ZTM/PP3-64-7/1/14-06/DK

Ldz. 1260/06 Warszawa, 2006-06-12

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące propozycji uruchomienia linii autobusowej od pi. Wilsona do ul. Wóycickiego przez ul. Wybrzeże Gdyńskie z przystankiem przy UKSW, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, co następuje:

1. Obsługa komunikacyjna Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis jest od dłuższego czasu tematem rozmów pomiędzy ZTM a władzami UKSW. Dotychczas Uniwersytet postulował objęcie obsługą komunikacyjną obiektów uczelni przy tej ulicy poprzez uruchomienie komunikacji autobusowej od ul. Marymonckiej przez ul. Dewajtis do UKSW. Po sformułowaniu w kwietniu 2005 r. negatywnego stanowiska dla tego rozwiązania przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz zgłoszonej wówczas propozycji ZTM dotyczącej uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie, Uniwersytet kard. Wyszyńskiego zaproponował - do czasu ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - wstrzymanie dalszych prac w sprawie dojazdu do UKSW [zobacz >>>].

2. W związku z dotychczasowymi planami uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Dewajtis, Urząd m.st. Warszawy Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany zlecił wykonanie projektu przebudowy tej ulicy (w dostosowaniu do wymogów prowadzenia regularnej komunikacji autobusowej) oraz budowy zawrotki dla autobusów przy UKSW. Projekt ten opiniowaliśmy na początku br.

3. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami w niedługim czasie planowany jest przez Zarząd Dróg Miejskich kompleksowy remont estakad bielańskich w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz propozycję dotyczącą uruchomienie linii autobusowej od pi. Wilsona do ul. Wóycickiego przez ul. Wybrzeże Gdyńskie z przystankiem przy UKSW, wystąpiliśmy:

• do Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie propozycji rozwiązania problemu dojazdu do obiektów uczelni przy ul. Dewajtis poprzez uruchomienie linii autobusowej kursującej ul. Wybrzeże Gdyńskie;

• do Urzędu m.st. Warszawy Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany z prośbą o przekazanie informacji, czy przebudowa ul. Dewajtis jest nadal przygotowywana i kiedy będzie zrealizowana, czy też prace nad tym rozwiązaniem zostały wstrzymane;

• do Zarządu Dróg Miejskich z zapytaniem o termin prowadzenia remontu estakad bielańskich w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie oraz możliwość funkcjonowania w czasie trwania prac remontowych pary przystanków autobusowych wraz z dojściami w rejonie ul. Dewajtis.

Mamy nadzieję, że uzyskane od wspomnianych instytucji informacje pozwolą na wskazanie możliwego sposobu obsługi komunikacyjnej budynków uczelni przy ul. Dewajtis, wraz z określeniem zakresu niezbędnych do podjęcia w tej sprawie dalszych działań.

Cały czas deklarujemy gotowość skierowania linii autobusowej do obiektów UKSW przy ul. Dewajtis - niezwłocznie po zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych.

Bogusław W. Borzym
Koordynator Działalności Przewozowej Zarządu Transportu Miejskiego

Wytłuszczenie dodane przez redakcję.