Pismo ZM-18-0821-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu centrum lokalnego Skwer Orszy, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. W związku z dopuszczeniem ruchu samochodów w jednym kierunku i rowerów w dwóch kierunkach na ul. Różanej i małej Puławskiej należy uzupełnić oznakowanie pionowe na Różanej, małej Puławskiej i Dąbrowskiego o kierunkowe znaki nakazu jazdy dla samochodów i tabliczki "nie dotyczy rowerów".

2. Na ul. Różanej na wysokości nr 2 miejsca postojowe należy zorganizować po północnej stronie jezdni, aby nie kolidowały one z ruchem rowerowym w kierunku wschodnim. Może powstać ich nawet więcej niż trzy, ale lepiej, aby znajdowały się pod sklepem AGD i apteką niż obok restauracji, gdzie kumuluje się ruch pieszy. Pozwoli to również na zachowanie istniejących drzew i uzupełnienie szpalerów, które powinny stać w jednej linii prostej zgodnie ze Standardami kształtowania zieleni Warszawy (Zał. 7 do Programu ochrony środowiska).

3. Na wylocie ul. Różanej w ul. Puławską należy zachować łuk dla rowerzystów skręcających w prawo.

4. Na skrzyżowaniach ul. Różanej i ul. Dąbrowskiego z ul. małą Puławską należy uzupełnić szpalery drzew (ew. postawić donice z kwiatami) w celu uniemożliwienia pozostawiania samochodów w miejscach niedozwolonych na skrzyżowaniach.

5. Miejsca postojowe na ul. Dąbrowskiego przy Pawilonie C należy przesunąć o ok. 2 metry w kierunku wschodnim, aby zachować duży jesion wyniosły będący w dobrym stanie.

6. Przejścia dla pieszych po zachodniej stronie ul. Puławskiej należy pozostawić w obecnej lokalizacji. Odginanie toru ruchu pieszego wzdłuż ulicy nie ma uzasadnienia poza wygodą kierowców. Należy uzupełnić przejścia dla pieszych o oznakowanie pionowe (D-6).

7. Ze względu na bezpośredniość połączeń pieszych, która jest wymagana w Standardach projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawa (Zarządzenie Prezydenta nr 1682/2017, zał. 2) należy zachować istniejący krzyżowy układ chodników wewnątrz Skweru Orszy. Pozwoli to także zachować istniejące drzewa oraz zapobiegnie konfliktowi z mieszkańcami, którzy w ramach konsultacji społecznych wyrażali potrzebę zachowania takiego przebiegu chodników.

8. Ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Bedricha i Morskie Oko, jeżeli nie zostanie poprowadzony śladem ukośnej alejki w kierunku ul. Morskie Oko, powinien przynamniej zapewniać łagodne wyłukowanie i brak uskoków na styku z jezdnią.

9. Należy rozważyć, czy czytelniejszym rozwiązaniem od pięciometrowego ciągu pieszo-rowerowego nie byłaby dwumetrowa droga rowerowa i trzymetrowy chodnik.

10. W celu zapewnienia ciągłości infrastruktury rowerowej w relacji wschód-zachód po modernizacji linii tramwajowej należy doprojektować drogę dla rowerów od wylotu ul. Morskie Oko do pomnika Jana Matejki, gdzie wraz z przejściem powinien powstać przejazd rowerowy (por. następna uwaga). Pozwoli to na uniknięcie konfliktów pomiędzy pieszymi i rowerzystami. Droga dla rowerów ze względów bezpieczeństwa powinna powstać kosztem narysowanych miejsc postojowych i łączyć się z ul. Morskie Oko za bramą gołębnika w obrębie strefy zamieszkania.

11. Przejazd rowerowy przez ul. Puławską na wysokości ul. Różanej powinien mieć 3 metry szerokości i zostać poprowadzony w osi kontraruchu na ul. Różanej.

12. W układzie docelowym powinna zostać przewidziana racjonalizacja przekroju jezdni, uwzględniona w koncepcji „Zielonej Puławskiej”.

13. Należy uzupełnić rysunki o oznaczenia dla osób z ograniczeniami widzenia, tj. pasy ostrzegawcze i pola uwagi.

14. Należy uzupełnić rysunki o rozmieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności słupki, i legendy rysunków o ławki, stojaki rowerowe i urządzenia BRD.

Projekt

Budowa centrum lokalnego "Orszy" z wrysowaną możliwą docelową lokalizacją przystanków tramwajowych i rozwiązaniami przekroczeń ulicy Puławskiej: JPG, 2228 kB.