Wprowadzenie

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu 18 maja uchwalono stanowisko ws. zmian na ul. Stryjeńskich.

Przypomnijmy, rok temu złożyliśmy do budżetu partycypacyjnego projekt, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie ruchu rowerowego na tej ulicy (link do projektu: bp2016warszawa.zetwibo.pl/taskPropose/1960 . Na zmianach zyskają też kierowcy, gdyż bezpieczniej będzie można wjechać w boczne ulice i z nich wyjechać.

Jak pokazują badania ruchu, dwa pasy dla samochodów w jedną stronę nie są potrzebne. Ruch może odbywać się płynnie jednym pasem w każdym kierunku.

Obecny przekrój powoduje zaś, że zdecydowana większość (niemal 90%) kierowców nie przestrzega ograniczenia prędkości do 50 km/godz. Niektórzy przekraczają ją ponad dwukrotnie. (Wykres pochodzi z badań Zarządu Dróg Miejskich: PDF, 668 kB)

Stryjeńskich to dobry przykład rozbieżności pomiędzy klasą drogi (główna) a faktyczną funkcją i parametrami (liczne przejścia dla pieszych i zjazdy na parkingi), co przekłada się na stan bezpieczeństwa (co roku ponad 30 zdarzeń drogowych).

Projekt do budżetu partycypacyjnego zyskał poparcie mieszkańców w głosowaniu i został skierowany do realizacji. Komisja wskazała, że projekt powinien być realizowany, zaś dialog społeczny z obawiającymi się zmian mieszkańcami lepiej prowadzony.

Uchwała KDS ds. Transportu

z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” wybranego w II edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Projekt Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich został pozytywnie zweryfikowany przez urzędników jako możliwy do realizacji i zgodny ze strategicznymi dokumentami miasta. Na jego wdrożenie oddało swój głos 1394 mieszkańców Warszawy. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie powinien zostać zrealizowany w 2016 roku. Komisja popiera projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja apeluje o poszanowanie umowy społecznej, jaką jest budżet partycypacyjny i tym samym wnioskuje o realizację projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich.

2. Komisja pozytywnie ocenia działania podjęte przez Zarząd Dróg Miejskich w celu realizacji projektu zgodnie z przyjętymi terminami, w tym...

...przedstawienie projektu wykonawczego i organizację konsultacji społecznych w styczniu, rozpatrzenie uwag mieszkańców...

...oraz przygotowanie własnej prezentacji nt. projektu.

Jest ona dobrym przykładem działań edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona mieszkańców na temat transportu. Komisja zachęca Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta st. Warszawy do opracowania we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej, Zarządem Dróg Miejskich i organizacjami pozarządowymi systemowych rozwiązań w zakresie edukacji mieszkańców nt. transportu. Zdaniem Komisji ten lokalny konflikt jest jednym z wielu sporów dotyczących rozwiązań transportowych omawianych emocjonalnie, a nie merytorycznie. Zadaniem władz samorządowych jest prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sposób minimalizujący konflikty.

3. Komisja z niepokojem przyjmuje decyzje władz dzielnicy Ursynów o powołaniu komisji w sprawie realizacji projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich. Komisja apeluje o poszanowanie obowiązującego regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego i decyzji mieszkańców podjętej w głosowaniu.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc