Pismo ZM-17-0765-01-PB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu obsługi komunikacyjnej zabudowy rejonu ul. Posag 7 Panien, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenów w regionie ulicy Orłów Piastowskich, który określa następujące zasady zagospodarowania dla ulicy dojazdowej 40 KD-D:

c) liczba jezdni: 2,
e) lokalizacja zatok parkingowych przy jezdni w miejscach wyznaczonych informacyjnie na rysunku planu z uwzględnieniem lokalizacji szpalerów drzew, wjazdów do garaży i wjazdów na dany teren, obiektów i urządzeń obsługi komunikacji publicznej, oświetlenia ulic i elementów infrastruktury podziemnej,
f) szpalery drzew do nasadzeń wg rysunku planu,
g) krzewy ozdobne i partery z bylin lub roślin zadarniających w pasie terenu pomiędzy jezdniami,
h) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń.

Powyższe wskazuje, że MPZP nie dopuszcza budowy dodatkowej drogi serwisowej (zjazdy należy połączyć z głównej jezdni drogi dojazdowej), nakazuje zaś zasadzenie dwóch szpalerów drzew.

2. Należy uzupełnić projekt o komplet przejazdów rowerowych wokół ronda na skrzyżowaniu ulic 40KD-D i 39KD-D.

3. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów wzdłuż ul. Posag 7 Panien powinny zostać dosunięte do skrzyżowania, tak by znajdowały się jak najbliżej osi chodnika i drogi rowerowej (odsunięte o nie więcej niż 5m od skrzyżowania).

4. Należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na wjazdach na posesje.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, R-Plan.

Projekt

Obsługa komunikacyjna zabudowy rejonu ul. Posag 7 Panien: JPG, 20971 kB.