We wtorek KDS ds. Transportu złożył uwagi i wnioski do projektu Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020. Poniżej przedstawiamy ich treść.

Uchwała nr 11/2015 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja wnosi uwagi do projektu Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 jak w załączniku.

2. Komisja podkreśla zasadnicze znaczenie wdrożenia systemowego modelu konsultacji inwestycji transportowych do budowy efektywnego partnerstwa pierwszego i trzeciego sektora przy realizacji zadań publicznych, zgodnie z Uchwałą nr 16/2014 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zasad partycypacji społecznej przy projektowaniu inwestycji transportowych [zobacz >>>].

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki

Załącznik: uwagi o charakterze szczegółowym

Lp. Aktualny zapis w projekcie uchwały wraz nr. paragrafu, ustępu, punktu itd. Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu, ustępu i punktu itd.) Uzasadnienie
1. Powiązania z miejskimi strategiami i programami (str. 2) [schemat]. Uzupełnienie listy dokumentów o Strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku i na lata kolejne Strategia przewiduje wprost wśród środków działania „Konsultacje społeczne projektów transportowych i uwzględnienie pozyskanych w ich trakcie opinii”.
2. Założenia (str. 5): „Współpraca Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami ma także wymiar pozafinansowy. Trzeci sektor jest partnerem w procesie tworzenia nowych rozwiązań, planów i strategii. Jest także dla Urzędu źródłem wiedzy eksperckiej.” Trzeci sektor jest partnerem w procesie tworzenia nowych rozwiązań, w tym przygotowywania inwestycji, planów i strategii. Jest także dla Urzędu źródłem wiedzy eksperckiej, która jest efektywnie wykorzystywana dzięki systemowym konsultacjom planowanych działań i przedsięwzięć. W założeniach programu zasadniczy element współpracy miasta i organizacji pozarządowych, jakim są efektywne konsultacje planowanych działań, zostaje ograniczony do jednego zdania. Należy rozwinąć zapis.
3. Wnioski (str. 15): „Na niewielki poziom poczucia wpływu organizacji na decyzje zapadające w urzędach wpływa niska aktywność i gotowość do współpracy samych organizacji, sposób organizacji i prowadzenia prac w ciałach dialogu, zróżnicowane podejście urzędów (biur, wydziałów) do współpracy z organizacjami i ciałami dialogu.” „….zróżnicowane podejście urzędów (biur, wydziałów) do współpracy z organizacjami i ciałami dialogu i ciągły brak usystematyzowanych procedur konsultacji.” W diagnozie wskazano na niedostateczną przejrzystość procesu decyzyjnego i procedur konsultacji. Przykładowo, niskim poziomem poczucia wpływu na decyzje skutkuje:
- konieczność poszukiwania informacji o planowanych inwestycjach transportowych w ponad dwudziestu instytucjach miejskich,
- tłumaczenie na etapie udostępnienia projektu, że zasadnicze decyzje zostały już podjęte i jest za późno na zmiany,
- niewdrożenie systemowego procesu konsultacji pomimo składania takich deklaracji przez miasto od co najmniej sześciu lat (II 2009 [zobacz >>>] [zobacz >>>]).
4. Zadanie 1.1.1 Zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji i tworzenia dokumentów strategicznych (str. 16), ew. Zadanie 1.1.2 Zwiększenie efektywności struktury dialogu obywatelskiego (str. 17) Dodanie do sposobów realizacji: „Wykorzystanie platformy konsultacje.um.warszawa.pl do grupowania informacji o konsultowanych dokumentach i projektach, w tym transportowych, jak też zbierania uwag i udostępniania informacji o sposobie ich rozstrzygnięcia” Systemowy model konsultacji wymaga przejrzystości, możliwej do zapewnienia przy wykorzystaniu już funkcjonującej platformy internetowej.
Takie rozwiązanie wpisuje się również w Zadanie 3.1.2 Zmotywowanie urzędników do współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Zadanie 1.1.1 Zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji i tworzenia dokumentów strategicznych (str. 16), ew. Zadanie 1.1.2 Zwiększenie efektywności struktury dialogu obywatelskiego (str. 17) Dodanie do sposobów realizacji:
„Zbieranie od jednostek miejskich informacji o planowanych działaniach mogących stanowić przedmiot konsultacji (w szczególności przedsięwzięciach transportowych, wycince drzew itp.) i udostępnianie ich do konsultacji, w tym poprzez ogólnomiejską platformę internetową (proces ciągły)”
Systemowy model konsultacji wymaga rozwiązań systemowych, umożliwiających dialog na etapie planów, a nie w chwili działania. Informacje z dzielnic, urzędu miasta i jednostek im podległych (zarządów) powinny być domyślnie udostępniane do wglądu przed przystąpieniem do etapu realizacji.
Takie rozwiązanie wpisuje się również w Zadanie 3.1.3 Ujednolicenie polityki Miasta wobec organizacji pozarządowych
6. Zadanie 1.1.1 Zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji i tworzenia dokumentów strategicznych (str. 16), ew. Zadanie 1.1.2 Zwiększenie efektywności struktury dialogu obywatelskiego (str. 17) Dodanie do sposobów realizacji:
„Udostępnianie przez platformę internetową istotnych dokumentów dotyczących przedsięwzięć (np. SIWZ, projektów geometrii, projektów organizacji ruchu, wyników analiz), złożonych wniosków i sposobów ich rozpatrzenia, oraz kolejnych wersji danego dokumentu/projektu”
Systemowy model konsultacji wymaga przejrzystości. Obecnie często brakuje nie tylko informacji o możliwości składania uwag, ale też informacji o tym, co się stało w danej sprawie po ich złożeniu.
Takie rozwiązanie zwiększy też widoczność organizacji, przyczyniając się do realizacji celu szczegółowego 2.2 Wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych.
7. Zadanie 1.1.2 Zwiększenie efektywności struktury dialogu obywatelskiego (str. 17), ew. Zadanie 3.1.2 Zmotywowanie urzędników do współpracy z organizacjami pozarządowymi (str. 42) Dodanie do sposobów realizacji: „Dbanie o przestrzeganie przepisów KPA przez instytucje miejskie, w tym zwłaszcza udzielanie – terminowych – odpowiedzi na wystąpienia organizacji pozarządowych” Nadal zdarza się, że wystąpienia – w tym kierowane do Prezydent m.st. Warszawy - pozostają bez jakiejkolwiek odpowiedzi, co może zrazić do idei współpracy, zwłaszcza początkujące organizacje.
8. Wskaźniki i efekty celu szczegółowego 1.1 (str. 23) Dodanie do wskaźników: „Liczba/odsetek instytucji miejskich udostępniających planowane przez siebie przedsięwzięcia do konsultacji przez platformę ogólnomiejską” (Wartość docelowa: wszystkie urzędy dzielnic, biura urzędu miasta, zarządy i spółki prowadzące taką działalność (np. metro, tramwaje).) We wskaźnikach brakuje miar oceniających bezpośrednio działania urzędu miasta, które pozwalałyby – w zestawieniu z danymi na temat partycypacji trzeciego sektora – ocenić stopień zaangażowania obu stron.
9. Wskaźniki i efekty celu szczegółowego 1.1 (str. 23) Dodanie do wskaźników: „Odsetek projektów transportowych udostępnianych do konsultacji na etapie założeń, geometrii i stałej organizacji ruchu” Jw.
10. Zadanie 3.1.2 Zmotywowanie urzędników do współpracy z organizacjami pozarządowymi (str.42) Dodanie działania: „Zobowiązanie jednostek miejskich do udostępniania do konsultacji informacji o planowanych przedsięwzięciach (np. związanych z systemem transportowym, wycinką drzew)” Systemowy model konsultacji, zapewniający przejrzystość działań, powinien opierać się na jasnych, powszechnych zasadach. Takie działanie wpisuje się częściowo w zapis „Promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi”, lecz dotychczasowe doświadczenia wskazują na konieczność wdrożenia rozwiązań systemowych.
11. Wskaźniki celu szczegółowego 3.2 (str. 48) „Utrzymanie odsetka organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które deklarują trudności z dostępem do lokalu” „[Utrzymanie lub] zmniejszenie odsetka…” Utrzymanie odsetka organizacji deklarujących trudności ze znalezieniem lokalu byłoby uzasadnione tylko w przypadku, gdyby odsetek ten wynosił zero. W dokumencie wskazano tymczasem na brak danych w tym względzie.