Dzięki naszym staraniom Urząd Transportu Kolejowego (UTK) ma usunąć błędy w naliczaniu odległości taryfowych w transporcie kolejowym oraz doprowadzić do pełnej zgodności tych odległości ze stanem faktycznym, dla wszystkich systemów sprzedaży biletów w segmencie przewozów pasażerskich.

Jest to efekt wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez PKP S.A., który Centrum Zrównoważonego Transportu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w maju 2006 r.

Według CZT, naruszenie interesów konsumentów przez PKP S.A., odbywało się poprzez błędne, niezgodne z faktycznymi przedstawianie odległości taryfowych, na podstawie których określa się wysokość opłaty za przejazd. Informacje, jakie przekazało CZT do UOKiK sprawiły, iż podjęto decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia, czy działanie PKP S.A. nie narusza przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym celu UOKiK przekazał sprawę m.in. do UTK, gdzie miał ją zbadać specjalnie to tego powołany zespół.

Po roku, CZT wystosowało do powyższych urzędów wniosek o udzielenie informacji odnośnie efektów pracy ww. zespołu. W odpowiedzi UOKiK przesłał pismo, które prezentujemy poniżej. Na odpowiedź z UTK czekamy w dalszym ciągu.

Pismo z UOKiK

Warszawa, dn. 24 maja 2007 r.

Od: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Polityki Konsumenckiej.

Do: Pan Aleksander Buczyński, Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 16 maja 2007 r. (sygn. CZT/SRN/0710204/05/BG), zawierające wniosek o udzielenie informacji dotyczących efektów prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego naruszenia przez PKP S.A. przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Departament Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Transportu oraz Urząd Transportu Kolejowego wynika, iż przedstawiona w pismach stowarzyszenia Zielone Mazowsze sprawa dotycząca rozbieżności w odległościach taryfowych, umieszczonych w Wykazie Odległości Taryfowych, sieciowym rozkładzie jazdy pociągów oraz w komputerowych systemach sprzedaży biletów PKP należy do właściwości Urzędu Transportu Kolejowego.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2007 r. Urząd Transportu Kolejowego (dalej jako UTK) poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjętych w przedmiotowej sprawie działaniach. Zainicjowane przez UTK prace powołanego zespołu ekspertów mają na celu zapewnienie prawidłowego naliczania odległości taryfowych oraz pełną zgodność tych odległości ze stanem faktycznym, dla wszystkich systemów sprzedaży biletów w segmencie przewozów pasażerskich.

UTK poinformował także, iż dzięki sygnałowi stowarzyszenia Zielone Mazowsze o nieścisłościach w określaniu odległości taryfowych, podjęte przez UTK działania pozwolą na całkowitą likwidację nawet incydentalnych przypadków nieprawidłowości, a ponadto umożliwiły zapoczątkowanie procesu uporządkowania problematyki odległości taryfowych w transporcie kolejowym.

W związku z informacjami przekazanymi przez UTK, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o zamknięciu postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych ze sposobem załatwienia zasygnalizowanej przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze kwestii, należy kontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego (ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa).

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Monika Stec