ZM/08/0434/02/MS

Do: Prezydent m.st. Warszawy

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowoursynowskiej

Szanowna Pani Prezydent--

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji rowerowej

Należy uwzględnić w PZP ustalenia Koncepcji sieci tras rowerowych dla Dzielnicy Ursynów wykonanej na zlecenie dzielnicy w 2006 roku, która przewiduje ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Kiedacza po stronie zachodniej. Ścieżka po stronie wschodniej przecina dwie ulice i wyjazd z posesji, przez co jest wariantem stwarzającym znacznie większe ryzyko kolizji od przebiegu po stronie zachodniej, gdzie ścieżka przecina jedynie dwa wyjazdy z posesji. Zaś w przypadku podróży północ - południe, takie rozwiązanie pozwalałoby również uniknąć konieczności przejeżdżania przez ulicę Nowoursynowską. Jako że zasięg planu obejmuje przejazd rowerowy przez ulicę Urwisko, konieczne jest uwzględnienie zmiany przebiegu ścieżki w PZP rejonu ulicy Nowoursynowskiej. Przypominamy przy tym, że ww. Koncepcja nie przewiduje ścieżki wzdłuż ulicy Nowoursynowskiej na południe od ulicy Nugat, jako że jest to ulica o ruchu uspokojonym, gdzie ruch rowerowy już teraz z powodzeniem odbywa się na zasadach ogólnych.

W zakresie infrastruktury drogowej

Zwracamy uwagę, że w załączniku graficznym Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu M.P.Z.P. w rejonie ul. Nowoursynowskiej - rysunku nr 1 nie przewidziano w ogóle budowy ulicy 1.KD-L Ciszewskiego-Bis, a w miejscu jej planowanej lokalizacji uwzględniono jedynie tereny zielone. Z kolei na rysunku nr 3 (Optymalizacja rozwiązań przestrzennych) wskazano trasę jej planowanego przebiegu jako proponowane tereny zieleni leśnej o minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 90%, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, iż na rysunku nr 2 wskazano wartość przyrodniczą tego terenu jako bardzo wysoką. Biorąc powyższe pod uwagę, wraz z zalecaniami w planie, by Skarpa Ursynowska została włączona do programu rekreacji jako urządzony ciąg zieleni w postaci parku liniowego, wnioskujemy o zastąpienie ulicy 1. KD-L Ciszewskiego Bis ciągiem pieszo-rowerowym. Takie rozwiązanie pozwoli zachować 90% powierzchni biologicznie czynnej, umożliwi stworzenie nieprzerwanego parku liniowego oraz zapobiegnie degradacji skarpy.

W przypadku pozostania przy planie budowy ulicy 1. KD-L Ciszewskiego-Bis i korekty załączników, na odcinku objętym planem powinno być przewidziane ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zastosowanie elementów technicznego uspokojenia ruchu, takich jak płytowe progi spowalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań lub wyniesione przejścia dla pieszych/przejazdy dla rowerów, szykany, naprzemienna organizacja parkowania. Jest to szczególnie wskazane na odcinku objętym planem ze względu na wskazany w opisie fakt, iż przeznaczenie terenu pod ulice J.F Ciszewskiego, zwłaszcza na odcinku przecinającym skarpę wiślaną, stanowi istotne, negatywne przekształcenie zarówno przyrodnicze jak i przestrzenne. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż Skarpa Ursynowska jest rezerwatem przyrody. Negatywny wpływ ewentualnej inwestycji powinien zostać zminimalizowany poprzez właśnie uspokojenie ruchu, zmniejszające zarówno emisję hałasu i spalin, jak i drgania wynikające z ruchu samochodowego. Jako że ma to być ulica lokalna, nie ma potrzeby, by dopuszczony był tam szybszy ruch.

Od redakcji

Omawiany plan dotyczy prawie wyłącznie terenów zabudowanych i nie obejmuje ulic (poza wspomnianym projektowanym odcinkiem ul. Ciszewskiego-Bis i kilkumetrowym skrawkiem ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Nugat - Kiedacza).