Pismo ZM-18-0781-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy ul. Noworacławickiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Pozytywnie oceniamy zmianę przekroju jezdni na taki, który nie przeczy polityce transportowej miasta [zobacz >>>]. Warto przy tym rozważyć zmianę przekroju 1x2 na 2x1, jako że przekrój dwujezdniowy uniemożliwia niebezpieczne manewry, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa. Do wykorzystania na wyspę dzielącą jest nadmiarowy metr szerokości jezdni.

W wariancie minimum wskazane byłoby zastosowanie przejezdnego wyniesienia pasa dzielącego. Pozwoliłoby to na zniechęcenie do niebezpiecznych manewrów bez konieczności poszerzania jezdni.

2. Projekt należy uzupełnić o brakujące odcinki chodnika po zewnętrznych stronach przystanków autobusowych. Usprawni to ruch pieszy i wymianę pasażerów oraz ograniczy liczbę punktów kolizji z drogą rowerową (przykładowo, po stronie północnej jest ich obecnie osiem, z czego sześciu można uniknąć).

3. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wjazdy na parkingi i wyjazdy z nich powinny zostać przeprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów.

4. Na skrzyżowaniu z ul. Dolną należy doprojektować osłonięty pas włączenia na zakończeniu drogi dla rowerów na wschodnim wlocie skrzyżowania. Alternatywnie przeprojektować rozwiązania ruchu rowerowego w ciągu ul. Dolnej na pasy ruchu dla rowerów.

5. Należy doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na zachodnim wlocie skrzyżowania z ul. Dolną.

6. Należy zapewnić pas dzielący (skrajnia, miejsce na lokalizację znaków drogowych) między drogą dla rowerów wzdłuż ul. Dolnej a jezdnią.

7. Należy doprojektować osłonięty pasy włączenia na zakończeniu dróg dla rowerów prowadzących na ul. Dolną. Alternatywnie przeprojektować rozwiązania ruchu rowerowego w ciągu ul. Dolnej na pasy ruchu dla rowerów.

8. Ze względu na rozbudowę wschodniego wlotu skrzyżowania z ul. Sobieskiego w zakresie projektu należy uwzględnić również modernizację dróg dla rowerów i chodników po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Sobieskiego (jak też uwzględnić same drogi rowerowe w projekcie – jeżeli planowana jest ich likwidacja, prosimy o uzasadnienie takiej decyzji).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Budowa ul. Noworacławickiej od ul. Dolnej do ul. Beethovena: JPG, 8752 kB, JPG, 6389 kB, JPG, 7259 kB.