Do końca stycznia można zgłaszać uwagi do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. W ramach przebudowy ma powstać infrastruktura pieszo-rowerowa.

Więcej informacji, jak też dokumentację projektową, można znaleźć na stronie www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2016-grudzien/konsultacje-w-sprawie-rozbudowy-drogi-721#cnt .

Pismo ZM-16-0731-01-RM

Warszawa, 17 stycznia 2016 r.

Do: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Nawiązując do konsultacji projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, przesyłam uwagi i wnioski.

Uwagi ogólne

1. Jak wykazały Generalne Pomiary Ruchu przeprowadzone w 2015 r., drogi wojewódzkie odgrywają coraz większą rolę w obsłudze komunikacji rowerowej. Poprzednie pomiary ruchu wskazywały, że DW721 jest jedną z dróg wojewódzkich o najwyższym natężeniu ruchu rowerowego w Polsce (ok. 800/dobę, czyli 3,5% udział w ruchu). Tym samym istotne jest zapewnienie wygodnych i bezpiecznych warunków jazdy na rowerze w ramach przebudowy DW 721 poprzez zastosowanie odpowiedniej geometrii, nawierzchni oraz spójności połączeń.

2. Niezależnie od wyboru wariantu, wszystkie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką powinny zostać wyposażone w azyle. Pasy ruchu mogą w tych miejscach zostać zwężone do 3,25m bez konieczności występowania o odstępstwo od przepisów. Dodatkowe 1,5m może zostać uzyskane poprzez miejscowe zwężenie pobocza.

3. Ciąg pieszo-rowerowy powinien zostać wykonany z asfaltu jako nawierzchni trwalszej, równiejszej i stawiającej mniejsze opory toczenia od kostki betonowej. Kostka betonowa nie nadaje się do budowy dróg dla rowerów, czego dowodzi m.in. obowiązujący od dziesięciu lat nakaz stosowania asfaltu przy budowie DDR w Warszawie, analogiczne regulacje w innych miastach, czy badania negatywnego wpływu na warunki jazdy i zdrowie, potwierdzone w analizach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad („Opinia w sprawie typowych nawierzchni dróg dla rowerów”, Warszawa-Kraków 2012 [zobacz >>>]). Jak wskazano w podsumowaniu analizy GDDKiA, Zarówno przesłanki funkcjonalne jak i ekonomiczne jednoznacznie wskazują na rozściełane mechanicznie nawierzchnie asfaltowe jako optymalne. Podnoszone okazjonalnie argumenty za kostką betonową nie zostały jak dotąd poparte jakimikolwiek twardymi danymi. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane nawierzchnie asfaltowe są równiejsze, bezpieczniejsze, trwalsze, czytelniejsze dla użytkowników i tańsze od nawierzchni z kostki betonowej.

4. W projekcie słusznie przewidziano zachowanie ciągłości nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w poprzek zjazdów. Zachowana powinna być również niweleta (wysokość), tak by ciąg pieszo-rowerowy biegł w jednym poziomie, bez uskoków i efektu falowania.

5. Ciągłość nawierzchni i niwelety powinna zostać zachowana również na przejściach/przejazdach przez drogi lokalne i dojazdowe, tak by zapewnić zachowanie bezpiecznej prędkości podczas przecinania toru jazdy rowerzystów oraz wskazać pierwszeństwo ruchu (również rowerowego) w ciągu drogi wojewódzkiej względem ruchu poprzecznego.

6. Aby zapewnić faktyczną funkcjonalność drogi rowerowej jako alternatywy dla jezdni, należy zapewnić możliwość wjazdu na nią i zjazdu z niej w drogi poprzeczne znajdujące się po przeciwnej stronie jezdni, takie jak Elektryczna, Górna, Przeskok itp.

W tym celu należy zapewnić wloty/wylot drogi rowerowej jako czwartego ramienia skrzyżowania [zobacz >>>], co przedstawiono na schemacie. Jest to szczególnie istotne w przypadku ulic Górnej, Elektrycznej i Gdańskiej.

„Ślepe” przejazdy rowerowe przewidziane w projekcie nie mogą być uznawane za rozwiązanie zastępcze. Mogą jedynie stanowić uzupełnienie w przypadku, gdy istotne jest zapewnienie dojazdu do istotnego celu podróży znajdującego się przy chodniku po przeciwnej stronie jezdni.

7. Ruch rowerowy powinien być na całej długości prowadzony po jednej stronie jezdni. Konieczność przejeżdżania przez drogę wojewódzką w ramach podróży w jednym kierunku zwiększa ryzyko wypadków oraz ogranicza konkurencyjność ruchu rowerowego, przyczyniając się do zwiększenia emisyjności ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej.

Uwagi szczegółowe

1. Na skrzyżowaniu typu rondo (z ul. Kołobrzeską, Dworską) należy zapewnić odpowiednie wyłukowanie CPR, tak by uniknąć szeregu załamań toru jazdy rowerem (propozycja zaznaczona schematycznie kolorem zielonym). Prowadzenie CPR wzdłuż krawędzi jezdni w takim przypadku ignoruje obecność i trajektorię ruchu rowerowego.

2. Analogiczne korekty należy wprowadzić na skrzyżowaniach z ul. Sowińskiego, sąsiednim zjazdem i w pozostałych przypadkach (np. Śniadeckich, Moniuszki, Czerwonej Poziomki), gdzie brakuje wyłukowania uwzględniającego dwukierunkowy ruch rowerowy. W miarę możliwości promień łuku powinien być nie mniejszy niż 20m, a w żadnym wypadku nie mniejszy niż 4m. Najprostszym i najlepszym wyjściem jest zaś sytuowanie przejazdu rowerowego w linii ciągu pieszo-rowerowego, tak jak w przypadku ul. Kościuszki czy Bydgoskiej.

3. Należy zapewnić ciągłość infrastruktury pieszej i rowerowej również wzdłuż ul. Okulickiego. Przestrzeń na ten cel łatwiej wydesygnować w rozwiązaniu z wariantu 1, z rondem na skrzyżowaniu z ul. Przesmyckiego.

4. W wariancie 1 brakuje oznakowania części przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (np. przez ul. Tujową, Krótką, Sowińskiego).

5. W przypadku zastępowania miejscami ciągu pieszo-rowerowego drogą manewrową, CPR powinien być prowadzony w linii jak najbliższej prostej (wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej), a nie załamywany w celu włączenia pod kątem prostym do drogi manewrowej.

Do wiadomości:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. komunikacji rowerowej