Niniejsze obliczenie ma na celu oszacować ilość i koszt taboru komunikacji miejskiej zablokowanego w godzinach szczytu na odcinku trasy W-Z pomiędzy placem Bankowym a Dworcem Wileńskim. Ze względu na to, że są to jednocześnie godziny największego zapotrzebowania na usługi przewozowe, liczby te przekładają się bezpośrednio na całkowite zapotrzebowanie na tabor stołecznej komunikacji.

Podstawą obliczenia była różnica pomiędzy obecnym a potencjalnym (po wydzieleniu pasa tramwajowo-autobusowego) czasem przejazdu. Czasy te podano za [1], biorąc pod uwagę przejazd w szczycie popołudniowym w kierunku Dworca Wileńskiego. Ilość pojazdów komunikacji miejskiej poszczególnych typów obliczono na podstawie aktualnego (grudzień 2006) rozkładu jazdy ZTM, bez tak zwanych wtyczek. Przyjęto koszt jednego dwuwagonowego tramwaju wysokopodłogowego w wysokości 3,8 mln zł (FPS 123N, najtańsze w przetargu rozstrzygniętym 27 stycznia 2005 r.), niskopodłogowego 6 mln zł (PESA 120N, najtańsze w przetargu rozstrzygniętym 9 grudnia 2005 r.), autobusu średnio 1 mln zł bez rozróżnienia pojemności i rodzaju podłogi.

Tramwaje niskopodł. Tramwaje wysokopodł. Autobusy Razem pojazdy kom. miejskiej
Obecny czas przejazdu w szczycie 17:14 17:14 17:47
Czas przejazdu po wprowadzeniu priorytetów 5:03 5:03 5:07
Różnica 12:11 12:11 12:40
L. poj. / godz. 4 26 39 69
Strata wozogodz. / godz. 0,81 5,28 8,23 14,33
Koszt jedn. pojazdu w mln zł 6,0 3,8 1,0
Koszt zablokowanych pojazdów 4,9 20,1 8,2 33,2 mln zł

Z danych powyższych wynika, że wydzielenie pasa tramwajowo - autobusowego, poza wszelkimi korzyściami wynikającymi ze skrócenia czasu jazdy, poprawy punktualności i niezawodności komunikacji publicznej, przyniosłoby natychmiastowe efekty równoznaczne z zakupem 6 nowych tramwajów i 8 autobusów. Taka ilość taboru pozwoliłaby np. na dwukrotne zwiększenie częstotliwości kursowania linii 32 i 160. Wartość blokowanego taboru oszacować można ostrożnie na 33 mln zł.

[1] Szymański, Łukasz, Paweł Włodarek, Transeko. Modernizacja tramwaju na Trasie WZ - priorytet dla tramwajów na Moście Śląsko-Dąbrowskim w badaniach symulacyjnych. Prezentacja na konferencji Miejski Transport Szynowy. Stan obecny i perspektywy dla komunikacji tramwajowej Warszawa, 5 grudnia 2006 r.