odnosi się do infrastruktury, a nie do postoju pojazdów. Przytaczanie tego przepisu przez ZDM jako argumentu przeciwko parkowaniu rowerów przy nie wystających poza skrajnię stojakach świadczy o niezrozumieniu obowiązujących przepisów. Odległość, w jakiej pojazdy powinny parkować od krawędzi jezdni reguluje Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie zapisy art. 47 ust. 2 nakazujące parkowanie przy krawędzi jezdni.

Po czwarte, odnośnie zastrzeżeń co do niezgodności przekroju stojaka z przepisami dot. słupków u-12C, warto zwrócić uwagę, że stojak nie jest słupkiem u-12c, co byłoby jedynym powodem, dla których musiałby spełnić warunki określone dla takiego obiektu. Gdyby zaś przyjąć, że stojak jest słupkiem, w zapisie o średnicy stojaków rowerowych w warszawskich standardach rowerowych zastosowano sformułowanie „zaleca się”. Zwrot ten zgodnie z pktem 1.1.2 standardów, oznacza że nie jest to warunek obowiązkowy. Tym samym stojaki rowerowe mogą mieć średnicę 12 cm określoną dla słupków u-12c. Należy równocześnie zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszcza również stosowanie słupków w innej formie niż określona na rys. 5.5.1.

Jednocześnie dziękujemy za rozpoczęcie stawiania stojaków przy ulicach miejskich. Jest to duży krok naprzód. Nie powinien on jednak niepotrzebnie odbywać się kosztem przestrzeni dla pieszych oraz generowania niepotrzebnych wydatków, wynikających ze stawiania słupków i stojaków, podczas gdy te drugie mogą pełnić funkcję tych pierwszych. W związku z powyższym oraz faktem, że jak wykazaliśmy, żaden z argumentów przedstawionych przez ZDM nie ma podstaw prawnych ani merytorycznych, wnosimy ponownie o wdrożenie bardziej efektywnej pod względem wykorzystania pieniędzy i przestrzeni formy stawiania stojaków, czyli w odległości 0,5m od krawędzi jezdni, tym samym zastępując słupki zapobiegające nielegalnemu parkowaniu.

Załącznik - pismo ZDM

Do Jarosława Jóźwiaka, Z-cy Dyrektora Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy.

W związku z pismem z dnia 27 lipca br., znak: ZM/11/0453/06/MS [zobacz >>>] stowarzyszenia Zielone Mazowsze, dotyczącym zastąpienia części słupków uniemożliwiających nieprzepisowe parkowanie pojazdom samochodowym stojakami dla rowerów, Zarząd Dróg Miejskich, mając na uwadze stanowisko Inżyniera Ruchu oraz Policji (kserokopie pism w załączeniu), jak również bezpieczeństwo rowerzystów i innych uczestników ruchu, uprzejmie informuje, iż nie widzi możliwości realizacji powyższego wniosku.

Informujemy, iż zgodnie z p. 10.2.2. "Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" przyjętych zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy, "Stojaki rowerowe nie powinny być umieszczane blisko krawędzi jezdni". Wyjaśniamy także, iż naszym zdaniem ustawienie stojaków rowerowych w miejscu słupków blokujących, tj. z zachowaniem skrajni drogowej mogłoby powodować sytuację, w której przymocowane do nich rowery znajdowałyby się częściowo w skrajni drogi. Byłoby to niezgodne z zapisem §54 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ponadto, przyjęta w ww. zarządzeniu średnica rury stojaka rowerowego, wahająca się w granicach od 5 do 9 cm jest mniejsza niż minimalna średnica słupków blokujących U-12c, która jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i wynosi 12 cm. Jednocześnie informujemy, iż dotychczas przygotowano dokumentację na ustawienie stojaków rowerowych w pasach drogowych następujących ulic pozostających w zarządzie ZDM i objętych wykazem przekazanym przez Centrum Komunikacji Społecznej: Dobra, Kazimierzowska, Krakowskie Przedmieście, Kredytowa, Marszałkowska, Saska, Tamka. Po uzyskaniu akceptacji Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, stojaki zostaną zrealizowane w terenie przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Grażyna Lendzion
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]