Stanowisko nr 8 z 20.08.2009 ws. dworca PKS Stadion

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. likwidacji i przeniesienia dworca PKS Stadion przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Niezbędne jest podjęcie przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego pilnych działań mających na celu jak najszybsze uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okolic Dworca Wschodniego.

2. Niezbędne jest podjęcie przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami pilnych działań mających na celu jak najszybsze pozyskanie działki nr 61 z obrębu 3-06-01 pod realizację przedmiotowej inwestycji.

3. Preferowanym przez Komisję wariantem koncepcji geometryczno - przestrzennej dworca autobusowego jest wariant 1 z "Koncepcji rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno - ruchową" opracowanej przez FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. dla Biura Drogownictwa i Komunikacji.

4. Likwidacja Dworca PKS Stadion i przeniesienie go w okolice Dworca Zachodniego jest sprzeczna z założeniami programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska. Model obliczeniowy zakładał obniżenie ruchu autobusowego w centrum o 30%, podwyższanie stanu technicznego autobusów i stosowanie bardziej restrykcyjnych norm emisji. Likwidacja dworca zwiększy w centrum ruch autobusów, które ze względu na stan techniczny odpowiadają za zwiększenie emisji cząstek stałych (np. PM10). Jest to obecnie jeden z największych problemów Warszawy.

5. Likwidacja Dworca PKS Stadion i przeniesienie go w okolice Dworca Zachodniego jest sprzeczne z uchwaloną w lipcu br. Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego m.st. Warszawy na lata 2007-2013 i lata następne. Likwidacja dworca poprzez wydłużenie czasów przejazdu i zwiększenie kosztów eksploatacji autobusów doprowadzi do obniżenia atrakcyjności autobusowej komunikacji zbiorowej, co spowoduje wzrost udziału komunikacji indywidualnej w podziale zadań przewozowych.

Z początkiem każdego miesiąca Komisja oczekuje przedstawienia informacji z postępu prac nad nową lokalizacją dworca PKS ze wszystkich biur miejskich zajmujących się tą sprawą, do czasu zakończenia procedur związanych z pozyskaniem działki pod dworzec oraz uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak

Stanowisko nr 9 z 20.08.2009 ws. projektu drugiej jezdni Al. Wilanowskiej

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu budowy drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Wołoska – Al. Niepodległości przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Zabezpieczyć w pasie drogowym, po północnej stronie ulicy, na całej długości inwestycji rezerwę pod trasę tramwajową o szerokości 8 m. Komisja postuluje budowę linii tramwajowej jednocześnie z rozbudową Al. Wilanowskiej.

2. W obrębie dróg rowerowych stosować krawężniki <5 cm w stosunku do poziomu drogi rowerowej przy zachowaniu opaski 0,50 m. W obszarze opaski nie powinny być lokalizowane żadne urządzenia infrastruktury technicznej, których wysokość łącznie z krawężnikami przekraczałaby 5 cm od poziomu drogi rowerowej. Krawężniki powinny być „ścięte” pod kątem 45% dla zabezpieczenia przed najechaniem roweru.

3. Zaprojektować drogę rowerową po południowej stronie Al. Wilanowskiej od drogi rowerowej w ciągu ul. Rzymowskiego (strona wschodnia) do Al. Lotników.

4. Zaprojektować włączenie wyżej wnioskowej drogi rowerowej w drogę techniczną przy stacji benzynowej celem umożliwienia połączenia z Al. Lotników.

5. Zaprojektować na skrzyżowaniu z Al. Lotników przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na zachodnim wlocie Al. Wilanowskiej.

6. Zaprojektować drogi rowerowe po obydwu stronach Al. Lotników wraz z tymczasowym włączeniem się w jezdnie, celem umożliwienia bezpiecznej kontynuacji jazdy na zasadach ogólnych prawa o ruchu drogowym (do czasu budowy ciągów rowerowych w Al. Lotników).

7. Wydzielić (odseparować) ruch rowerowego od pieszego na odcinku od skrzyżowania z Al. Lotników do skrzyżowania z ul. Modzelewskiego.

8. Zaprojektować drogi rowerowe po obydwu stronach z ul. Modzelewskiego wraz z tymczasowym włączeniem się w jezdnie, aby umożliwić bezpieczne kontynuowanie jazdy na zasadach ogólnych prawa o ruchu drogowym (do czasu budowy ciągów rowerowych w z ciągu ul. Modzelewskiego).

9. Zaprojektować drogę rowerową po południowej stronie Al. Wilanowskiej od skrzyżowania z ul. Modzelewskiego do włączenia się w Al. Niepodległości.

10. Zaprojektować w rejonie przystanków autobusowych miejsca, gdzie możliwe będzie zamontowanie minimum dwóch stojaków rowerowych typu tzw. odwrócone „U”.

11. Zaprojektować ciągi piesze w miejscu istniejących przedeptów (południowo-wschodni narożnik skrzyżowania z Al. Lotników oraz południowo-wschodni narożnik skrzyżowania z ul. Modzelewskiego).

12. Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez ulice lokalne powinny zostać poprowadzone przez grzbiety progów spowalniających.

13. Zaprojektować wygrodzenia w pasie dzielącym Al. Wilanowskiej u wlotu w Al. Niepodległości.

14. Zastosować elementy tzw. małej architektury (wiaty, stojaki rowerowe, wygrodzenia itp.) zaprojektowanych przez Towarzystwo Projektowe s.c. w 2007 na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

15. Projekt rozbudowy powinien uwzględniać nasadzenia szpaleru drzew zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Służewiec Wschodni.

Do końca września 2009 r. Komisja oczekuje przedstawienia informacji o wprowadzeniu postulowanych zmian do projektu. Jednocześnie Komisja oczekuje comiesięcznych informacji z postępu prac projektowych do czasu zakończenia prac nad projektem budowlanym, przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak