Stanowisko nr 20 z dnia 9.12.2009 r. ws. projektu budowlanego II linii metra (Przyjęte stosunkiem głosów 8:0:1)

Po zapoznaniu się z wielobranżowym projektem koncepcyjnym centralnego odcinka II linii metra oraz po przeprowadzeniu dyskusji nt. przejść podziemnych w rejonie stacji metra, Komisja przedstawia stanowisko następującej treści:

I. Uwagi ogólne

5. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę warunków ruchu pieszego:

1. zwiększyć szerokości schodów, zwłaszcza z peronów, z 3 m (4 pasy ruchu pieszego) do co najmniej 4,5 m (6 pasów ruchu pieszego),

2. wyjścia z metra usytuować w taki sposób, by były skierowane do istniejących lub planowanych przystanków komunikacji publicznej,

3. zachować naziemne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oraz dodać nowe przejścia naziemne dla pieszych tak, aby były one na wszystkich wlotach skrzyżowań nad stacjami,

4. w miarę możliwości zaprojektować dodatkowe schody na końcach peronów lub poziomów pośrednich pomiędzy peronami i terenem,

5. zminimalizować ilość przeszkód dla ruchu pieszego, np. wprowadzić 1 rząd słupów na peronach, ograniczyć liczbę ławek.

6. Wprowadzić ułatwienia dla niepełnosprawnych:

1. zastosować odpowiednią fakturę nawierzchni schodów i peronów, która pozwoli osobom niewidomym lub niedowidzącym wyczuć zbliżanie się do krawędzi,
2. zastosować odpowiednią fakturę nawierzchni na stacjach, która pozwoli w sposób łatwy kierować osoby niewidome lub niedowidzące do wyjścia (schodów lub windy),
3. w miarę możliwości zastosować odpowiednią fakturę nawierzchni na krawędziach peronów w miejscach, gdzie będą znajdować się drzwi do wagonów pociągu metra.

7. Przeanalizować rozwiązania przekrycia schodów (motyle) pod kątem ergonomii, zajętości przestrzeni, bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz percepcji przez osoby niewidome i niedowidzące.

8. W sposób maksymalny wykorzystać przestrzeń nad stacjami na obiekty usługowe lub parkingi i garaże dla samochodów (typu automatycznego); jednocześnie zlikwidować tyle samo lub więcej miejsc parkingowych na powierzchni.

9. Wszelkie rozwiązania należy na bieżąco konsultować z Tramwajami Warszawskimi, MZA i ZTM.

II. Uwagi szczegółowe do stacji metra

10. Stacja Dw. Wileński

1. pozostawić wszystkie przejścia dla pieszych i dodać przejazdy dla rowerów na powierzchni,
2. przestrzeń nad stacją wykorzystać na parking dla samochodów.

11. Stacja Stadion

- przestrzeń nad stacją wykorzystać na parking dla samochodów oraz na obiekty usługowe.

12. Stacja Nowy Świat

1. zaprojektować dodatkowe schody i wyjścia na końcach peronów z wyjściami na zachód od skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z ul. Czackiego i na wschód od skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z ul. Nowy Świat,
2. zaprojektować dodatkowe schody w kierunku północnym pomiędzy budynkami Ministerstwa Finansów i Uniwersytetu Warszawskiego,
3. wyjścia z metra zaprojektować w taki sposób i w takich miejscach, by pozostała odpowiednia szerokość chodnika dla swobodnego ruchu pieszego.

13. Stacja Świętokrzyska

1. uwzględnić zapisy z obowiązujących i projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. na przystankach tramwajowych zlikwidować windy lub odsunąć je od schodów celem zachowania przejść dla pieszych na powierzchni i wytyczenia przejazdów dla rowerów,
3. rozważyć przemieszczenie schodów w południowo – wschodnim narożniku na teren prywatny, zastępując dwa projektowane wyjścia i wolnostojącą windę jednym, poszerzonym wyjściem z windą, zachowującym istniejące linie zabudowy ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej (zgodnie z załącznikiem).

III. Uwagi dotyczące przestrzeni ulicznej nad stacjami i szlakami

14. Nad stacjami metra Dworzec Wileński i Świętokrzyska należy wytyczyć naziemne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na wszystkich wlotach skrzyżowań ulic.

15. Ulicę Prostą odtworzyć w przekroju 2x2 z pasem autobusowym – tramwajowym w pasie dzielącym jezdnie.

16. Należy pozostawić istniejące przejście dla pieszych przez ul. Świętokrzyską przy skrzyżowaniu z ul. Czackiego.

17. Ulicę Świętokrzyską odtworzyć:
1. Na odcinku od Ronda ONZ do skrzyżowania z ul. Marszałkowską w przekroju 2x2 z buspasem w pasie dzielącym jezdnie,
2. w formie buspasa od skrzyżowania z ul. Marszałkowską do skrzyżowania z ul. Kopernika, analogicznie do rozwiązań wykonanych na ul. Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, z uwzględnieniem separacji ruchu rowerowego.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak