KDS ds. Transportu już działa w tym roku. Poniżej przedstawiamy pierwszą z podjętych przez komisję uchwał.

Uchwała nr 1/2019 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie organizacji Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Warszawy

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 7 lutego 2018 r. oraz programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

Komisja wnioskuje o przeprowadzenie w 2019 roku konsultacji z mieszkańcami w sprawie organizacji Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Warszawy, w szczególności:
• zasięgu obowiązywania obu stref;
• wysokości stawek opłat za parkowanie;
• wysokości opłat za abonamenty dla mieszkańców.

Proponowanymi formami konsultacji są panel obywatelski, protokołowane otwarte spotkania z mieszkańcami oraz pisemne, w tym elektroniczne, zbieranie uwag. Panel obywatelski[1] jest formą, która zapewnia reprezentatywność, bezstronność i oparcie na wiedzy przekazanej uczestnikom. W panelu obywatelskim powinna uczestniczyć wylosowana grupa ok. 90 mieszkańców (więcej niż 1 na 20 tys.) reprezentatywna pod względem płci, klas wieku i dzielnicy zamieszkania.

Uzasadnienie:

Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Warszawie wynosiła 1,26 mln na koniec 2017 r., co oznacza 715 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców[2]. Jest to dwa razy większa wartość niż w innych stolicach krajów Unii Europejskiej. Ponadto, według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 w przeciętny dzień powszedni do Warszawy wjeżdża około pół miliona samochodów[3]. Samochody średnio przez 95% czasu stoją nieużywane[4]. W efekcie ulice miasta są zastawiane przez parkujące pojazdy. Wiele z nich pozostawiana jest miejscach zagrażających bezpieczeństwu oraz w miejscach niedozwolonych, na chodnikach i trawnikach. Ponad połowa zgłoszeń do Straży Miejskiej dotyczy nieprawidłowo pozostawionych samochodów. Nadmierna liczba samochodów w mieście utrudnia poruszanie się pieszo, powiększa korki, prowadzi do nieefektywnego ekonomicznie wykorzystania przestrzeni ulic oraz wzmaga efekt miejskiej wyspy ciepła. W Warszawie ruch samochodowy odpowiada za znaczną część zanieczyszczeń powietrza.

Najbardziej skuteczną metodą, którą władze miasta mogą zastosować w zarządzaniu parkowaniem, jest oddziaływanie ekonomiczne. Zmiany w ustawie o drogach publicznych, które pozwalają wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania oraz podwyższyć godzinową stawkę opłaty za parkowanie wejdą w życie we wrześniu 2019 roku (Dz. U. 2018 poz. 1846). Zdaniem członków komisji Warszawa powinna być przygotowana na wprowadzenie zmian możliwie jak najszybciej. Na początku 2018 roku radni m.st. Warszawy postanowi przeznaczyć znaczną sumę pieniędzy na budowę parkingów kubaturowych. Decyzja ta została podjęta bez poparcia społecznego. W ramach konsultacji mieszkańcy wypowiedzieli się w większości przeciwko ich budowie. Chcielibyśmy, aby decyzje w zakresie tak ważnego zagadnienia, jakim jest parkowanie były podejmowane w oparciu o rzetelne analizy, wiedzę ekspercką i z poparciem mieszkańców. Wymienione inicjatywy legislacyjne pokazują, że mieszkańcy oczekują reformy systemu parkowania, a proponowane rozwiązania są bardzo różne.

W 2018 r. Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu m. st. Warszawy odbyła trzy posiedzenia na temat parkowania. Mimo szerokich rozmów organizacji pozarządowych z Biurem Polityki Mobilności i Transportu, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego i Strażą Miejską nie wyczerpaliśmy tematu. Doszliśmy do wniosku, że parkowanie jest na tyle ważnym tematem, że powinni móc się na ten temat wypowiedzieć zarówno specjaliści, jak i możliwie szerokie i reprezentatywne grono mieszkańców. Dlatego proponujemy jako formy konsultacji społecznych zbieranie uwag i panel obywatelski.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc

Przypisy

[1] Gerwin M., 2018, Panele obywatelskie, Fundacja Otwarty Plan, Kraków
[2]Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
[3] Kostelecka A., Kulpa T., 2016, Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Synteza, Sopot-Kraków-Warszawa
[4] jw.