Stanowisko nr 5 z 28.07.2009 ws. przebudowy ul. Marywilskiej

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu przebudowy ul. Marywilskiej.

1. Ul. Marywilska powinna mieć przekrój:

- 2x3 na odc. Od Trasy Toruńskiej do węzła z ul. Płochocińską;

- 2x2 na odcinku od węzła z ul. Płochocińską do skrzyżowania z ul. Bohaterów;

- 1x2 od skrzyżowania z ul. Bohaterów do skrzyżowania z ul. Mehoffera

Proponowane przekroje zapewnią poziomy swobody ruchu B lub C, zgodnie z prognozami na 2025r. (głosowanie 4tak/0nie/2);

2. Skoordynować projekt modernizacji ulicy Marywilskiej z projektem modernizacji Trasy Armii Krajowej, w szczególności poprzez zapewnienie ciągłości powiązania dróg rowerowych i chodników pomiędzy obydwoma projektami tak, aby nie pozostała ok. 100m przerwa pomiędzy projektowanymi drogami rowerowymi i chodnikami kończącymi się na granicach obydwu opracowań. (głosowanie 6-0-0);

3. Poprowadzić ciąg pieszy i rowerowy bezkolizyjnie pod łącznicami w północno-zachodniej części węzła Płochocińska. (głosowanie 6-0-0);

4. Skorygować odrębny projekt przebudowy istniejącego wiaduktu ul. Marywilskiej nad bocznica kolejowa tak, aby zapewnić po wschodniej stronie wiaduktu miejsce na drogę rowerową i chodnik o pełnych dopuszczalnych parametrach. (6-0-0);

5. Skoordynować projekt przebudowy ulicy Marywilskiej z budowa Trasy Mostu Północnego tak, aby w projektowanym węźle Marywilskiej i TMP zapewnić rezerwę pod tramwaj wzdłuż TMP (głosowanie 6-0-0);

6. Skoordynować projekt modernizacji ulicy Marywilskiej z projektem parkingu Park&Ride śerań tak, aby po modernizacji możliwe było wybudowanie takiego parkingu oraz by już w trakcie modernizacji ulicy zapewnić miejsce na zjazdy i wjazdy do/z parkingu oraz miejsce na sam parking Park&Ride. (głosowanie 6-0-0).