Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

2010.06.16

W nawiązaniu do spotkania 4 czerwca br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu przebudowy ul. Encyklopedycznej, opracowanego przez firmę AKonsult, przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Na przystanku autobusowym przy ul. Heroldów w kierunku północnym brak miejsca na oczekiwanie podróżnych, a nawet przepisowej szerokości chodnika (przy jezdni powinno być co najmniej 2,0 m). Brak także miejsca na umieszczenie jakiegokolwiek wyposażenia przystanku - słupka przystankowego, ławki, nie mówiąc już o wiacie. Co więcej, droga rowerowa nie zachowuje skrajni od strony ogrodzeń posesji. Konieczna jest likwidacja zatoki i zaprojektowanie przystanku w formie zatrzymania na pasie ruchu lub tzw. antyzatoki.

2. Zwracamy uwagę, że umieszczanie zatok przystankowych na ulicy klasy L jest ogólnie nieuzasadnione i szkodliwe dla transportu autobusowego, a tym samym sprzeczne z wytycznymi [zobacz >>>], które Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz skierował do burmistrzów wszystkich dzielnic zobowiązując ich do wprowadzania skutecznego priorytetu dla zbiorowego transportu publicznego (pismo z 2009.12.10, znak BD-BD-BS-PKR-0114-07-14-09). W razie niejasności co do negatywnego wpływu zatok na transport autobusowy sugerujemy zapoznanie się z londyńskim Poradnikiem projektowania dostępnych przystanków autobusowych (Accessible bus stop design guidance, Transport for London 2006), w którym szczegółowo opisano liczne wady zatok i zalecenia niestosowania ich bez wyraźnej potrzeby.

3. Przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez nieoznaczoną przecznicę na zakręcie niedaleko zajezdni powinien zostać poprowadzony grzbietem szerokiego progu spowalniającego.

4. Na odcinku Heroldów – Pasymska bezpośrednio przy drodze rowerowej zlokalizowano zatoki postojowe, tak że parkujący wysiadać będą na drogę dla rowerów. Sąsiedztwo to grozi wypadkami przy otwieraniu drzwi samochodu od strony pasażera i jest nieakceptowalne. Możliwe rozwiązanie bez likwidacji miejsc parkingowych to zastosowanie węższej jezdni (6 m zamiast 7 m). Należy zauważyć, że węższa jezdnia bardziej odpowiadałaby zaplanowanej klasie ulicy i dostępnej szerokości pasa drogowego.

5. Nie prowadzić rowków spływowych w poprzek przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

6. W przypadku trudności z wytyczeniem drogi dla rowerów możliwa jest rezygnacja z drogi dla rowerów i zastosowanie jednego z alternatywnych rozwiązań: obustronnych jednokierunkowych pasów rowerowych na jezdni (przekrój typowy: pas rowerowy 1,5 m, pas ruchu ogólnego 3 m, pas ruchu ogólnego 3 m i pas rowerowy 1,5 m.); elementów uspokojenia ruchu na jezdni, np. w postaci esowania, wyspowych progów spowalniających (dopuszczalnych przy ruchu autobusowym) z zachowaniem swobodnego przejazdu dla rowerów, co pozwoli na bezpieczne i płynne prowadzenie ruchu rowerów na zasadach ogólnych jezdnią.

2010.06.18

W związku z przesłanym 16 czerwca b.r. projektem zamiennym ul. Encyklopedycznej informujemy, że opiniujemy negatywnie zastąpienie drogi dla rowerów i chodnika wspólnym ciągiem pieszo-rowerowym. Wspólny ciąg pieszo-rowerowy to rozwiązanie odpowiednie dla terenów niezabudowanych i zamiejskich, nie na rozwijającym się osiedlu. Obowiązujące Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie w przypadku ograniczeń terenowych zalecają wygospodarowanie przestrzeni dla ruchu rowerowego i pieszego kosztem przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodowego i/lub wprowadzanie rozwiązań takich jak pasy dla rowerów, uspokojenie ruchu itp. Zmiana ścieżki i chodnika we wspólny ciąg nie wygospodaruje dodatkowej przestrzeni, zwiększy jedynie chaos, zwłaszcza w rejonie przystanku autobusowego. Dlatego podtrzymujemy uwagi i postulaty przedstawione w poprzednim piśmie ws. ulicy Encyklopedycznej.