2016.06.30: Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i Emilii Plater

ZM-16-0696-01-MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do projektu wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez Al. Jerozolimskie w ciągu ul. Emilii Plater, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Północno-zachodni początek drogi dla rowerów przy CH Złote Tarasy powinien być połączony z przejazdem dla rowerzystów. Należy przy tym rozważyć możliwość rozpoczęcia drogi dla rowerów przed przejściem dla pieszych.

2. W projekcie nie przewidziano obsługi relacji południe - wschód (rowerem z ul. Emilii Plater w Al. Jerozolimskie w kierunku Wisły). Rowerzyści powinni móc skręcać w prawo w fazie zielonego z północnej części Emilii Plater. Dojeżdżaliby do dodatkowego sygnalizatora przed wjazdem na Aleje, np. z wykorzystaniem zielonej strzałki.

3. Wlot wschodniej jezdni północnego odcinka ul. Emilii Plater powinien zostać ograniczony do 5 m (1 pas ruchu + pas ruchu dla rowerów). Dwa pasy ruchu ogólnego są zbędne, jako że równocześnie można na ten odcinek wjeżdżać z jednego pasa ruchu (w lewo z południowej jezdni Alej lub w prawo z północnej jezdni). Rezygnacja ze zbędnego pasa ruchu pozwoli skrócić drogę ewakuacji pieszych i rowerzystów, usprawniając pracę sygnalizacji świetlnej i poprawiając płynność ruchu. Należy również zrezygnować z rozpoczynania trzeciego pasa ruchu na skrzyżowaniu - przed przejściem dla pieszych na wysokości CH Złote Tarasy (nb. jest on zbędny na całej długości ulicy).

4. Należy rozważyć wydłużenie drogi dla rowerów w ciągu przejazdu na wysokości CH Złote Tarasy, tak by możliwy był wjazd na jezdnię parkingu Pałacu Kultury.

5. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Emilii Plater powinna mieć 3 m szerokości, tak by uwzględnić wzrost natężenia ruchu w przyszłości, po wybudowaniu DDR w ciągu Al. Jerozolimskich.

6. Przejazd dla rowerzystów przez Aleje Jerozolimskie powinien zostać przesunięty na południe, tak aby przebiegał w większym stopniu w linii drogi dla rowerów oraz został oddzielony od przejścia dla pieszych.

7. Zaprojektowane zostało parkowanie skośne na południowym odcinku ul. Emilii Plater. Znacząco ogranicza to szerokość chodnika poniżej wartości stosownej w centrum miasta (efektywna szerokość to co najwyżej 2,0m, z uwzględnieniem skrajni od ściany i słupków).

8. Zjazd z drogi dla rowerów na południowy odcinek ul. Emilii Plater powinien być wydzielony separatorem z jezdni, tak jak np. na zjeździe w ul. Chełmską przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego.

9. W projekcie nie uwzględniono obniżenia krawężników na przejściu przez ul. Emilii Plater po południowej stronie skrzyżowania (krawędź wschodnia), wylocie Alej Jerozolimskich w kierunku zachodnim (krawędź południowa), przejściu przez ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy (krawędź wschodnia).

10. Należy zapewnić ciągłość i normatywną szerokość chodnika od przejścia dla pieszych przez północną część ul. Emilii Plater do Dworca Centralnego, np. ograniczając promień łuku na skręcie z Alej Jerozolimskich do takiego, który nie będzie prowokował do wjeżdżania z dużą prędkością na pasy.