GP-0151/2574/2009

Zarządzenie nr 2574/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przy realizacji usprawnień ruchu pojazdów transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na drogach zarządzanych przez Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się zasady współpracy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przy realizacji usprawnień ruchu pojazdów transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na drogach zarządzanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz odpowiednio Inżynierowi Ruchu m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich oraz Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent m.st. Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz -Waltz

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2574/2009 Prezydenta m. st. Warszawy Z dnia 28 stycznia 2009 r.

Zasady współpracy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przy realizacji usprawnień ruchu pojazdów transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na drogach zarządzanych przez Prezydenta m.st. Warszawy

§1

1.Usprawnienia ruchu pojazdów lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na drogach będących w zarządzie Prezydenta m.st. Warszawy są wprowadzane na podstawie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy.

2.Propozycję usprawnienia, w formie pisemnego wniosku wraz z rekomendowanym rozwiązaniem wraz z uzasadnieniem przedkłada Biuro Drogownictwa i Komunikacji do rozpatrzenia przez Prezydenta m.st. Warszawy.

3.Wniosek Zarządu Transportu Miejskiego musi zawierać analizę wpływu realizacji usprawnień ruchu pojazdów transportu zbiorowego na pozostałych uczestników ruchu oraz możliwego rozwiązania sytuacji kolizyjnych wraz z opisem elementów projektu, w szczególności:

1)dla uprzywilejowania ruchu pojazdów transportu zbiorowego poprzez utworzenie wydzielonych pasów ruchu, w tym wspólnych pasów autobusowo – tramwajowych poprzez określenie:

a.miejsca rozpoczęcia i zakończenia wydzielonego pasa,
b.godzin funkcjonowania pasa,
c.obecnego i przewidywanego natężenia ruchu pojazdów transportu zbiorowego,
d.wielkości istniejących i spodziewanych przewozów pasażerskich,
e.strat czasowych w ruchu transportu zbiorowego występujących przed wytyczeniem wydzielonego pasa, wyrażonych w pasażerogodzinach w dzień roboczy,
f.spodziewanych korzyści dla transportu zbiorowego po wytyczeniu wydzielonego pasa, wyrażonych w jednostkowym skróceniu czasu przejazdu i zyskiwanych w skali dnia roboczego pasażerogodzinach,
g.spodziewanego wpływu realizacji wydzielonych pasów dla transportu publicznego na użytkowników komunikacji indywidualnej,

2)dla uruchamiania śluz dla autobusów poprzez określenie:

a.miejsca uruchomienia śluzy autobusowej,
b.obecnego i przewidywanego natężenia ruchu autobusowego z wyszczególnieniem relacji obsługiwanych przez śluzę,
c.wielkości istniejących i spodziewanych przewozów pasażerskich,
d.spodziewanych korzyści dla transportu zbiorowego po uruchomieniu śluzy (pasażerogodziny, wozogodziny, jednostkowe skrócenie czasu przejazdu),
e.wpływu uruchomienia śluzy autobusowej na ruch pojazdów indywidualnych.

4.Obszar analizy ruchowej, która ma być załączona do wniosku, zostanie każdorazowo ustalony przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia propozycji usprawnienia ruchu pojazdów transportu zbiorowego przez Zarząd Transportu Miejskiego.

5.Biuro Drogownictwa i Komunikacji dokonuje oceny wniosku w terminie 30 dni od daty jego otrzymania a następnie:

1)decyduje o zwrocie wniosku w celu jego korekty z jednoczesnym wskazaniem treści wymagających uzupełnienia,
2)kieruje wniosek wraz z rekomendacją i uzasadnieniem do rozpatrzenia przez Prezydenta m.st. Warszawy.

6.Wniosek zaakceptowany przez Prezydenta m.st. Warszawy kierowany jest do Zarządu Transportu Miejskiego w celu zlecenia opracowania projektów zmian organizacji ruchu.

7.Opracowane przez Zarząd Transportu Miejskiego projekty organizacji ruchu podlegają procedurze uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak uzgodnienie przez odpowiednią jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy nie może trwać dłużej niż 30 dni od momentu złożenia w niej projektu przez Zarząd Transportu Miejskiego.

8.W przypadku zaistnienia stosownej potrzeby Zarząd Dróg Miejskich, na podstawie otrzymanych projektów organizacji ruchu, niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do Biura Rozwoju Miasta o przyznanie dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do ich realizacji.

9.Projekty organizacji ruchu, po ich zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora ds. Inżynierii Ruchu Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, będą przekazywane do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich.

10.Realizacja wniosku, na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, następuje najpóźniej w ciągu 90 dni liczonych odpowiednio od:

1)dnia przyznania dodatkowych środków na realizację zatwierdzonych projektów organizacji ruchu – w przypadku potrzeby występowania o dodatkowe środki finansowe,
2)dnia otrzymania przez Zarząd Dróg Miejskich zatwierdzonych projektów organizacji ruchu – w przypadku braku potrzeby występowania o dodatkowe środki finansowe.

11.Prezydent m.st. Warszawy może wyznaczyć inny termin realizacji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

§2

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania wyznaczonych pasów autobusowych:

1.Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązana jest do uruchomienia, we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego, monitorowania i egzekucji przestrzegania zakazu wjazdu na wydzielone pasy autobusowe, tramwajowe oraz tramwajowo autobusowe pojazdów nieuprawnionych.
2.Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach współpracy z Policją podejmie działania zmierzające do zwiększenia prowadzonej przez Policję kontroli prawidłowego wykorzystania pasów autobusowych,
3.Biuro Drogownictwa i Komunikacji przeprowadzi analizę efektywności, wprowadzonych w danym roku kalendarzowym, usprawnień ruchu pojazdów transportu zbiorowego.
4.Dla zapewnienia efektywnego wykorzystania wyznaczonych pasów autobusowych, zostaną użyte kamery miejskiego monitoringu.

§3

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i Biura Urzędu m.st. Warszawy zobowiązane są do ścisłej i efektywnej współpracy w celu zapewnienia mieszkańcom m.st. Warszawy możliwie najlepszych warunków podróżowania środkami transportu zbiorowego.

Zobacz też

Pismo z-cy prezydenta z 10 grudnia 2009 r. dot. priorytetu dla transportu publicznego [zobacz >>>]