Sprawozdanie KDS i wybór nowego prezydium

Wczoraj Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i wybrała nowe prezydium. W zeszłym roku KDS zebrała się 20 razy. 11 spraw omówiono z udziałem gości spoza Komisji, w tym na posiedzeniach z udziałem Zastępcy Prezydenta Warszawy [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Komisja podjęła 24 uchwały [zobacz >>>], w tym jedną wspólnie z KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. Jako główny postulat wobec miasta KDS wskazała w sprawozdaniu przyjęcie systemowego modelu konsultacji projektów transportowych [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Do nowego prezydium został wybrany przedstawiciel Zielonego Mazowsza - Robert Buciak. Gratulujemy!

Plac Unii Lubelskiej

Jako ostatnią uchwałę przed zmianą prezydium, KDS jednogłośnie poparła dostosowanie placu Unii Lubelskiej do potrzeb różnych użytkowników przestrzeni miejskiej.

Uchwała KDS ds. Transportu

z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie modernizacji placu Unii Lubelskiej

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja wnosi o przebudowę placu Unii Lubelskiej w celu bardziej efektywnego zagospodarowania przestrzeni, ograniczenia hałasu, poprawy warunków ruchu – zwłaszcza niezmotoryzowanych – oraz podniesienia jakości przestrzeni miejskiej.

2. Komisja zwraca uwagę na potrzebę skoordynowania planowanych prac w zakresie modernizacji ul. Marszałkowskiej (w tym dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego), remontu ul. Polnej i modernizacji torowiska tramwajowego przebiegającego przez plac Unii Lubelskiej. Prace te powinny być podporządkowane całościowej wizji stanu docelowego placu i ulic od niego odchodzących, opartej na koncepcji architektonicznej.

3. Komisja stoi na stanowisku, że ww. cele mogą zostać osiągnięte w oparciu o załączoną koncepcję modernizacji placu Unii Lubelskiej [zobacz >>>] opartą na rezygnacji z sygnalizacji świetlnej na rzecz ruchu okrężnego, uniemożliwieniu wyprzedzania na zjazdach z placu oraz dostosowaniu liczby pasów na wjazdach na plac do wcześniejszego przekroju jezdni. Koncepcja zapewnia również dostępność rowerem we wszystkich relacjach, zwiększenie liczby drzew oraz zapewnienie miejsc parkingowych poprzez normalizację przekrojów jezdni i przesunięcie torowiska tramwajowego częściowo na jezdnię serwisową.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki