Do: Metroprojekt Sp.z o.o.

W nawiązaniu do spotkania 13 września br. w siedzibie Metroprojektu, przedstawiamy propozycje korekt w projekcie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich na odcinku ul. Belwederska - Plac Trzech Krzyży w Warszawie:

Chodniki i drogi dla rowerów

1. Rozważyć wprowadzenie przejazdu dla rowerów przez al. Ujazdowskie po południowej stronie skrzyżowania z ul. Bagatela, obok istniejącego przejścia dla pieszych. Pozwoli to zmniejszyć liczbę przejazdów do pokonania na trasie rowerzysty, a co za tym idzie - poprawić bezpośredniość i bezpieczeństwo.

2. Niezależnie od wprowadzenia lub nie dodatkowego przejazdu, pozostawić wjazd na drogę dla rowerów od strony pomnika Piłsudskiego (dla rowerzystów korzystających ze stojaków przy wejściu do Łazienek oraz wyjeżdżających z ul. Bagatela).

3. Wyłukować zakręt po wschodniej stronie przejazdu dla rowerów przez Al. Ujazdowskie.

4. Przy przystanku ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE 02 przenieść wiatę przystankową bliżej jezdni i przeprowadzić drogę dla rowerów za wiatą. Na odcinku od przejazdu dla rowerów do początku odcinka samodzielnej drogi dla rowerów zamienić miejscami usytuowanie chodnika i ścieżki. Pozwoli to przy okazji zwiększyć promień łuku za przejazdem do ok. 6 m.

5. Na odcinku Bagatela - Agrykoli poszerzyć drogę dla rowerów do 3,0 m.

6. Dodać łącznik od drogi dla rowerów rozpoczynający się ok. 5-10 m na południe przed skrzyżowaniem z ul. Agrykoli i włączający się w pas dla rowerów w ul. Agrykoli za przejściem dla pieszych. Pozwoli to uniknąć zmiany kierunku jazdy w obszarze przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych.

7. Dostosować szerokość wlotu i wyłukowania wlotu jezdni ul. Agrykoli z Al. Ujazdowskich do szerokości jezdni ul. Agrycoli bez pasów rowerowych.

8. Wyłagodzić łuki przy "esowaniu" ścieżki nad tunelem z al. Szucha w Trasę Łazienkowską.

9. Obniżyć krawężniki i oznakować przejazd przez Al. Ujazdowskie przy al. Szucha (element Obwodowego Szlaku Rowerowego).

10. Wykonać przejazd dla rowerów przez al. Szucha (element Obwodowego Szlaku Rowerowego). Prowadzenie ruchu rowerowego po schodach jest nieakceptowalne.

11. Przewidzieć możliwość podłączenia drogi dla rowerów wzdłuż Trasy Łazienkowskiej (al. Szpitala Ujazdowskiego - obecnie alejka asfaltowa szer. 4 m o bliżej nieokreślonym statusie).

12. W rejonie przystanku PL. NA ROZDROŻU 02 akceptowalne są oba przedstawione warianty przebiegu drogi dla rowerów, ze wskazaniem na omijający wejścia do przejścia podziemnego od strony wschodniej (wydaje się, że natężenie ruchu pieszego pomiędzy przejściem podziemnym a przystankiem jest większe niż pomiędzy przejściem a Parkiem Ujazdowskim).

12a. W przypadku wyboru wariantu "wschodniego", należy zachować odstępu drogi dla rowerów 0,5 m od obmurowania przejścia. Wskazane jest zmaksymalizowanie promieni łuków po obu stronach "objazdu" (z zachowaniem ok. 2 m odcinka prostej za końcem wygrodzenia przejścia podziemnego).

12b. W przypadku wyboru wariantu "zachodniego", warto rozważyć przeniesienie wiaty przystanku PL.NA ROZDROŻU 02 w kierunku południowym.

13. Wykonać wygrodzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie w rejonie przystanku PL.NA ROZDROŻU 08. Parkowanie to ogranicza widoczność kierowcom wyjeżdżającym z Trasy Łazienkowskiej przed przejściem dla pieszych i planowanym przejazdem dla rowerów.

14. W rejonie przystanku PIĘKNA 02 odsunąć drogę dla rowerów od wiaty przystankowej.

15. Przedłużyć drogę dla rowerów do wjazdu z placu Trzech Krzyży w ul. Prusa i Wiejską.

16. Rozważyć dodanie krótkiego odcinka drogi dla rowerów po południowej stronie pomnika Witosa, od zaprojektowanej ścieżki do skrzyżowania ul. Prusa i Wiejskiej (włączenie jako czwarte ramię skrzyżowania). Łącznik ten umożliwiłby wjazd z ul. Bolesława Prusa bezpośrednio na drogę dla rowerów, bez konieczności objeżdżania całego placu Trzech Krzyży.

17. Rozważyć dodanie przejazdu dla rowerów przez Al. Ujazdowskie przy pl. Trzech Krzyży (po północnej stronie istniejącego przejścia dla pieszych) i krótkiego łącznika po południowej stronie placu do ul. Mokotowskiej. W połączeniu z łącznikiem opisanym w poprzednim punkcie umożliwi to wjazd z ul. Prusa w ul. Mokotowską bez konieczności objeżdżania całego placu Trzech Krzyży.

18. Zachować odstęp drogi dla rowerów 0,75 m od krawężnika zatok parkingowych przeznaczonych do parkowania równoległego, ze względu na ryzyko kolizji rowerzysty z otwieranymi drzwiami.

19. Zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów na wjazdach bramowych. Jest to szczególnie istotne ze względu na dużą gęstość tych wjazdów (w sumie 10, w tym 8 na odcinku Piękna - pl. Trzech Krzyży), a także proponowaną nawierzchnie wjazdów z kostki bazaltowej, niebezpiecznej dla ruchu rowerowego.

20. Uzupełnić projekt o wiaty przystankowe na przystankach PL. TRZECH KRZYŻY 01 i 03. Ze względu na szczupłość miejsca mogą to być wiaty bez ścian bocznych.

Organizacja ruchu na jezdni

Dodatkowo proponujemy rozważyć wprowadzenie przy okazji remontu następujących zmian w organizacji ruchu w Al. Ujazdowskich:

21. Zwiększyć gęstość przejść dla pieszych na odcinku pl. na Rozdrożu - pl. Trzech Krzyży, poprzez utworzenie nowych przejść dla pieszych przy ul. Chopina i ul. Matejki (a w związku z tym - również doprowadzić chodniki do tych przejść).

22. Wykonać azyle na przejściach dla pieszych, w szczególności tych bez sygnalizacji świetlnej - wyżej wymienionych nowych przejściach, a także przejściach istniejących przy Ogrodzie Botanicznym, al. Róż i ul. Wilczej.

23. Dopuścić parkowanie na wybranych odcinkach na prawym pasie jezdni w dni wolne od pracy. W dni wolne od pracy natężenie ruchu samochodowego jest mniejsze, a jednocześnie występuje zwiększony popyt na miejsca parkingowe, ze względu na odwiedzających usytuowane przy al. Ujazdowskich tereny rekreacyjne - Łazienki Królewskie, Ogród Botaniczny i Park Ujazdowski. Zmniejszy to skalę nielegalnego parkowania w rejonie.

Zmiana te są zgodne z kierunkami wyznaczonymi przez uchwalone w ubiegłym roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym klasa funkcjonalna ulicy Al. Ujazdowskie została obniżona do Z. Studium wskazuje m.in. na konieczność uporządkowaniu parkowania w liniach rozgraniczających ciągów ulicznych, w szczególności poprzez wprowadzanie pasów postojowych dla samochodów na ulicach klasy Z i L.

Alternatywnym dla punktu 23 kierunkiem zmian w organizacji ruchu byłoby wprowadzenie w Al. Ujazdowskich wydzielonego pasa autobusowego, przynajmniej w kierunku centrum. Pas taki mógłby obejmować dłuższy odcinek Traktu Królewskiego, przedłużając istniejący pas w ul. Sobieskiego do ronda de Gaulle'a. W efekcie powstałby wysokiej jakości korytarz dla transportu zbiorowego, łączący Wilanów, Stegny i Dolny Mokotów ze ścisłym centrum miasta.

Załącznik

Załącznik graficzny przedstawia propozycje korekt w rejonie placu na Rozdrożu (punkty 6-11).

Do wiadomości

1. Zarząd Dróg Miejskich

2. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]