Stanowisko nr 18 z dnia 9.12.2009 r. w sprawie współpracy m.st. Warszawy z PKP PLK S.A. (Przyjęte stosunkiem głosów 8:0:1)

W związku z problemami, jakie pojawiają się przy realizacji inwestycji transportowych, m.in.:

- przebudowie wiaduktu w ciągu ulic Andersa - Mickiewicza,
- budowie tunelu w ciągu ulic Zwoleńska - Żegańska,
- budowie Trasy Świętokrzyskiej,
- budowie Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do węzła Żaba,
- budowie ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Grochowskiej do węzła Żaba,
- budowie ulicy Nowozabranieckiej i Strażackiej,
- budowie łącznika kolejowego od przystanku kolejowego Warszawa Służewiec do Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina,
- budowie nowych stacji kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 509 (linia kolejowa pomiędzy stacją Warszawa Gołąbki oraz Warszawa Gdańska),
- modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa – Gdańsk,
- rozbudowie ulicy Marywilskiej,
- budowie stacji metra Stadion i przystanku kolejowego Warszawa Stadion

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji zauważa potrzebę wdrożenia systemowego rozwiązania w zakresie współpracy pomiędzy m.st. Warszawa i PKP PLK S.A. Obecnie społeczeństwo miasta otrzymuje zbyt mało informacji na temat działań PKP PLK S.A na terenie miasta oraz wyników współpracy władz miasta z PKP PLK S.A, a mechanizm współpracy opierający się na roboczych kontaktach przedstawicieli miasta i PKP PLK S.A. jedynie przy okazji przygotowywania osobnych projektów jest oparty na słabych podstawach, niewystarczający i nie gwarantuje on satysfakcjonującej realizacji pożądanych społecznie rozwiązań, w tym planów miasta dotyczących rozwoju systemu kolejowego wyrażonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz Strategii Rozwoju Zrównoważonego Systemu Transportowego do roku 2015 i na lata kolejne.

W związku z tym Komisja proponuje:

1. Podjęcie stałych, aktywnych działań mających na celu włączenie spółek Grupy PKP w procedury planowania układu komunikacyjnego miasta, przygotowania projektów transportowych oraz włączenie urzędu m.st. Warszawy w procedury planowania projektów kolejowych w PKP PLK S.A. dotyczących terenu Warszawy. Konieczne jest przede wszystkim przystępowanie do negocjacji pomiędzy PKP PLK S.A. a organami m.st. Warszawy z możliwością dokonywania ustaleń skutkujących rozwiązaniami finansowymi, tj. w szczególności współfinansowaniem inwestycji.

Projekty wymagające współpracy PKP PLK S.A. i władz Warszawy powinny być opracowywane wspólnie od podstaw, a nie na zasadzie wzajemnego opiniowania zaawansowanych studiów i projektów.

2. Rozpoczęcie stałego dialogu pomiędzy władzami miasta Warszawy i przedstawicielami PKP PLK S.A., w zakresie koordynacji planów rozwoju miasta i rozwoju kolei w mieście, opartego na następujących zasadach:

a) rozpoczęcia dialogu na wczesnym (studialnym) etapie prac projektowych,
b) zaangażowania w dialog osób decyzyjnych,
c) włączenia w dialog wszystkich zainteresowanych stron, w tym społecznej,
d) równości stron dialogu.

3. Celem postulowanego dialogu powinno być:

a) identyfikowanie czynników zewnętrznych, np.: prawnych, administracyjnych, finansowych, które obecnie utrudniają realizację wspólnych projektów oraz wspólna praca na rzecz ich przezwyciężenia,
b) doprowadzenie do stanu, w którym linie i tereny kolejowe na terenie miasta przestaną być izolowaną enklawą i barierą fizycznie dzielącą różne części miasta ze szkodą dla jego mieszkańców,
c) pełne wykorzystanie infrastruktury kolejowej w granicach Warszawy, w tym linii kolejowych nieczynnych w ruchu pasażerskim, wypracowywanie oszczędności i synergii w zakresie rozwiązań użytkowych i estetycznych realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

4. Wspólne zainicjowanie cyklicznych spotkań osób z władz miasta Warszawy i PKP PLK S.A. W spotkaniach powinni brać udział co najmniej:

a) prezydenci miasta odpowiedzialni za sprawy inwestycji i transportu,
b) prezesi PKP PLK S.A. odpowiedzialni za inwestycje kolejowe realizowane na terenie m.st. Warszawy,
c) dyrektorzy biur miasta odpowiedzialni za sprawy transportu i koordynacji inwestycji transportowych,
d) dyrektorzy właściwych miejscowo oddziałów regionalnych spółki PKP PLK S.A. odpowiedzialnych za inwestycje w infrastrukturę oraz utrzymanie i modernizację nieruchomości kolejowych.

5. Celem zachowania sprawności działania liczba uczestników spotkań, o których mowa w punkcie 4 stanowiska, powinna być ograniczona do kilku lub kilkunastu osób mogących podejmować wiążące decyzje.

6. Zadaniem uczestników spotkań, o których mowa w punkcie 4 stanowiska, powinno być co najmniej:

a) identyfikowanie projektów wymagających współpracy władz miasta Warszawy i PKP PLK S.A.,
b) stałe śledzenie postępów prac nad przygotowywaniem inwestycji wymagających współpracy władz miasta Warszawy i PKP PLK S.A.,
c) podejmowanie decyzji, w tym finansowych, co do zakresu i charakteru współpracy pomiędzy władzami miasta Warszawy a PKP PLK S.A., dla każdej inwestycji,
d) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wynikłych podczas konsultacji i uzgodnień technicznych przygotowywanych projektów pomiędzy zespołami realizującymi projekty m.st. Warszawy i PKP PLK S.A.,
e) inicjowanie wspólnych projektów partnerskich, realizowanych z możliwością uzyskania zysku w formule PPP, spółek inwestorskich lub innej, a także deficytowych, dla których powinny być przygotowywane wspólne wnioski o dofinansowanie projektów partnerskich ze środków zewnętrznych.

7. Uzgodnienia pomiędzy władzami miasta Warszawy i PKP PLK S.A. lub zatrudnionymi przez nich projektantami, w zakresie poszczególnych projektów powinny być czynione na każdym etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, od OPZ przetargów, poprzez projekty studialne i koncepcyjne, do projektów budowlanych, w tym projektów organizacji ruchu.

8. Szczególnie ważne jest uzgodnienie wspólnej dla władz miasta Warszawy i PKP PLK S.A. koncepcji projektów. Na tym etapie w przypadku inwestycji kolejowych przedstawiciel miasta powinien mieć możliwość stałego uczestnictwa w pracach zespołu projektowego wyłonionego przez PKP PLK S.A., a w przypadku inwestycji miejskich przedstawiciel PKP PLK S.A. powinien mieć możliwość stałego uczestnictwa w pracach zespołu projektowego wyłonionego przez miasto.

9. Komisja zauważa ponadto, że zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, dyrektywami unijnymi o prawem krajowym w zakresie ochrony środowiska, ustalenia czynione pomiędzy władzami miasta a PKP PLK S.A., jeśli są czynione przed wkroczeniem w fazę konsultacji społecznych, nie powinny przesądzać ostatecznego kształtu realizowanych inwestycji tak, aby wszystkie możliwe warianty były jeszcze możliwe, a wnioski strony społecznej mogły być w znacznym stopniu uwzględnione.

Dla zapobieżenia kontrowersjom Komisja uważa za zasadne ujawnianie planów przedsięwzięć PKP PLK S.A. na terenie m.st. Warszawy na jak najwcześniejszym etapie i w jak najszerszym zakresie oraz umożliwienie opiniowania przez społeczeństwo projektów dotyczących linii kolejowych w Warszawie także na etapach wcześniejszych niż wymagane prawem. Komisja chętnie będzie opiniowała przedłożone jej do konsultacji projekty przedsięwzięć PKP PLK S.A. na terenie m.st. Warszawy.

10. Podobna formuła powinna być rozwijana w zakresie współpracy z innymi spółkami lub organami Grupy PKP, a także przewoźnikami kolejowymi realizującymi swoje przedsięwzięcia lub przewozy na terenie m.st. Warszawy, w szczególności: PKP Nieruchomości, PKP Cargo, PKP Energetyka, PKP Dworce Kolejowe, Koleje Mazowieckie, Przewozy Regionalne, PKP Intercity.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak