Uwagi do projektu budowy drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości, przesłanego przez AZET Sp.z o.o:

Uwagi ogólne

1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, budowa dróg dla rowerów winna odbywać się w technologii nawierzchni asfaltowej.

2. Zwracamy uwagę, że wyłożony do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego przewiduje dla al. Wilanowskiej szerokość jezdni 2x2 pasy ruchu.

3. Ze względu na klasę drogi wskazane byłoby odsunięcie chodnika po południowej stronie od jezdni.

4. Układ chodników w rejonie skrzyżowań z al. Niepodległości i Modzelewskiego powinien zostać uzupełniony na podstawie istniejących przedeptów.

5. Projekt budowy drugiej jezdni powinien uwzględniać nasadzenie szpalerów drzew zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po obu stronach jezdni odległość chodnika i ścieżki od jezdni powinna umożliwiać nasadzenie przynajmniej pojedynczego szpaleru drzew pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi z zachowaniem wymaganych odstępów.

6. Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez ulice lokalne powinny zostać poprowadzone grzbietem progów spowalniających.

Uwagi szczegółowe

7. W projekcie powinien zostać przewidziany przejazd przez al. Wilanowską przy al. Niepodległości, co pozwoli na późniejszą realizację drogi rowerowej w al. Niepodległości bez konieczności przesuwania przejścia dla pieszych i przebudowy sygnalizacji. Wskazane byłoby także doprojektowanie zjazdu z jezdni al. Wilanowskiej na ścieżkę (w kierunku zachodnim) oraz łącznika do przejścia dla pieszych przez al. Niepodległości (o ile nie jest planowane przeniesienie tego przejścia bliżej skrzyżowania).

8. Pomiędzy ul. Wita Stwosza a wjazdem na parking powinny zostać zachowane na drodze rowerowej promienie łuków nie mniejsze niż 20 m.

9. Na skrzyżowaniu z ul. Modzelewskiego przejazd dla rowerów powinien zostać zaprojektowany również po wschodniej stronie skrzyżowania, ze względu na lokalizację istniejącej drogi dla rowerów w ul. Modzelewskiego i możliwości jej kontynuacji.

10. W północno-zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Modzelewskiego proponujemy wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów między przejazdem przez ul. Modzelewskiego a przystankiem autobusowym.

11. W rejonie skrzyżowania al. Wilanowskiej z al. Lotników przecięcie ścieżki i chodnika postulujemy przesunąć na wschód od przejścia dla pieszych, tak by najkrótsza droga z przejścia do przystanku prowadziła chodnikiem, nie ścieżką.

12. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego przewiduje drogę dla rowerów po południowej stronie al. Lotników. Aby zapewnić spójność układu tras rowerowych postulujemy doprojektowanie drogi rowerowej po południowej stronie al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do al. Lotników z przejazdem przez al. Lotników.

Opiniowany projekt

Część wschodnia: PDF, 2226 kB, część zachodnia: PDF, 3812 kB