Zmiany wprowadzone

$h=KDS o ruchu pieszym
$k=warszawa, piesi, kds_transport, srn.aktualności
$a=Robert Buciak
$d=2017.12.20$d=2017.12.23
$z=0
$o=
$b=

W zeszłym miesiącu Komisja Dialogu społecznego ds. transportu m.st. Warszawy uchwaliła stanowisko ws. warunków ruchu pieszego w Warszawie i powołania zespołu roboczego ds. pieszych. Informację na ten temat publikujemy z opóźnieniem, gdyż wstrzymywaliśmy się do czasu zgłoszenia kandydatów na członków zespołu roboczego. O ile strona społeczna szybko znalazła chętnych do dodatkowej darmowej pracy na rzecz miasta, to urząd miasta nabrał wody w usta.

Tymczasem od czasu powołania Pieszej Masy Krytycznej, czyli wspólnej akcji kilkunastu organizacji społecznych z Warszawy w celu poprawy warunków ruchu pieszego [[piesza_masa_krytyczna_relacja-179]], zalewani jesteśmy informacjami o złym stanie infrastruktury pieszej. Na profilu akcji na Facebooku można znaleźć dziesiątki zdjęć ilustrujących takie sytuacje, jak:

- <a href="https://www.facebook.com/fundacjablisko/photos/a.983884128315136.1073741828.981319291904953/1578981822138694/?type=3">starsze panie, które przysiadają na ogrodzeniu przy śmietniku, bo nie ma ławek</a> (Praga Północ),

- starsza pani idąca o kulach środkiem jezdni, bo chodnik po jednej stronie ulicy jest zastawiony samochodami, zaś po drugiej w remoncie i nie wytyczono obejścia (Śródmieście),

- <a href="https://www.facebook.com/stowarzyszenierazemdlawawra/posts/1307550079349222">dzieci tłoczące się na środku jezdni, aby przejść po desce przez kałużę obok zalanego przejścia dla pieszych</a> (Wawer),

- mężczyzna przejechany przez śmieciarkę na osiedlowej, teoretycznie spokojnej ulicy (Mokotów),

- mężczyzna na wózku inwalidzkim, któremu samochody stojące na chodniku przez 15 minut blokowały dojście do domu (Ochota).

Sytuacja pieszych w Warszawie jest zła i dalej będziemy intensywnie działać na rzecz zmian na lepsze.

#Uchwała KDS

<b>Uchwała nr 5/2017 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 8 listopada 2017 r. ws. warunków ruchu pieszego w Warszawie i powołania zespołu roboczego ds. pieszych</b>

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 25 stycznia 2017 r.
oraz programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co
następuje:

1.
Komisja zwraca się z apelem do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
odpowiedzialnych za transport o traktowanie ruchu pieszego jako najważniejszego sposobu
poruszania się. Chodzenie jest jedynym naturalnym i dostępnym dla największej liczby ludzi
sposobem przemieszczania się. Brak aktywności fizycznej jest poważnym problemem zdrowotnym i
społecznym w Warszawie. Promowanie chodzenia jest jednym podstawowych sposobów
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym mieszkańców miasta. Niskiej jakości infrastruktura
piesza wyklucza z życia społecznego głównie osoby o szczególnych potrzebach, jak dzieci, osoby
starsze i z niepełnosprawnością.

2.
Komisja pozytywnie ocenia wzrost nakładów i efektów rzeczowych na rzecz infrastruktury pieszej
przedstawiony przez Zarząd Dróg Miejskich. Jednocześnie Komisja dostrzega, że nakłady te
powinny być dalej podnoszone, a zaległości jak najszybciej uzupełniane.

3.
Komisja dostrzega zbieżność interesów i szerokie możliwości współpracy pomiędzy różnymi
komórkami urzędu miasta oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy warunków ruchu
pieszego w Warszawie.

4.
W celu rozpoczęcia szerszej współpracy Komisja postuluje powołanie zespołu roboczego ds.
pieszych na podstawie §5 Regulaminu pracy Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 25
stycznia 2017 r. Celem zespołu roboczego ds. pieszych będzie rekomendowanie działań
poprawiających warunki ruchu pieszego w Warszawie. Regulamin pracy zespołu stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

5.
Komisja postuluje, aby w skład zespołu roboczego ds. pieszych weszli przedstawiciele:
<ul><li>Policji; </li> <li>
Straży Miejskiej; </li> <li>
Biura Polityki Mobilności i Transportu; </li> <li>
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; </li> <li>
Zarządu Dróg Miejskich; </li> <li>
Zarządu Transportu Miejskiego; </li> <li>
Centrum Komunikacji Społecznej; </li> <li>
organizacji pozarządowych. </li></ul>

6.
Komisja rekomenduje rozpoczęcie prac Zespołu do dnia 1 grudnia 2017 r. Komisja apeluje do
jednostek wymienionych w pkt. 5. o wytypowanie swoich przedstawicieli i przekazanie ich nazwisk
do Prezydium KDS do dnia 30 listopada 2017 r.

7.
Komisja zauważa brak kompleksowej informacji o stanie infrastruktury pieszej na drogach
zarządzanych przez dzielnice, które stanowią około 4/5 sieci drogowej w Warszawie. Komisja
apeluje do organów zarządzających o przygotowanie lub zlecenie wykonania takiego opracowania.
Komisja rekomenduje opracowanie zakresu informacji o stanie infrastruktury pieszej przez zespół
roboczy ds. pieszych.

Prezydium Komisji: <br />
Michał Harasimowicz <br />
Robert Buciak <br />
Sławomir Lorenc <br />##Załącznik

Regulamin Zespołu roboczego ds. pieszych

1. Podstawą powołania Zespołu roboczego ds. pieszych (zwanego dalej Zespołem) jest §5
Regulaminu pracy Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 25 stycznia 2017 r.

2. Celem pracy Zespołu jest poprawa współpracy między urzędem m.st. Warszawy i organizacji
pozarządowych oraz rekomendowanie działań poprawiających warunki ruchu pieszego
w Warszawie, w szczególności wdrożenia tez Pieszej Masy Krytycznej.

3. Członkami Zespołu są przedstawiciele urzędu miasta i organizacji pozarządowych.

4. Powołanie i odwołanie członków Zespołu następuje poprzez głosowanie na Posiedzeniu KDS.

5. Zespół wybiera spośród swoich członków dwoje współprzewodniczących, po jednym ze strony
urzędu miasta i organizacji pozarządowych.

6. Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc z wyłączeniem miesięcy
wakacyjnych. Posiedzenia zwoływane są przez współprzewodniczących przynajmniej 7 dni
przed jego terminem.

7. Członkowie Zespołu starają się wypracować rekomendacje w drodze konsensusu. Jeśli nie
ma zgodności, co do proponowanych rekomendacji, to współprzewodniczący mają prawo
zarządzić głosowanie, w którym każdy członek zespołu ma 1 głos. Głosowania na
posiedzeniach zespołu są jawne.

8. Przynajmniej raz na pół roku Zespół przedstawia na Posiedzeniu KDS wypracowane
rekomendacje, które stanowią projekt stanowiska KDS.

9. Zespół może zostać rozwiązany jako rekomendacja Zespołu, stanowisko KDS lub
automatycznie, jeśli nie wypracuje rekomendacji, które powinien przedstawić na Posiedzeniu
KDS.

10. Do Posiedzeń Zespołu stosuje się §§7-9 oraz §10 ust. 2. Regulaminu pracy KDS ds.
transportu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.