Wprowadzenie

Powoli dobiega końca weryfikacja projektów do III edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Nad jego przebiegiem czuwa znaczna liczba mieszkańców, w tym członkowie Komisji Dialogu Społecznego ds. partycypacji obywatelskiej i członkowie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu. Obie komisje postanowiły się spotkać i podjąć wspólną uchwałę wskazującą na najbardziej wyraźne niedomagania całego procesu konsultacji. Szczególną wątpliwość budzi podobnie jak przed rokiem przebieg weryfikacji projektów. Wyraźnie też widać, że urzędnicy miejscy mają wyraźny kłopot z wdrażaniem projektów pieszych i rowerowych.

Uchwała KDS ds. partycypacji obywatelskiej i KDS ds. transportu

Uchwała nr 1/2016 połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. partycypacji obywatelskiej oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nieprawidłowości w procesie przygotowania i wdrażania projektów składanych w budżecie partycypacyjnym w Warszawie

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej z dnia 2 grudnia 2014r. oraz regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwalają się, co następuje:

1. Komisje uznają budżet partycypacyjny za ważne narzędzie budowania demokracji w Polsce. Ta forma Partycypacji obywatelskiej pozytywnie wpływa na zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, znajomość przepisów prawa, otwieranie się pracowników samorządowych (urzędników) na pomysły mieszkańców. W każdym z tych aspektów transport jest istotnym tematem debaty społecznej. Dlatego komisje wyrażają nadzieję na dalsze konstruktywne rozwijanie budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

2. Komisje dostrzegają powtarzające się problemy autorów projektów w trakcie weryfikacji projektów. Składane projekty wymagają od autorów posiadania specjalistycznej wiedzy, której projektodawcy mieć nie muszą. Komisje sygnalizują potrzebę przygotowania wytycznych dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania miasta, czego dobrym przykładem są standardy rowerowe. Ponadto potrzebne jest wsparcie merytoryczne autorów projektów przez pracowników samorządowych podczas przygotowania projektów. Dostrzegając pozytywne postawy przedstawicieli Miasta w procesie budżetu partycypacyjnego, zwracamy uwagę na niedopuszczalne działania, takie jak brak kontaktu pracownika samorządowego z projektodawcą, aby ten mógł w ciągu 4 dni dokonać niezbędnych zmian w projekcie celem dostosowania go do wymaganych kryteriów oraz niedostateczne uzasadnienie odrzucenia projektu.

3. W związku z tym, że liczne projekty wybrane do realizacji w budżecie partycypacyjnym w Warszawie wdrażane są z nieuzasadnionymi opóźnieniami (czego dobrym zobrazowaniem jest lista projektów transportowych – stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), Komisje dostrzegają potrzebę wprowadzenia zmian w procedurze przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Obecny regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie pomija etap wdrażania wybranych przez mieszkańców projektów. Komisje proponują uregulowanie etapu wdrażania, w tym praw i obowiązków autorów projektów, mieszkańców i pracowników samorządowych (urzędników) odpowiedzialnych za realizację projektów.

4. Terminowe, zgodne z prawem i zgodne z zamysłami autorów wdrożenie projektów budżetu partycypacyjnego, Komisje uznają za podstawę prawidłowo działającego dialogu społecznego i sedno demokracji. Wszelkie działania mające na celu opóźnianie wdrożenia wybranych projektów są zagrożeniem dla dialogu społecznego i zniechęcają do aktywnego udziału w sprawach lokalnych. Komisje apelują o poszanowanie obowiązującego regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego i realizację wybranych projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prezydium Komisji ds. Partycypacji Obywatelskiej:

Małgorzata Dobrowolska
Marek Ślusarz
Jan Rybczyński

Prezydium Komisji ds. transportu:

Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc

Załącznik nr 1

Lista projektów transportowych wybranych w I edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie nie zrealizowanych do dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej (Bemowo)
3. Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1) (Bemowo)
4. Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2) (Bemowo)
5. Spokojna Kazimierzowska (Mokotów) [zobacz >>>]
6. Bartycka bezpieczna dla pieszych (Mokotów) [zobacz >>>]
7. Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie (Ochota)
8. Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie (Praga Północ) [zobacz >>>]

9. Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze (Praga Północ) [zobacz >>>]

10. Kontrapasy rowerowe - ulice: Zakroczymska, Podwale, Oboźna, Widok, Nowogrodzka, E.Plater, Poznańska, Hoża, Polna, Mokotowska, Koszykowa (Śródmieście) [zobacz >>>]
11. Wyznaczenie pasa rowerowego na fragmencie ul. Nowy Świat (Śródmieście) [zobacz >>>]
12. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym (Śródmieście) [zobacz >>>]
13. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus (Ursus) [zobacz >>>]
14. Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim (Wilanów)
15. Ścieżka rowerowa Olbrachta (Wola)
16. Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego (Żoliborz) [zobacz >>>]