Stanowisko nr 2 z dnia 09.07.2009 r.

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu budowy Trasy Świętokrzyskiej stoi na stanowisku, że przedmiotowy projekt wymaga uzupełnień zgodnie z wnioskami podanymi w załączniku do niniejszego stanowiska.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Witold Weszczak
Wojciech Szymalski

Załącznik

1/ Przystanek autobusowy przy stacji PKP Stadion zaprojektować w okolicy km 0+500 przy planowanym wyjściu ze stacji Metra i PKP Stadion.

2/ Na przedłużeniu wyjścia z tunelu pod dworcem PKP Stadion zlokalizować przejście dla pieszych w poziomie 0.

3/ Przebieg linii tramwajowej w ciągu ulicy Kawęczyńskiej, następnie przebicie pod torami kolei legionowskiej po północnej stronie Trasy Świętokrzyskiej przy jednoczesnej rezygnacji z rezerwy pod linię tramwajową na odcinku od Al. Tysiąclecia do torów kolei legionowskiej.

4/ W przypadku braku możliwości lokalizacji linii tramwajowej jak podano we wniosku nr 3 wnosi się o rozważenie wariantu alternatywnego. Przebieg linii tramwajowej od ul. Targowej do Al. Tysiąclecia i od Al. Tysiąclecia do torów kolei legionowskiej po stronie północnej.

5/ Z zachowaniem warunków zgłoszonych przez TW odnośnie prawidłowego funkcjonowania zajezdni R2 zaprojektować obsługę zajezdni Kawęczyńska poprzez ulice Wojnicką lub Objazdową zgodnie z opinią TW.

6/ Zaprojektować przeprowadzenie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego po zachodniej stronie Wybrzeża Szczecińskiego pod wschodnim przęsłem Mostu Świętokrzyskiego.

7/ Dokonać korekty przebiegu planowanej Trasy Świętokrzyskiej poprzez maksymalne dosunięcie „Trasy” do istniejących torów kolei legionowskiej na odcinku od ulicy Podlaskiej do przecięcia torów kolei legionowskiej.

8/ Nanieść zmiany w projekcie polegające na maksymalnym zwężeniu pasów ruchu w rejonie Parku na Szmulowiźnie, do szerokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przy jednoczesnej rezygnacji z oddzielnej ścieżki rowerowej na rzecz wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Podlaska do przecięcia torów kolei legionowskiej.

9/ Uwzględnić przy projektowaniu zastosowanie materiałów naturalnych /kostka granitowa itp./ do budowy chodników i krawężników na odcinku od ul. Zamoyskiego do Al. Tysiąclecia.

10/ Zrezygnować z ekranów akustycznych na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Zamoyskiego na rzecz innych środków ograniczających hałas.

11/ Umożliwić wyprowadzenie przejść dla pieszych na przedłużeniu tuneli pod dworcem PKP Warszawa Wschodnia – na głównych ciągach komunikacyjnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

12/ W celu ograniczenia liczby przecięć torowisk tramwajowych z jezdnią i zajętości terenu przez skrzyżowania w rejonie ulic Zamoyskiego i Targowej rozszerzyć zakres opracowania o skrzyżowania Zamoyskiego z Targową i Zieleniecką.

Stanowisko nr 3 z dnia 09.07.2009 r.

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu rozbudowy Wybrzeża Helskiego przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko.

1. Wybrzeże Helskie na odc. do ul. Okrzei do Mostu Gdańskiego nie powinno być rozbudowywane na poziomie 0, wskazane jest przeprowadzenie bieżącego remontu jezdni i ciągów pieszych i rowerowych.

2. Wydzielić z jezdni pas do parkowania równoległego w ciągach ul. Wybrzeże Helskie i ul. Jagiellońskiej.

3. Dokonać zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Ratuszowej polegającej na:

- wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od Wybrzeża Helskiego do ul. Jagiellońskiej z ewentualnym dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego;

- wydzieleniu z jezdni pasa do parkowania równoległego w ciągu ul. Ratuszowej

- wprowadzeniu nakazu jazdy prosto w ciągu Wybrzeża Helskiego od Mostu Gdańskiego do ul. Okrzei;

- wykształceniu na północnym wlocie skrzyżowania z Wybrzeżem Helskim przejścia dla pieszych z azylem i wzbudzaną sygnalizacją świetlną;

- wprowadzeniu na skrzyżowaniu ul. Ratuszowej z ul. Jagiellońską nakazu skrętu w prawo z ul. Ratuszowej w ul. Jagiellońską (z kierunku ul. Targowej w kierunku ul. Starzyńskiego) oraz zakazu skrętu w lewo z ul. Ratuszowej w ul. Jagiellońską (z kierunku Wybrzeże Helskie w kierunku ul. Jagiellońskiej).

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Witold Weszczak
Wojciech Szymalski

Zobacz także

Protokół nr 3 z dnia 29.06.2009 r. z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym: [zobacz >>>]