Uchwała nr 1/2020 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie parku liniowego w pobliżu stacji kolejowej PKP Warszawa Służewiec

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 7 lutego 2018 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi Komisja uchwala:

1. Komisja popiera jak najszybszą budowę parku liniowego wzdłuż linii kolejowej w pobliżu stacji PKP Warszawa Służewiec zgodnie z koncepcją zagospodarowania przedstawioną przez Zarząd Zieleni w Warszawie z zastrzeżeniami wyrażonymi poniżej.

[Aktualny stan wnętrza parku]

2. Komisja zwraca uwagę, iż tempo realizacji ważnych dla terenu Służewca Przemysłowego inwestycji rowerowych oraz pieszych (m. in. wynikających z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jak i z innych dokumentów) jest niewystarczające. Przeprowadzona modernizacja ul. Marynarskiej, której efektem jest ograniczenie możliwości przejazdu przez nią rowerem skutkuje fragmentaryzacją sieci powiązań rowerowych, a także nasileniem konfliktów wśród użytkowników przestrzeni potencjalnego parku w związku z brakiem alternatywy w przypadku realizacji drogi rowerowej tylko w parku.

3. Komisja wnosi do Rady oraz Zarządu Dzielnicy Mokotów o przyjęcie stanowiska apelującego do Rady Miasta o przeznaczenie środków na realizację inwestycji rowerowych zapisanych w planach zagospodarowania, jak również infrastruktury rowerowej w pasie ul. Woronicza oraz połączenia drogi rowerowej w ul. Marynarskiej z ewentualną drogą rowerową w ul. Suwak i/lub w parku. Budowa wysokiej jakości infrastruktury rowerowej powinna umożliwić większej liczbie osób korzystanie z tego środka transportu, zmniejszając presję komunikacyjną na obszarze objętym szczególnym obciążeniem transportowym.

[Wejście do parku od strony ul. Suwak]

4. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż droga rowerowa wzdłuż linii kolejowej jest zapisana w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

5. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż droga rowerowa wzdłuż linii kolejowej powinna zostać zrealizowana przy zachowaniu wytycznych opisanych w dokumencie „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie”. Między innymi, infrastruktura rowerowa nie powinna być budowana w oderwaniu od istniejącej. Tym samym droga rowerowa przy samej linii kolejowej powinna powstawać wraz z powiązaniami z północy oraz południa.

6. Zdaniem Komisji uniknięcie konfliktów między pieszymi, a rowerzystami w parku możliwe jest wyłącznie przez całkowitą, fizyczną separację obu rodzajów ciągów, np. żywopłotem.

Prezydium Komisji:
Witold Smolik
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc