Pismo ZM-17-0756-01-RB z 12 X 2017 r.

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ulic Sejmu Czteroletniego i Ledóchowskiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Na wszystkich zjazdach bramowych należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodników i dróg dla rowerów. Należy przy tym zapewnić odpowiednią widoczność między rowerzystami a wyjeżdżającymi z posesji.

2. Projekt nie pokazuje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak wyniesione tarcze skrzyżowań oraz progi zwalniające. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego wydaje się konieczne zachowanie wyniesionej tarczy skrzyżowania na ul. Sejmu Czteroletniego wraz z przejściami dla pieszych oraz progów zwalniających, a także budowę nowych przejść dla pieszych w formie wyniesionej do poziomu chodników.

3. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych wskazane jest ograniczenie szerokości pasów ruchu przy przejściach dla pieszych z wyspami do minimum (wskazane 3,25 metra). Pasy ruchu o szerokości 4,0-4,5 metra (np. na wysokości Świątyni Opatrzności Bożej) będą zachęcały kierowców do rozwijania nadmiernej prędkości.

Sejmu Czteroletniego

1. Projektowana droga dla rowerów i jezdnia nie spełniają norm w zakresie skrajni (min. 0,5m odstępu). Nie przewidziano też przestrzeni na słupy oznakowania drogowego i pas dzielący drogę dla rowerów od chodnika (łącznie min. 1,2m).

2. W projekcie opisano istniejący pas do parkowania jako drogę dla rowerów.

Choć znajduje się on na przedłużeniu zjazdu z drogi dla rowerów, w praktyce funkcjonuje jako pas do parkowania. W projekcie nie przewidziano żadnych rozwiązań, które miałyby to zmienić.

3. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że ul. Sejmu Czteroletniego jest ulicą lokalną/dojazdową, ruch rowerowy powinien odbywać się na zasadach ogólnych, jezdnią o ruchu uspokojonym przy pomocy progów wyspowych, wyniesionych przejść dla pieszych itp.). Na skrzyżowaniu z al. Rzeczypospolitej należy wtenczas zapewnić możliwość zjazdu z jezdni na drogę dla rowerów. W przypadku pozostawienia wydzielonej drogi dla rowerów, konieczne jest jej odsunięcie od jezdni o minimum 1m, tak by zapewnić miejsce na rozwiązania zapobiegającego nielegalnemu parkowaniu, na oznakowanie pionowe itp.

4. Elementy uspokojenia ruchu powinny zostać zastosowane (zachowane) niezależnie od wybranego rozwiązania w zakresie ruchu rowerowego.

5. Miejsca postojowe po północnej stronie ul. Sejmu Czteroletniego przylegają do chodnika. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1539/2016 w takiej sytuacji minimalna szerokość ciągu pieszego wynosi 1,6 metra. Jako że z drugiej strony chodnik przylega do ogrodzenia posesji, to powinien on mieć minimum 2,3 metra (0,2 metra bufora od ściany + 1,6 ciągu pieszego + 0,5 na otwieranie drzwi samochodów). Wobec powyższego proponuję poszerzenie chodnika do 2,5 metra.

Ledóchowskiej

6. W przypadku rezygnacji z drogi dla rowerów wzdłuż ul. Sejmu Czteroletniego, droga dla rowerów wzdłuż ul. Ledóchowskiej powinna zostać włączona w rondo na skrzyżowaniu z ul. Sejmu Czteroletniego jako dodatkowy wlot. Niezależnie od tego, należy odsunąć drogę dla rowerów o min. 0,5m od jezdni ronda, tak by zachować skrajnię.

7. Skrzyżowanie z ul. Worobczuka powinno zostać uzupełnione o przejście dla pieszych po stronie północnej.

8. Na skrzyżowaniu z ul. Hlonda zakres robót powinien objąć wyłukowanie drogi dla rowerów na północno-zachodnim rogu skrzyżowania.

9. Na skrzyżowaniu z ul. Hlonda wskazane byłoby uzupełnienie wschodniego ramienia skrzyżowania o wyspę dzielącą.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Complot Usługi Projektowe.

Projekty

Przebudowa ul. Sejmu Czteroletniego: JPG, 5869 kB.

Przebudowa ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej (odc. Hlonda-Branickiego): JPG, 6635 kB.