Pismo Biura Projektów „Metroprojekt"

[z wytłuszczeniami od redakcji]

Warszawa 13.12.2007 r.

Do: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

dotyczy: Odniesienia się do uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji polegającej na budowie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniu miejsc postojowych przy Wisłostradzie(pisma UD-III-WOŚ-DD-7624-57-30/2423/07 i UD-III-WOS-DD-7624-57-160/2591/07 wraz z załącznikami stanowiącymi pisma mieszkańców, stowarzyszeń, samorządów i UKSW).

Na wstępie przedstawiamy pewne kwestie i ustalenia, które pozwalają łatwiej zrozumieć ustosunkowanie się do odpowiedzi na uwagi i wnioski. Mianowicie B.P. „Metroprojekt" wykonuje projekt budowlany i projekt wykonawczy połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą wraz z zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie, Zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZDM a „Metroprojektem", podstawą umowy była specyfikacja przetargowa (SIWZ). Zakres przedmiotowej dokumentacji dotyczy: budowy dwóch jednokierunkowych jezdni łączących, przebudowy dwukierunkowej istniejącej ul. Dewajtis do granicy górnej krawędzi Skarpy Wiślanej (na wysokości wjazdu do WSMD) wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz budowę parkingu pod wiaduktami Wisłostrady. Podstawę do rozważań w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym dotychczas stanowił „Projekt koncepcyjny połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc postojowych przy Wisłostradzie" wykonany przez Biuro Prac Inżynierskich w 2006 r. wraz z kompletem opinii technicznych, które łącznie stanowiły pewnego rodzaju wytyczne do wykonania dokumentacji technicznej.

B.P. „Metroprojekt" opierając się na wytycznych przygotowało stosownie „Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" i „Materiały do decyzji uwarunkowań środowiskowych" i następnie wystąpiło w maju b.r. z wnioskami w imieniu inwestora t.j. ZDM, o wydanie decyzji odpowiednio do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Delegatury w Dzielnicy Bielany i Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany. Do chwili obecnej czekamy na w/w decyzje mając na uwadze uwzględnienie ewentualnych uwarunkowań w wykonywanej w „Metroprojekcie dokumentacji technicznej.

Informujemy, że B.P."Metroprojekt" z satysfakcją przystąpiło do przetargu na powiązania ul. Dewajtis z Wisłostradą, mając na celu wykluczenie dojazdów do UKSW przez rezerwat przyrody „Las Bielański". Zdajemy sobie sprawę z tego, że Las Bielański jest unikatem przyrodniczym zasługującym na skuteczna ochronę przed negatywnym wpływem nadmiernego ruchu samochodowego, podobnie jak zabytkowy zespół pokamedulski i krajobraz Skarpy Warszawskiej. Doceniamy interes społeczny dążący do ograniczenia ruchu samochodowego w rejonie Lasu Bielańskiego aby zapewnić enklawę ciszy, spokoju i wytchnienia dla mieszkańców Bielan i Warszawy. Dlatego trudno zrozumieć nam napastliwe ataki na nas, że dążymy do całkowitej przejezdności ul. Dewajtis przez Las Bielański itp. Informujemy w tym względzie, że projektowanie techniczne ruszy z chwilą otrzymania obu decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań postawionych w decyzjach. Dotychczas t.j. do czasu wysłania wniosków o stosowne decyzje, zmuszeni byliśmy oprzeć się na warunkach postawionych w specyfikacji przetargowej i wytycznych do wykonania dokumentacji technicznej jakim był wspomniany powyżej projekt koncepcyjny wraz z kompletem opinii technicznych oraz przepisy normatywne regulujące tego rodzaju projektowanie. Jedno jest pewne, że mimo pewnych słusznych przeciwności natury ekologicznej, musimy zapewnić dojazd do istniejącego zagospodarowania jakim jest: UKSW, WSMD, Kościół z plebanią, Dom Rekolekcyjny, gimnazjum, liceum i budynki mieszkalne na terenie UKSW. W związku z przesłanymi przez Państwo uwagami i często się powtarzającymi wnioskami, pozwoliliśmy sobie na pogrupowanie i usystematyzowanie odpowiedzi według poniższej treści.

1. Definitywne zamknięcie ruchu na ul. Dewajtis (odc. od ul. Kamedulskiej do ul. Marymonckiej) jest sprawą oczywistą i bezdyskusyjną i nastąpi ono konsekwentnie po wybudowaniu połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą. Oprócz znaków zakazów ruchu konieczne będzie wygrodzenie słupkami, które uniemożliwią wjazd na ulicę Dewajtis zarówno od strony ul. Marymonckiej jak i od ul. Kameduskiej. Na omawianym zamkniętym dla ruchu odcinku ul. Dewajtis dopuszczona zostanie jedynie komunikacja miejska niekonwencjonalna o napędzie elektrycznym , która kursować będzie w ruchu wahadłowym. Przejazd samochodów przez rezerwat może być jedynie dopuszczony dla przypadków nadzwyczajnych i awaryjnych.

2. Przywrócenie również przystanków autobusowych przelotowych na Wisłostradzie jest sprawą oczywistą. W dokumentacji „Metroprojektu" przewidziana jest modernizacja zatok autobusowych z wybudowaniem nowych schodów i pochylni dla niepełnosprawnych

3. Skrócenie dojścia pieszego od przystanków autobusowych do UKSW jest oczywiste i bezsporne. Rozwiązanie to jednak ściśle łączy się z wewnętrznym planem zagospodarowania UKSW i wykracza poza zakres zawartej umowy pomiędzy ZDM i Metroprojektem. Rozwiązanie skrótu dojścia do UKSW wzdłuż ul. Pergaminów nie przekreśla omawianego rozwiązania połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą, ponieważ ciąg ten łączy się z projektowanym ciągiem pieszym wzdłuż ul. Dewajtis, wobec tego skrót ciągu pieszego może być realizowany niezależnie przez UKSW zarówno w tym samym czasie jak i w okresie nieco późniejszym. Ponadto informujemy, że zarówno budowa skrótu dla ciągu pieszego jak i budowa dodatkowego połączenia komunikacyjnego dla samochodów wymaga zgody UKSW na dojście i wjazd do Uniwersytetu od strony ulicy Pergaminów ponieważ łączy się to z dodatkowym punktem kontroli dostępu oraz zmianami w zagospodarowaniu. Ponadto należy się liczyć z wykupieniem terenów celem poprowadzenia drogi przez las co będzie wymagać wykonania stosownych materiałów informacyjnych w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych. Zaznaczyć należy, że sprawa ta wykracza poza zakres dokumentacji opracowywanej przez Metroprojekt i może być realizowana przez UKSW w okresie późniejszym.

4. Przebudowa istniejącej ul. Dewajtis będzie polegała na:

budowie ścieżki rowerowej i chodnika,

• wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni dwukierunkowej (ułożenie dwóch warstw asfaltobetonu-razem 9 cm), wraz z jej poszerzeniem o 30 cm do szer. 6,8m (istniejąca jezdnia szer. 6,5m), które jest niezależne od tego czy po tej jezdni będzie jeździł czy nie będzie jeździł autobus komunikacji miejskiej oraz poszerzenie normatywne dla łuku poziomego o R=100 m, natomiast wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wykonane będzie na podstawie zwiększonego ruchu i badań nośności konstrukcji istniejącej nawierzchni wykonanej w maju 2007r. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

• budowie krawężników w celu doprowadzenia do przekroju ulicznego ze względu na projektowany nowy chodnik i ścieżkę rowerową,

• budowie kanału deszczowego i wpustów ściekowych celem odprowadzenia wody z jezdni, chodnika i ciągu rowerowego (obecnie w dużej części woda opadowa odprowadzana jest na przyległy teren co kłóci się z przepisami sanitarnymi),

• rozebraniu starej konstrukcji nawierzchni i pobudowanie nowej nawierzchni w rejonie ul. Pergaminów w celu uzyskania stosownej skrajni na przejeździe pod wiaduktem,

• przebudowie kolidujących urządzeń podziemnych a w szczególności demontaż istniejącej sieci cieplnej pod istniejącą jezdnią (wymóg normatywny wydanych danych technicznych SPEC) i budowa sieci cieplnej poza jezdnią

• przebudowy oświetlenia ulicznego.

Wobec powyższego pozostawienie istniejącej jezdni, bez potrzeby jej modernizacji (jak stwierdzono w przesłanych przez Państwa materiałach) byłoby wielkim nieporozumieniem.

Mając na uwadze w/w zakres przebudowy istniejącej ul. Dewajtis, a w szczególności budowę sieci cieplnej poza obrysem jezdni w poszerzonej koronie nasypu, po stronie wschodniej niezbędna będzie wycinka drzew, które nie stanowią na szczęście większych wartości, ponieważ dotyczą głównie „samosiejek".

5. Sprawą bezsporną jest mimo pewnych słusznych przeciwności natury ekologicznej, że musimy zapewnić dojazd do istniejącego zagospodarowania (UKSW, WSMD, kościół z plebanią, Dom Rekolekcyjny, gimnazjum, liceum i budynki mieszkalne na terenie UKSW). Jedynym bezdyskusyjnym powiązaniem z Wisłostradą jest połączenie w kierunku południowym t.j. do centrum miasta ponieważ połączenie ul. Dewajtis w kierunku północnym stanowiłoby „rewolucję" w istniejącą skarpę i drzewostan rezerwatu „Las Bielański" i z wielu względów jest nie do przyjęcia.

Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą w kierunku południowym t.j. do centrum miasta wymaga budowy dwóch łącznic jednokierunkowych i przejazdu pod Wisłostradą dla kierunku z Centrum. W rozwiązaniu koncepcyjnym wykonanym przez Biuro Prac Inżynieryjnych na przejazd pod Wisłostradą wybrano naj słuszniej początek wiaduktu w miejscu istniejącego przejazdu do zbiorników ujęć wody przemysłowej dla „Huty Luccini". W projekcie koncepcyjnym zaprojektowano również dwie łącznice z Wisłostradą przebiegające w nasypie. Wybrany wariant rozwiązania koncepcyjnego uzyskał wymagające opinie z uwagami co stanowiło wspólne wytyczne do wykonania projektów technicznych. Należy nadmienić, że w ramach opinii padały różne zastrzeżenia co do poszczególnych elementów rozwiązania, ale nie co do sposobu rozwiązania. Wobec tego dochodzenie, że należy szukać innych rozwiązań wariantowych staje się bezcelowe. Owszem pewnych zmian można szukać w rozwiązaniach detali rzutujących na zajętość terenu w celu ograniczenia wycinki drzew. Dotyczy to ściśle rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych obu jezdni łączących ul. Dewajtis z Wisłostradą wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Ale trzeba się pogodzić, że ze względu na zajętość jezdni łączących wycinka drzew jest nieunikniona oraz zważywszy potrzebę również zapewnienia zajętości terenu pod stosowne długości pasów przyspieszenia i opóźnienia zgodnie z normatywem dotyczącym włączenia się dodatkowych pasów w drogę krajową mchu szybkiego jakim jest na rozpatrywanym odcinku Wisłostrada. Natomiast co do uwag dotyczących zawężenia jezdni łączących, do szerokości 3. 5m informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2. 03. 1999r. szerokość ta nie może być mniejsza niż 5,0 m i nie jest to uzależnione od kursujących czy nie kursujących autobusów komunikacji miejskiej. Natomiast nie podnoszone w uwagach szer. ścieżek rowerowych i chodników zgodnie z przepisami mogą ulec zwężeniu do szerokości minimalnych. Chodniki nieprzylegające do jezdni mogą mieć min. l,5 m, a ścieżki rowerowe nieprzylegające do jezdni 2,0m, co w sumie pozwala uzyskać zawężenie 1,0 - 1,5 m. Dodatkowym aspektem w ograniczeniu wycinki drzew może być zastosowanie murów oporowych, które w dotychczasowym rozwiązaniu nie przewidywano ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu (dotyczy to murów oporowych sięgających do 5,0 m wysokości).

6. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu na ul. Dewajtis i jezdniach łączących z Wisłostradą zostanie ograniczona prędkość do 30 km/h. Na ul. Dewajtis natomiast zostaną zastosowane progi spowalniające.

7. Zakres postulowanej dokumentacji wykonywanej przez „Metroprojekt" w aspekcie obsługi komunikacją miejską ogranicza się jedynie do modernizacji przystanków autobusowych przelotowych na Wisłostradzie przy ul Pergaminów wraz z rozwiązaniem przejść dla pieszych (schody, pochylnie i chodniki) prowadzących do ul. Dewajtis. Natomiast uruchomienie linii autobusowych stanowiących połączenie stacji metra (Pl. Wilsona lub inne) z dwoma kampanii UKSW i połączenia obu kampusów pomiędzy sobą nie rzutują na opracowanie „Metroprojektu" i mogą być realizowane przez ZTM i ZDM niezależnie.

8. Wykonywana przez „Metroprojekt" dokumentacja projektowa połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą przewiduje również budowę parkingu (na 36mp) pod wiaduktami Wisłostrady. W dokumentacji określono jednocześnie dalszą rozbudowę parkingu w kierunku północnym. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych może nastąpić w zależności od wzrostu zapotrzebowania i partycypacji w kosztach budowy. Wykonanie innych projektowanych parkingów z wyłączeniem parkingów pod wiaduktami Wisłostrady nie leży w gestii „Metroprojektu" ponieważ dotyczy to terenów, które nie są we władaniu ZDM-u.

9. Ograniczenie dostępności wjeżdżających samochodów ponad ilość podaży miejsc parkingowych jest sprawą niezmiernie ważną. Wymaga to jednak dodatkowych badań i pomiarów, a wybór sposobu ograniczenia dostępności powinien być dokonany po uprzednim wykonaniu opracowań wariantowych. Opracowanie dotyczące dostępności wykracza jednak poza zakres prac objętych umową pomiędzy ZDM a „Metroprojektem" i wykonane może być niezależnie przez UKSW.

10. Generalnie rzecz biorąc sprawy skrótów dojazdów i dojść do UKSW i dodatkowe parkingi mogą być wykonane w okresie późniejszym t. j. po zrealizowaniu dokumentacji objętej umową pomiędzy ZDM-em a „Metroprojektem", a budowa tych skrótów i dodatkowych parkingów powinna być zrealizowana przez UKSW.

mgr inż, Feliks Czechowski
Główny specjalista

Do wiadomości

Zarząd Dróg Miejskich Ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Od redakcji

Między jasnowidzeniem a czarnowidztwem

Cieszy nas, że autorzy projektu uważają zamknięcie ruchu na ul. Dewajtis (od Kamedulskiej do Marymonckiej) za sprawę oczywistą i bezdyskusyjną. Piszą jednak o tej oczywistości dopiero teraz, a w projekcie i w materiałach do decyzji nie poświęcili tej kwestii nawet jednego zdania.

Autorzy uwag nie czytają projektantom w myślach, a dodatkowo mają pewne nie najlepsze doświadczenia związane ze sposobem planowania i wprowadzania zabudowy w tym rejonie w przeszłości - z zaskoczenia i metodą faktów dokonanych, bez opiniowania przez przyrodników i mieszkańców i wbrew pierwotnym ustaleniom [zobacz >>>].

Prosimy Metroprojekt o wzięcie na to poprawki i nietraktowanie krytycznych uwag jako napastliwych ataków, ale raczej jako objawu braku dostępnej, pełnej i przystępnie wyrażonej informacji. To normalne, że wyobraźnia uzupełniając takie braki chętnie podpowiada różne czarne wizje.

Wydaje się, że w tej kwestii i z korzyścią dla społecznego odbioru przedsięwzięcia mogłyby wiele poprawić działania zarówno ze strony wykonawcy projektu, jak i inwestora i urzędu dzielnicy. Stowarzyszenie aktywnie stara się w tej witrynie nadrabiać braki informacji, ale nasz zasięg i możliwości są przecież ograniczone, nawet przy niemałym wsparciu mediów. Liczymy więc na większą aktywność zainteresowanych podmiotów w przybliżaniu mieszkańcom szerszego kontekstu i szczegółów tej przełomowej inwestycji. Mniej będzie wtedy nieporozumień i nietrafnych uwag (z czasem zużytym na ich czytanie włącznie).

Rowery na skarpie wiślanej

Z kwestii szczegółowych zadajmy na razie tylko jedno pytanie – czy Metroprojekt konsekwentnie obstaje przy pomyśle równoległego prowadzenia chodnika i ścieżki rowerowej poza jezdnią, czy i w tym aspekcie jest jakaś niewidoczna oczywistość?

Wady takiego rozwiązania wskazaliśmy wyczerpująco (w materiale [zobacz >>>] wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/uwagi/uwagi2udz_htm.html ) Przestrzegał przed tym również Inżynier Ruchu i to już we wrześniu 2006 roku: z uwagi na znaczne pochylenie ul. Dewajtis nie łączyć ścieżki rowerowej z chodnikiem w ciąg pieszo-rowerowy [zobacz >>>].