Pismo MDL-15-0329-01-MS

Do Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Do wiadomości Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Wkrótce rozpocznie się budowa zachodniego odcinka linii metra pod ul. Górczewską. Okazja ta powinna zostać wykorzystana do wdrożenia rozwiązań zapewniających efekt synergii (a nie dysonansu) pomiędzy infrastrukturą na powierzchni i pod ziemią. Odpowiednio wczesne zaplanowanie i skoordynowanie prac powinno pozwolić na wypracowanie efektywnych rozwiązań, jak też uniknięcie takich problemów, jakie wystąpiły na Świętokrzyskiej (brak koordynacji między planami rozmieszczenia infrastruktury podziemnej a nasadzeń).

Uruchomienie podziemnego ciągu komunikacji zbiorowej o wysokiej przepustowości powinno zostać skorelowane z racjonalizacją przekroju ul. Górczewskiej, która nie będzie już musiała obsługiwać tak dużego natężenia ruchu autobusowego. Równocześnie naprawione powinny zostać błędy popełnione przy budowie istniejącej infrastruktury rowerowej (zapewnienie ciągłości przynajmniej po jednej stronie ulicy). Przebudowa powinna też zostać wykorzystana do wdrożenia rozwiązań ograniczających uciążliwości wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego (hałas, zanieczyszczenie powietrza) poprzez ograniczenie przekroju jezdni oraz zapewnienie szpalerów drzew między jezdnią a chodnikiem. Takie rozwiązania powinny też przyczynić się do racjonalnego wyboru środka transportu przez podróżujących.

Budowa stacji metra Powstańców Śląskich powinna zaś zostać wykorzystana do poprawy jakości przestrzeni publicznej w obszarze wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako centrum dzielnicy Bemowo. Jak wykazano w raporcie Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne? [zobacz >>>], okolicom skrzyżowania Górczewskiej i Powstańców Śląskich nadal wiele brakuje do funkcjonowania jako atrakcyjna przestrzeń publiczna.

Obecnie jest to głównie skrzyżowanie dróg.

Budowa metra daje możliwość zróżnicowania funkcji i podniesienia atrakcyjności przestrzeni.

W związku z powyższym, proszę o podjęcie prac nad określeniem docelowego kształtu ulic nad dalszym ciągiem II linii metra. Wskazane wydaje się, by w działania te zaangażowanie było również Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.