Pismo MDL-16-0358-01-MS

Do Urzędu Dzielnicy Ochota.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Włodarzewskiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1) ulica Włodarzewska jako obszar intensywnej zabudowy mieszkaniowej powinna być wyposażona w obustronne chodniki umożliwiające swobodny ruch pieszy, tj. o szerokości nie mniejszej niż 2,0m, z uwzględnieniem miejsca na słupki/znaki drogowe i inne przeszkody poza szerokością ciągu komunikacyjnego. Taką szerokość należy traktować jako minimalną zwłaszcza w obszarze nowej zabudowy, gdzie częściej niż przeciętnie poruszają się osoby z wózkami, małymi dziećmi czy po prostu rodziny, które nie powinny być zmuszane do chodzenia gęsiego.

Jest to zapotrzebowanie zdecydowanie pilniejsze od miejsc parkingowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że takowe dostępne są na terenie posesji.

2) ulica Włodarzewska jako obszar intensywnej zabudowy mieszkaniowej powinna być wyposażona w elementy uspokojenia ruchu w ciągu przyległych chodników w postaci wyniesionych przejść dla pieszych wzdłuż ulicy. Przejścia dla pieszych przez ulice przyległe i wjazdy na posesje powinny zostać wykonane z zachowaniem nawierzchni i niwelety chodnika, tak by jednoznacznie wskazać pierwszeństwo pieszych oraz wyeliminować problemy związane z pokonywaniem różnic wysokości. Dotyczy to również ulic, przez które nie wyznaczono w koncepcji przejść dla pieszych (Figiel, Maszynowej).

3) przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Włodarzewskiej powinny zostać usytuowane w linii chodnika, bez odgięć i odsunięć. Włodarzewska, jako ulica o ruchu uspokojonym, nie wymaga obszarów do kumulacji samochodów przed przejściami dla pieszych. Co więcej, przewidziane w projekcie slalomy dla pieszych wokół skrzyżowań są sprzeczne z polityką transportową miasta, która wskazuje na potrzebę promowania, a nie utrudniania, ruchu niezmotoryzowanego. W praktyce, takie rozwiązanie pogarsza bezpieczeństwo, ograniczając widoczność (odsuwając przejście za zabudowę/ogrodzenia) i skłaniając pieszych do chodzenia po jezdni.

Analogicznie w linii chodnika powinno zostać usytuowane przejście wzdłuż drogi serwisowej Al. Jerozolimskich, bez odginania trasy pieszej o 6m z każdej strony.

4) przejście dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Drawską powinno zostać dosunięte do skrzyżowania, przynajmniej do wysokości chodnika po północnej stronie skrzyżowania, oraz wyznaczone w linii równoległej do osi ul. Drawskiej. Alternatywnie należy rozważyć zastosowanie wyniesionej tarczy skrzyżowania obejmującej odcinki kilku metrów poza skrzyżowaniem jezdni, bez wyznaczania przejść. (Wyniesione tarcze skrzyżowań nie są progami spowalniającymi i nie ma przeszkód, by je stosować na ulicach z ruchem autobusowym.)

5) ulica Włodarzewska jako ulica o ruchu uspokojonym nie wymaga zatok autobusowych, ani nie powinna być w takowe wyposażona. Głównym efektem ich zastosowania byłoby utrudnienie ruchu pieszego i obniżenie konkurencyjności transportu zbiorowego przez wydłużenie czasu potrzebnego na wymianę pasażerów.

Należy raczej zastanowić się nad wyznaczeniem przejść dla pieszych po obu stronach przystanków oraz zastosowaniem wyniesionej linii dzielącej zniechęcającej do wyprzedzania autobusu z dużą prędkością podczas postoju: