Pismo ZM-17-0738-02-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektów przedłużenia ulicy Woronicza, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Pozytywnie opiniujemy zmniejszenie liczby wlotów ronda na skrzyżowaniu z ul. Wyględowską.

2. Projekt powinien uwzględniać drogę dla rowerów lub ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie jezdni. Dodatkową przestrzeń na krótkim odcinku o szerokości poniżej 3,0m można pozyskać stosując szerokość pasów ruchu zgodną z klasą drogi (3,0m) oraz rezygnując z odstępu między chodnikiem a północną krawędzią pasa drogowego, jak też korzystając z sąsiedniej (również miejskiej) działki.

3. Ww. DDR/CPR od ronda na skrzyżowaniu z ul. Wyględowską powinien zostać łagodnie sprowadzony w dół i zostać przeprowadzony bezkolizyjnie pod ul. Żwirki i Wigury, a następnie łagodnie wzniesiony, by połączyć się z drogą dla rowerów po zachodniej stronie jezdni. Wskazane byłoby też zapewnienie połączenia z peronem kolejowym przystanku Żwirki i Wigury. Takie rozwiązanie zapewni faktyczną wartość dodaną inwestycji dla ruchu niezmotoryzowanego, który miasto powinno promować w większym stopniu niż ruch samochodowy, zgodnie z obowiązującymi dokumentami strategicznymi i programowymi.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z zarządcą terenów kolejowych, alternatywnym rozwiązaniem jest budowa niezależnego tunelu w nasypie, 10 m od granicy terenu PKP.

4. Ww. DDR/CPR powinien też zostać połączony z drogą dla rowerów po wschodniej stronie ul. Żwirki i Wigury łącznikiem po południowej stronie szpaleru drzew, co pozwoliłoby uniknąć szeregu zakrętów i zmniejszyło liczbę punktów kolizji dla jadących południową stroną Woronicza.

5. Pasy ruchu o szerokości zgodnej z klasą drogi (Z), czyli 3,0m, powinny być zastosowane na całej długości ulicy, co pozwoli uzyskać miejsce na zieleń itp.

6. Chodniki na wschodnim krańcu odcinka objętego projektem (za przystankiem autobusowym są subnormatywne pod względem szerokości. Dla pieszych zostaje poniżej 1,5m. Powinny zostać poszerzone o min. 0,5m w każdą stronę, tak by efektywna szerokość chodnika (po odjęciu słupków) wynosiła min. 2,0m. W tym celu szerokość równoległych miejsc parkingowych powinna zostać ograniczona do 2,0m (por. pkt 5.2.5. Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach, zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

7. Elementy odblaskowe nie powinny być umieszczane na wjeździe z jezdni na drogę dla rowerów (przed skrzyżowaniem z Etiudy Rewolucyjnej).

8. Chodnik przy przystanku przed skrzyżowaniem z ul. Wyględowską powinien pozwalać na nieprzecinanie dwukrotnie drogi dla rowerów przez osoby nie zamierzające korzystać z autobusów. W tym celu należy zachować ciągłość chodnika po zewnętrznej stronie drogi dla rowerów.

9. Przystanki przy ul. Wyględowskiej są substandardowe, zarówno pod względem skosu wjazdowego (po stronie północnej) jak i usytuowania wiaty (po stronie południowej). Problemy te można rozwiązać, rezygnując z zatok, korzystając z sąsiedniej działki (również miejskiej) lub sytuując jeden z przystanków bezpośrednio za skrzyżowaniem ze Żwirki i Wigury (co może być korzystne ze względu na przesiadki).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, KomProjekt s.c.

Projekt

Woronicza (Etiudy Rewolucyjnej-Żwirki i Wigury), JPG, 11677 kB