Protokół z posiedzenia

Protokół nr 3 z dnia 29.06.2009 r. z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

Uczestnicy – zgodnie z listą obecności.

1. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Komisji. Ustalono, ze na spotkaniu omawiany będzie projekt „Trasy Świętokrzyskiej”, „Czerniakowskiej-Bis” i „Wybrzeża Helskiego”.

2. Przedstawiciel Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” zaprezentował w formie wizualnej uwagi do projektu „Trasy świętokrzyskiej” - załącznik do protokółu. Uwagi w formie ustnej zgłosił również przedstawiciel Zielonego Mazowsza i SISKOM.

3. Po dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele poszczególnych organizacji oraz projektant przedstawiciel BAKS Sp. z o.o. - Komisja przyjęła następujące wnioski do przedstawionego projektu „Trasy Świętokrzyskiej”.

[w nawiasach kwadratowych podajemy jak głosowało ZM]

wniosek nr 1

Przystanek autobusowy przy stacji PKP Stadion zaprojektować w okolicy km 0+500 przy planowanym wyjściu ze stacji Metra i PKP Stadion.

/wniosek przyjęty jednogłośnie/ [ZM: za],

wniosek nr 2

Na przedłużeniu wyjścia z tunelu pod dworcem PKP Stadion zlokalizować przejście dla pieszych w poziomie 0.

/wniosek przyjęty jednogłośnie/ [ZM: za],

wniosek nr 3

Przebieg linii tramwajowej w ciągu ulicy Kawęczyńskiej, następnie przebicie pod torami kolei legionowskiej po północnej stronie „Trasy Świętokrzyskiej” przy jednoczesnej rezygnacji z rezerwy pod linię tramwajową na odcinku od „Al. Tysiąclecia” do torów kolei legionowskiej.

/za wnioskiem 4 głosy, przeciw 2, wstrzymujących 3/ [ZM: wstrzymało się],

wniosek nr 4

W przypadku braku możliwości lokalizacji linii tramwajowej jak podano we wniosku nr 3 wnosi się o rozważenie wariantu alternatywnego. Przebieg linii tramwajowej od ul. Targowej do Al. Tysiąclecia i od Al. Tysiąclecia do torów kolei legionowskiej po stronie północnej.

/za wnioskiem 7 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 2/ [ZM: wstrzymało się],

wniosek nr 5

Skonsultować z Tramwajami Warszawskim możliwość obsługi zajezdni Kawęczyńska poprzez ulice Wojnicką, Otwocką lub Objazdową.

Wniosek zostanie przegłosowany po otrzymaniu informacji od przedstawiciela Tramwajów Warszawskich.

wniosek nr 6

Wnosi się o przeprowadzenie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego po zachodniej stronie Wybrzeża Szczecińskiego pod wschodnim przęsłem Mostu Świętokrzyskiego.

/wniosek przyjęty jednogłośnie/ [ZM: za],

wniosek nr 7

Wnosi się o korektę przebiegu planowanej „Trasy Świętokrzyskiej” poprzez maksymalne dosunięcie „Trasy” do istniejących torów kolei legionowskiej na odcinku od ulicy Podlaskiej do przecięcia torów kolei legionowskiej.

/za wnioskiem 6 głosów, przeciw 1, wstrzymujący 1/ [ZM: za],

wniosek nr 8

Nanieść zmiany w projekcie polegające na maksymalnym zwężeniu pasów ruchu w rejonie Parku na Szmulowiźnie, do szerokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przy jednoczesnej rezygnacji z oddzielnej ścieżki rowerowej na rzecz wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Podlaska do przecięcia torów kolei legionowskiej.

/za wnioskiem 7 głosów, przy 1 przeciw, 1 wstrzymującym/ [ZM: za],

wniosek nr 9

wnosi się o uwzględnienie przy projektowaniu zastosowania materiałów naturalnych /kostka granitowa itp./ do budowy chodników i krawężników na odcinku od ul. Zamoyskiego do „Al. Tysiąclecia”.

/wniosek przyjęty jednogłośnie/ [ZM: za],

wniosek nr 10

rezygnacja z ekranów akustycznych na odcinku od „Al. Tysiąclecia” do ul. Zamoyskiego na rzecz innych środków ograniczających hałas.

/za przyjęciem wniosku 7 głosów przy 2 wstrzymujących/ [ZM: za],

wniosek nr 11

Wyprowadzenie przejść dla pieszych na przedłużeniu tuneli pod dworcem PKP Warszawa Wschodnia – na głównych ciągach komunikacyjnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

/za przyjęciem wniosku 6, przeciw 0, wstrzymujących 2/ [ZM: za],

4. w dalszej części spotkania Komisja skupiła się na projekcie „Czerniakowskiej-Bis”. W tej sprawie Komisja podjęła jednogłośne stanowisko - załącznik.

5. Ustalono, że na następne spotkanie BKIiRwPD przygotuje krótką informacje nt. planowanej budowy lewoskrętu w ciągu Al. Jerozolimskich /od strony Pruszkowa/ w kierunku dworca PKS Warszawa Zachodnia.

6. Ustalono, że na następnym spotkaniu omawiany będzie projekt Wybrzeża Helskiego. Spotkanie zaplanowano na dzień 09.07.2009. godz. 16:00 w Pałacu Ślubów.

sporządził Paweł Wyrzykowski

Załącznik - stanowisko ws. projektowanej Czerniakowskiej-Bis

Stanowisko z dnia 29.06.2009 r. Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w sprawie projektowanej Czerniakowskiej-Bis.

1. W związku z przygotowaniem projektu ul. „Czerniakowskiej-Bis” wnosimy o zabezpieczenie rezerwy pod linię tramwajową na całej długości projektowanej ulicy Czerniakowskiej-Bis, tj. od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Augustówka oraz w ciągu ul. Augustówka na odcinku od ulicy projektowanej Czerniakowskiej-Bis do ulicy Powsińskiej (fragment trasy mostu „Na Zaporze”).

2. Stanowisko Komisji jest zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki. Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówka w sprawie zabezpieczenie rezerwy pod linię tramwajowa – uwzględniona rozstrzygnięciem Prezydenta m. st. Warszawy załącznik do zarządzenia nr 1590/2008 r. Prezydenta m. st. Warszawy poz. 101.

3. Stanowisko przedkłada się Dyrektorowi Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w celu dalszego wykorzystania.

Prezydium Komisji

Lista obecności

Lp. Podmiot Przedstawiciel
1. SISKOM Jan Jakiel
2. FRW Witold Weszczak
3. Zielone Mazowsze Wojciech Szymalski
4. Związek Stowarzyszeń Praskich Antoni T. Dąbrowski
5. Zielone Mazowsze Aleksander Buczyński
6. Lepszy Rembertów Michał Zyga
7. ZMID / TS Ryszard Hołys
8. ZMID / DIPD Joanna Błaszczak
9. BAKS sp.z o.o. Andrzej Czapski
10. PSM Michałów Tomasz Peszke
11. Biuro Koordynacji Paweł Wyrzykowski
12. Biuro Koordynacji Izabela Woźniak
13. Biuro Koordynacji Stefan Kaczmarski
14. Stowarzyszenie ul. Szerokiej Krzysztof Tyszkiewicz
15. Związek Stowarzyszeń Praskich Maciej Rembiszewski
16. ZOO W-wa Andrzej Kruszewicz
17. Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej Marcin Lewicki