Pismo ZM-17-0755-01-AB z 12 X 2017 r.

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy ulicy Noworacławickiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Projektowana ulica Noworacławicka jest drogą prowadzą do obszaru śródmiejskiego Warszawy, gdzie zgodnie z obowiązującą polityką transportową miasta, ruch samochodowy powinien być ograniczany. Projekt w obecnej formie (2x2 siedmiometrowe jezdnie plus dodatkowe pasy na skrzyżowaniach) służy realizacji celu odwrotnego: zwiększenia natężenia ruchu samochodowego i związanych z tym uciążliwości, w szczególności zatorów drogowych i zanieczyszczenia powietrza. Przekrój ulicy powinien zostać dostosowany do odcinków krańcowych, tj. do przekroju 2 jezdnie po jednym pasie ruchu. Projekt w obecnej formie stanowi inwestycję służącą obniżeniu efektywności budowy linii tramwajowej do Wilanowa, zachęcając do dojazdu do obszaru śródmiejskiego samochodem.

2. Szerokość pasów ruchu poza prawymi (skrajnymi) powinna zostać ograniczona do 3,0 m, co pozwoli na ograniczenie kosztów inwestycji, rozmiarów skrzyżowań i poziomu hałasu/ryzyka wypadków wynikających z nadmiernych prędkości. Dotyczy to również ulicy Sobieskiego w obrębie skrzyżowania, gdzie szerokość prawego pasa ruchu w kierunku południowym powinna dodatkowo zostać ograniczona do 3,5 m (z 4,0 m).

3. Należy zapewnić ciągłość chodników wzdłuż ulicy bez przecinania drogi dla rowerów do i z przystanków autobusowych. Układ chodników powinien uwzględniać ruch pieszych nie udających się na przystanek, tj. umożliwiać podróż wzdłuż ulicy bez dwukrotnego przecinania dróg dla rowerów przy każdym przystanku.

4. Przebudowa skrzyżowania z ul. Sobieskiego powinna zostać skoordynowana z budową tramwaju do Wilanowa, tak by uniknąć niegospodarności w postaci dwukrotnej przebudowy tego samego skrzyżowania w przeciągu 2-3 lat.

Uwagi szczegółowe:

Skrzyżowanie z Sobieskiego

a. Należy skorygować przebieg projektowanej ulicy Noworacławickiej, tak by uzyskać kąt przecięcia osi dróg ul. Noworacławickiej/Beethovena i Sobieskiego zbliżony do kąta prostego. Zaprojektowany kąt przecięcia (ok. 50 stopni) powoduje nadmierną rozległość skrzyżowania (co przełoży się na niskie bezpieczeństwo i efektywność sygnalizacji), pogarsza warunki widoczności i nie spełnia wymogów par. 60 Rozp. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt w obecnej formie powielałby problemy widoczne na co dzień na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Sikorskiego, gdzie podobny kąt przecięcia skutkuje licznymi wypadkami z udziałem niezmotoryzowanych.

b. Część przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów nie znajduje się w przedłużeniu chodników i dróg dla rowerów. Nie przewidziano też przestrzeni na kumulację dla rowerzystów w większości relacji skrętnych.

c. Ze względu na rozbudowę wschodniego wlotu skrzyżowania w zakresie projektu należy uwzględnić również modernizację dróg dla rowerów i chodników po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Sobieskiego (jak też uwzględnić same drogi rowerowe w projekcie).

W szczególności należy zaprojektować nową drogę dla rowerów w rejonie przystanku autobusowego (lub zrezygnować z zatoki na przystanku), gdyż obecny projekt lokalizuje wiatę przystankową na środku istniejącej drogi dla rowerów (błędnie opisanej na projekcie jako chodnik).

d. Szerokość północnego wylotu ul. Sobieskiego powinna zostać dostosowana do przekroju odpowiadającego mu wlotu (trzy pasy ruchu na wprost).

Odcinek między Sobieskiego a Dolną

a. Azyle między jezdniami powinny zostać powiększone do min. 2,5m.

Skrzyżowanie z Dolną

a. Należy doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na zachodnim wlocie skrzyżowania z ul. Dolną.

b. Należy zapewnić pas dzielący (skrajnia, miejsce na lokalizację znaków drogowych) między drogą dla rowerów po północnej stronie Dolnej a jezdnią.

c. Należy doprojektować osłonięty pas włączenia na zakończeniu drogi dla rowerów na wschodnim wlocie skrzyżowania. Alternatywnie przeprojektować rozwiązania ruchu rowerowego w ciągu ul. Dolnej na pasy ruchu dla rowerów.

d. Rysunek sugeruje wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu w ul. Ludowej. W takim przypadku należy pozostawić możliwość dwukierunkowego ruchu rowerów (przewidzieć rozwiązania kontraruchu rowerowego).

e. Na skrzyżowaniu z Dolną pasy włączenia z jezdni dla rowerów mają szerokość 3 metrów. Jako że są to odcinki jednokierunkowe, wystarczy szerokość 1,8 metra.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, DPP - Drogowa Pracownia Projektowa Jacek Żuraw, Biuro Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym.

Projekt

Ulica Noworacławicka (geometria): JPG, 9671 kB, JPG, 5384 kB, JPG, 15028 kB.