Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu wniosła o bardziej dogłębne analizy przed przyjęciem planu intensywnej zabudowy wysokościowej w rejonie skrzyżowania ulicy Chałubińskiego i Alej Jerozolimskich, głównie ze względu na niedostateczne uwzględnienie ich obsługi komunikacyjnej.

Uchwała KDS ds. Transportu

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ponownych konsultacji społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja uznaje etap konsultacji planu miejscowego za zrealizowany w sposób niewystarczający w stosunku do skali proponowanej zabudowy, stopnia złożoności zagadnienia i rangi miejsca.

2. Proponowana w planie miejscowym gęstość i kubatura zabudowy będzie rodziła znaczne problemy komunikacyjne na skutek braku adekwatnej obsługi transportem zbiorowym, zwłaszcza w osi północ-południe.

3. W centrum miasta ruch pieszy powinien być priorytetowy. Projekt planu miejscowego nie wskazuje wystarczających ilości przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i terenów zieleni do komfortowej obsługi intensywnego ruchu pieszego.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc