Wprowadzenie

Po dyskusji na temat Miodowej na poprzednim posiedzeniu [zobacz >>>], Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła dziś uchwałę w sprawie wyglądu i funkcji ulicy, z uwzględnieniem placu Krasińskich, który dyrektor ZDM wskazał jako również wymagający remontu.

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie remontu ulicy Miodowej i Placu Krasińskich

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

Uwagi ogólne:

1. Komisja z uznaniem traktuje przełożenie remontu ulicy Miodowej i zapowiedź rozpoczęcia formalnego procesu konsultacji społecznych nt. wyglądu i funkcji ulicy Miodowej po remoncie.

2. Komisja z uznaniem odnosi się do zapowiedzi wprowadzenia zasady systematycznego przeprowadzania konsultacji społecznych podczas kolejnych inwestycji drogowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich.

3. Komisja uznaje za niezbędne szeroko zakrojone, wielowariantowe konsultacje społeczne, których podstawą powinna być zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, gdzie ciąg pl. Krasińskich oraz ul. Miodowej określony jest jako Historyczny zespół miasta Traktu Królewskiego z Wilanowem stanowiący o tożsamości jego mieszkańców oraz umożliwiający identyfikowanie się z miastem (s. 24 Studium).

4. Komisja stoi na stanowisku, że ze względu na wartość zabytkowej zabudowy remont powinien podkreślać charakter ulicy jako "galerii architektury".

5. Z uwagi na konieczność uwzględnienia postulatów mieszkańców Komisja proponuje sporządzenie przynajmniej 3 wariantów inwestycji, z uwzględnieniem poniższych uwag szczegółowych.

6. Komisja stoi na stanowisku, że proponowane warianty ulicy powinny sprzyjać wzbogaceniu funkcji ulicy (np. wprowadzenie usług w parterach).

7. Zastosowane rozwiązania nie powinny wykluczać ewentualnego wprowadzenia trasy tramwajowej w przyszłości.

Uwagi szczegółowe:

1. W zakresie funkcji komunikacyjnej i organizacji ruchu na ulicy Miodowej:

a. ograniczenie przelotowego i tranzytowego charakteru ulicy np. poprzez określenie ulicy jako dojazdu do rejonu Starego Miasta np. za pomocą nakazów skrętu z wyłączeniem autobusów

b. poszerzenie chodników poprzez likwidację wszystkich pasów do skrętów

c. objęcie strefą TEMPO 30 całej ulicy Miodowej

d. uwzględnienie środków uspokojenia ruchu

e. likwidacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Kapitulną, Długą, Senatorską

f. zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika na wlotach bocznych ulic, tj. Kapucyńskiej, Kapitulnej, Schillera

g. rozważenie zmiany lokalizacji przystanków np. w celu skrócenia dojścia do Rynku Starego Miasta

h. zastosowanie wzdłuż przystanków odcinkowo przekroju 2x1 w celu uniemożliwienia wyprzedzania przez samochody

i. zastosowanie jednego poziomu nawierzchni (jezdni i chodnika) w przekroju ulicy

j. bezwzględne usunięcie parkowania z chodników (ewentualne parkowanie wyłącznie jako równoległe, naprzemienne na jezdni)

k. dostosowanie szerokości chodników do możliwości zagospodarowania parterów usługami

l. na ulicy powinny zostać rozmieszczone ławki do siedzenia oraz stojaki rowerowe

2. W zakresie architektury i estetyki ulicy Miodowej:

a. posadzka chodnika oraz nawierzchnia jezdni powinna być dostosowana do kolorystyki okolicznych obiektów np. w postaci barwionej nawierzchni bitumicznej jezdni

b. zastosowanie mebli miejskich wg wzoru z Traktu Królewskiego

c. na ulicy powinny znaleźć się obiekty małej architektury lub elementy posadzki, których celem powinno być ukazanie walorów architektonicznych budynków ulicy np. w formie rozwiązań podobnych jak na ul. Krakowskie Przedmieście

d. ulica powinna zawierać infrastrukturę techniczną pozwalającą na podświetlenie zabytkowych gmachów w nocy również z poziomu posadzki

e. zieleń wysoka może być zlokalizowana w miejscu dawnego ogrodu Kapucynów oraz przy skrzyżowaniu z ul. Schillera

f. na pozostałej części ulicy rozważyć wprowadzenie zieleni niskiej

[Odnośnie placu Krasińskich]

3. Komisja stoi na stanowisku, że organizacja ruchu na Placu Krasińskich powinna być spójna z organizacją ruchu na ulicy Miodowej, uwzględniając konieczność przeprowadzenia ruchu rowerowego.

4. Komisja stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem dla Placu Krasińskich będzie rozpisanie konkursu architektonicznego po uwzględnieniu wniosków z konsultacji społecznych.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki